Asfalty drogowe

Asfalty drogowe

Autor: Gaweł Irena , Kalabińska Maria , Piłat Jerzy

ISBN: 978-83-206-1945-4

Wydanie: 2 zmienione / 2014
Format: B5
Liczba stron: 285
Liczba ilustracji: 122
Liczba tabel: 68
Oprawa: twarda

Polecam: 41

Opis

Zwięzły i przejrzysty wykład z zakresu asfaltów drogowych stosowanych w drogownictwie, z uwzględnieniem asfaltów modyfikowanych polimerami oraz innymi substancjami, stosowanych zarówno na gorąco, jak i na zimno. W podręczniku zawarto przegląd metod otrzymywania asfaltów, klasyfikację, skład i ich strukturę chemiczną oraz właściwości fizykochemiczne i reologiczne asfaltów w powiązaniu z wpływem na stan nawierzchni podczas jej eksploatacji. Podano metody badań, wymagania jakościowe oraz wpływ surowca i technologii produkcji asfaltu na jego właściwości, a także starzenie asfaltów. Omówiono również problematykę ochrony środowiska związaną z produkcją i użytkowaniem asfaltów.
W drugim wydaniu uwzględniono zmiany wynikające z rozwoju technicznego w zakresie asfaltów drogowych.
Odbiorcy: studenci i pracownicy naukowi wyższych uczelni technicznych oraz pracownicy instytutów badawczych drogownictwa i przemysłu rafineryjnego, a także laboratoriów i przedsiębiorstw drogowych.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Wybrane oznaczenia i skróty 8
  1. Wstęp (I. Gaweł, J. Piłat) 9
  1.1. Terminologia 9
  1.2. Historia stosowania asfaltów 10
  1.3. Asfalty stosowane w budownictwie drogowym 10
  2. Otrzymywanie asfaltów (I. Gaweł) 15
  2.1. Surowce 15
  2.2. Metody otrzymywania asfaltów 19
  3. Klasyfikacja lepiszczy asfaltowych (M. Kalabińska, J. Piłat) 26
  3.1. Klasyfikacja asfaltów wg normy polskiej PN-EN 12591 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych” 27
  3.2. Asfalty specjalne 30
  3.2.1. Twarde asfalty drogowe. Klasyfikacja 30
  3.2.2. Asfalty wielorodzajowe (ang. Multigrade Bitumen). Klasyfikacja 33
  3.3. Klasyfikacja asfaltów wg norm amerykańskich ASTM 35
  4. Skład i struktura chemiczna (I. Gaweł) 38
  4.1. Skład grupowy asfaltów 38
  4.2. Skład elementarny 46
  4.3. Masa cząsteczkowa 48
  4.4. Struktura chemiczna 52
  4.4.1. Mikrostruktura 52
  4.4.2. Makrostruktura 57
  4.4.3. Metody badania struktury 59
  4.5. Wpływ surowca i technologii produkcji asfaltu na skład i strukturę chemiczną 60
  5. Budowa koloidalna (I. Gaweł) 65
  5.1. Model struktury koloidalnej asfaltu 65
  5.2. Metody badań 70
  5.3. Wpływ technologii produkcji asfaltu na jego budowę koloidalną 72
  6. Właściwości fizykochemiczne i reologiczne asfaltów (M. Kalabińska, J. Piłat) 76
  6.1. Właściwości normowe 77
  6.2. Właściwości reologiczne 80
  6.2.1. Ciała reologicznie proste 82
  6.2.2. Ciała reologicznie złożone 87
  6.2.3. Badania właściwości reologicznych 90
  6.3. Adhezja – przyczepność asfaltu do kruszywa 109
  6.3.1. Metody oceny przyczepności asfaltu do powierzchni kruszywa mineralnego 113
  6.3.2. Dodatki zwiększające adhezję 114
  6.4. Odporność na starzenie, trwałość 115
  6.5. Ważniejsze stałe fizyczne asfaltu 116
  7. Parafina w asfalcie (I. Gaweł) 118
  7.1. Wprowadzenie 118
  7.2. Charakterystyka parafiny obecnej w asfalcie 119
  7.3. Zawartość parafiny w asfalcie 121
  7.4. Wpływ parafiny na właściwości asfaltu 124
  8. Wpływ składu chemicznego i struktury na właściwości asfaltów (I. Gaweł) 130
  8.1. Budowa koloidalna a właściwości asfaltów 134
  8.2. Wpływ technologii produkcji asfaltu na jego właściwości 135
  9. Asfalty modyfikowane polimerami (M. Kalabińska, J. Piłat) 140
  9.1. Modyfikatory asfaltu 142
  9.1.1. Podział polimerów ze względu na sposób utwardzania i wpływ temperatury 143
  9.1.2. Podział polimerów ze względu na odkształcalność 144
  9.2. Podstawowe polimery stosowane do modyfikacji asfaltu 145
  9.3. Kompatybilność asfaltów z polimerami 147
  9.3.1. Kompatybilność – rozpuszczalność 148
  9.3.2. Kompatybilność – zgodność 148
  9.3.3. Dobór asfaltów i polimerów 152
  9.4. Rodzaje asfaltów modyfikowanych polimerami 154
