Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych

Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych

Autor: Nita Piotr

ISBN: 978-83-206-1699-6

Wydanie: 2, zmienione / 2008
Format: B5
Liczba stron: 588
Liczba ilustracji: 219
Liczba tabel: 113
Oprawa: twarda

Polecam: 53

Opis

Dostęp do wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl

W książce na podstawie najnowszych osiągnięć przedstawiono zagadnienia związane z budową i utrzymaniem nawierzchni lotniskowych, uwzględniając ich trwałość i niezawodność, a także perspektywiczne kierunki rozwoju. Wyróżniono zagadnienia diagnostyki technicznej nawierzchni lotniskowych oraz ekologiczne aspekty koegzystencji środowiska naturalnego i obiektów lotniskowych. Nowe wydanie rozszerzono o opis lotniskowych robót ziemnych, odwodnienia lotnisk i kanalizacji lotniskowej, wzmocnień nawierzchni betonowych oraz zaopatrzenia lotnisk w energię elektryczną i wodę. Uwzględniono najnowsze normy europejskie.
Odbiorcy książki: projektanci i inżynierowie służb utrzymania nawierzchni lotniskowych oraz studenci wyższych uczelni technicznych o specjalności budowa dróg i lotnisk.
Dostęp do wersji elektronicznej
w serwisie ibuk.pl
Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Przedmowa 11
  1. Wiadomości wstępne 13
  1.1. Podstawowe pojęcia prawne dotyczące lotnisk i ruchu lotniczego 14
  1.2. Elementy funkcjonalne lotnisk i ich charakterystyka 16
  1.3. Rola i zadania nawierzchni lotniskowych 19
  1.4. Specyfika pracy nawierzchni lotniskowych i jej obciążeń 20
  1.4.1. Zależność od warunków meteorologicznych i klimatycznych 20
  1.4.2. Szczególny charakter obciążeń nawierzchni lotniskowych 20
  1.4.3. Rozkład obciążeń i prędkości w czasie rozbiegu samolotu 23
  1.4.4. Analiza prędkości statku powietrznego w funkcji długości rozbiegu 23
  1.4.5. Obciążenie nawierzchni drogi startowej w funkcji rozbiegu 23
  1.4.6. Obciążenie nawierzchni drogi startowej w czasie dobiegu statku powietrznego 24
  1.4.7. Dynamiczne obciążenie nawierzchni lotniskowych 26
  1.4.8. Charakterystyka termicznych obciążeń wymuszonych 29
  1.4.9. Wymagania eksploatacyjne dla nawierzchni lotniskowych 31
  1.5. Wpływ rozwoju konstrukcji statków powietrznych na rozwój infrastruktury lotniskowej 33
  Bibliografia 37
  2. Prace pomiarowe oraz roboty ziemne na lotniskach 38
  2.1. Ogólna charakterystyka robót lotniskowych 38
  2.2. Przygotowanie terenu pod budowę lotniska 39
  2.3. Prace pomiarowe związane z wyznaczaniem lotniska w terenie 41
  2.4. Roboty ziemne na lotniskach 44
  2.5. Ekonomiczne aspekty projektowania wysokościowego terenu lotniska 46
  2.6. Metody projektowania pionowego ukształtowania terenu lotniska 48
  2.6.1. Metoda projektowania przekrojów pionowych 48
  2.6.2. Metoda profili izometrycznych 50
  2.6.3. Metoda projektowania rzędnych wierzchołków kwadratów siatki niwelacyjnej 50
  2.6.4. Metoda projektowania warstwic 58
  2.6.5 Sprawdzanie pionowej konfiguracji terenu w płaszczyźnie stycznej do przebiegu warstwic i jej korekta 64
  2.6.6. Wybór odpowiedniej metody projektowania w zależności od ukształtowania pionowego terenu wybranego pod lotnisko 67
  2.6.7. Obliczanie ilości robót ziemnych. Bilans robót ziemnych 68
  2.6.8. Obliczanie objętości robót ziemnych za pomocą izolinii roboczych 70
  2.6.9. Projekt organizacji robót ziemnych 72
  2.6.10. Komputerowe metody obliczania ilości robót ziemnych 74
  2.7. Geologiczno-inżynierskie badanie gruntów i podłoży gruntowych pod powierzchnie lotniskowe 74
  2.7.1. Uwagi ogólne i podział gruntów 74
  2.7.2. Grunty budowlane 78
  2.7.3. Określenie parametrów geotechnicznych podłoża 81
  2.8. Nośność podłoży gruntowych pod nawierzchnie lotniskowe 86
  2.8.1. Podstawowe cechy fizyczne gruntów 86
  2.8.2. Plastyczność gruntów spoistych 88
  2.8.3. Podstawowe cechy mechaniczne gruntów 90
  2.9. Warunki konstruowania podłoży gruntowych pod nawierzchnie lotniskowe 91