  9.4.1. Elastomeroasfalty 154
  9.4.2. Plastomeroasfalty 162
  9.4.3. Modyfikacja asfaltów mieszaninami plastomerów i elastomerów 164
  9.4.4. Modyfikacja asfaltów poliolefinami 165
  9.4.5. Modyfikacja asfaltu mieszaninami polimeru i kwasu polifosforowego oraz kwasem polifosforanowym (PPA) 166
  9.5. Wymagania techniczne dla polimeroasfaltów 167
  9.6. Dodatkowe metody badań właściwości polimeroasfaltów 176
  10. Inne rodzaje asfaltów modyfikowanych (I. Gaweł, M. Kalabińska, J. Piłat) 180
  10.1. Asfalty i mieszanki mineralno-asfaltowe modyfikowane miałem gumowym 180
  10.1.1. Metoda mokra 182
  10.1.2. Metoda sucha 185
  10.1.3. Właściwości mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych 185
  10.1.4. Zastosowanie 186
  10.2. Modyfikacja asfaltu za pomocą soli organo-metalicznych (Chemcrete) 186
  10.3. Asfalty modyfikowane siarką 188
  10.3.1. Oddziaływanie między siarką a asfaltem 188
  10.3.2. Sposób modyfikacji 189
  10.3.3. Wpływ siarki na właściwości asfaltu 190
  10.4. Asfalty modyfikowane produktami pochodzenia roślinnego 194
  10.5. Woski naturalne i syntetyczne 195
  10.6. Asfalty modyfikowane olejem popirolitycznym 197
  10.7. Modyfikacja asfaltów destylacyjnych asfaltem naturalnym 199
  10.7.1. Asfalt naturalny Trynidad Epuré 199
  10.7.2. Gilsonit 199
  11. Starzenie asfaltów (I. Gaweł) 204
  11.1. Czynniki powodujące starzenie 204
  11.2. Zmiany w składzie i strukturze chemicznej asfaltu 206
  11.3. Zmiany właściwości 210
  11.4. Podatność asfaltu na starzenie 213
  11.4.1. Metody badań 215
  11.4.2. Ocena odporności asfaltu na starzenie 217
  11.5. Starzenie asfaltów modyfikowanych polimerami 220
  11.6. Inhibitory starzenia 222
  12. Emulsje asfaltowe i asfalty upłynnione (M. Kalabińska, J. Piłat) 227
  12.1. Emulsje asfaltowe 227
  12.1.1. Niemodyfikowane emulsje kationowe (emulsje zwykłe) 231
  12.1.2. Modyfikowane emulsje kationowe 233
  12.1.3. Metody badań emulsji 238
  12.2. Asfalty upłynnione 240
  13. Wymagania jakościowe asfaltów drogowych. Dobór lepiszczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na podstawie właściwości funkcjonalnych (M. Kalabińska, J. Piłat) 243
  13.1. Rodzaj funkcjonalny PG asfaltu według SHRP⁄SUPERPAVE 246
  13.1.1. Metodyka badań asfaltów według SHRP 246
  13.1.2. Prace nad wprowadzeniem procedur SHRP⁄SUPERPAVE w Polsce 260
  13.1.3. Ocena procedur SHRP w krajach europejskich 264
  13.2. Ocena właściwości funkcjonalnych asfaltu według firmy Shell–System Qualagon 265
  13.3. Współzależność między właściwościami lepiszcza i mieszanek mineralno-asfaltowych 267
  13.3.1. Metody przewidywania modułu sztywności mieszanek mineralno-asfaltowych Sm na podstawie modułu Sb 267
  13.3.2. Metody przewidywania trwałości zmęczeniowej mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie nomogramu 271
  14. Zagrożenia dla zdrowia i środowiska naturalnego (I. Gaweł) 273
  14.1. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w lepiszczach drogowych 273
  14.2. Substancje lotne emitowane przez asfalty 275
  14.2.1. Skład substancji lotnych 275
  14.2.2. Wpływ polimerów na emisję 277
  14.3. Potencjalne zagrożenia dla zdrowia podczas pracy z asfaltami 278
  14.4. Zagrożenia dla środowiska naturalnego 279
  14.5. Środki bezpieczeństwa 280
  Wykaz norm 283
   
Liczba szt.

Cena: 69.00 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Wzmacnianie konstrukcji dróg geosyntetykami
Kazimierowicz-Frankowska Krystyna
59.00 zł
Projektowanie lotnisk i portów lotniczych
Nita Piotr
79.00 zł
Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
Praca zbiorowa, red. Józef Judycki
115.00 zł
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykonawstwo i badania
Stefańczyk Bogusław , Mieczkowski Paweł
73.50 zł
Technologia warstw asfaltowych
Błażejowski Krzysztof , Styk Stanisław
78.75 zł
Czujniki
Gajek Andrzej , Juda Zdzisław
65.00 zł

Książki autora

Asfalty drogowe
Gaweł Irena , Kalabińska Maria , Piłat Jerzy
69.00 zł