  2.10. Metody badań i ustalenia miarodajnej wartości wskaźników nośności podłoża 92
  2.11. Wzmocnienie podłoży gruntowych i metody badań ich nośności 98
  2.11.1. Naturalne wzmocnienie podłoża gruntowego 99
  2.11.2. Mechaniczne wzmocnienie podłoża gruntowego 100
  2.11.3. Wzmocnienie podłoża gruntowego wapnem 101
  2.11.4. Wzmocnienie podłoża gruntowego cementem 105
  2.11.5. Wzmocnienie podłoża gruntowego środkami chemicznymi – żywicami 106
  2.11.6. Wzmocnienie podłoży gruntowych nowoczesnymi środkami wiążącymi 108
  2.11.7. Wzmocnienie podłoży gruntowych geosyntetykami 110
  Bibliografia 111
  3. Odwodnienie lotnisk 112
  3.1. Uwagi ogólne 112
  3.2. Pochodzenie wód podziemnych, ich znaczenie i charakterystyka 118
  3.2.1. Rodzaje wód podziemnych 121
  3.2.2. Opady atmosferyczne, ich rodzaje i charakterystyka 123
  3.2.3. Parowanie, sublimacja, spływ, odpływ i przepływ 127
  3.2.4. Retencja 128
  3.3. Systemy odwodnienia lotnisk 129
  3.3.1. Kanalizacja lotniskowa nawierzchni sztucznych 130
  3.3.2. Kanalizacja lotniskowa nawierzchni gruntowych 135
  3.3.3. Drenaż lotniskowy 135
  3.3.4. Inne urządzenia odwadniające na lotniskach 140
  3.4. Nawadnianie pola wzlotów 141
  3.5. Metody obliczeń odwodnienia lotnisk 141
  3.5.1. Sposób obliczeń kanalizacji lotniskowej 145
  3.5.2. Obliczanie ścieków otwartych na nawierzchniach sztucznych 146
  3.5.3. Obliczanie rowów i ścieków gruntowych 148
  3.5.4. Obliczanie drenażu lotniskowego 149
  Bibliografia 151
  4. Podbudowy pod nawierzchnie lotniskowe 152
  4.1. Zadania i rola podbudów 152
  4.2. Podbudowy pod nowe nawierzchnie lotniskowe 153
  4.2.1. Podbudowy z gruntów stabilizowanych cementem 153
  4.2.2. Kruszywa do podbudów pod nawierzchnie 155
  4.2.3. Podbudowy z kruszywa ulepszonego cementem 156
  4.2.4. Podbudowy z chudego betonu 156
  4.2.5. Podbudowy stabilizowane wapnem 158
  4.2.6. Podbudowy z tworzyw sztucznych 158
  4.2.7. Podbudowy z betonu cementowego zbrojonego polimerowymi elementami komórkowymi 159
  4.3. Istniejące podbudowy pod nawierzchnie lotniskowe 161
  Bibliografia 161
  5. Materiały, składniki i właściwości materiałów do budowy betonowych nawierzchni lotniskowych 163
  5.1. Uwagi ogólne 163
  5.2. Materiały składowe betonu nawierzchniowego 164
  5.3. Metody projektowania mieszanki betonowej przeznaczonej na nawierzchnie lotniskowe 181
  5.3.1. Metoda projektowania składu betonu zalecana przez przepisy krajowe 182
  5.3.2. Francuska metoda projektowania betonu 183
  5.3.3. Brytyjska metoda projektowania betonu 184
  5.4. Klasy wytrzymałości betonu 185
  5.5. Klasy ekspozycji betonu 186
  5.6. Materiały do wypełnienia szczelin w nawierzchniach betonowych 190
  5.6.1. Masy stosowane na gorąco 190
  5.6.2. Masy stosowane na zimno 191
  5.7. Metody badań podstawowych parametrów betonu nawierzchniowego 191
  5.7.1. Wytrzymałość na ściskanie 191
  5.7.2. Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu 193
  5.7.3. Wytrzymałość betonu na bezpośrednie rozciąganie 194
  5.7.4. Wytrzymałość betonu w czasie 195
  5.7.5. Naprężenia dopuszczalne dla betonu 196
  5.7.6. Moduł sprężystości betonu 197
  5.7.7. Współczynnik Poissona 200
  5.7.8. Skurcz betonu 201
  5.7.9. Pęcznienie betonu . 202
  5.8. Wytrzymałość betonu na obciążenia udarowe 202
  Bibliografia 203
  6. Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego 204
  6.1. Uwagi ogólne 204
  6.2. Cechy charakterystyczne i rodzaje konstrukcji nawierzchni lotniskowych z betonu cementowego 204
  6.3. Betonowe nawierzchnie lotniskowe układane w szalunkach 207
  6.3.1. Przygotowanie mieszanki betonowej 211
  6.3.2. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 212
  6.4. Współczesne metody budowy nawierzchni betonowych bez szalunków – metodą ślizgową 213
  6.4.1. Sprzęt i urządzenia do budowy nawierzchni betonowych 214
  6.4.2. Maszyny i sprzęt pomocniczy w budowie nawierzchni 222
  6.5. Realizacja robót nawierzchniowych 226
  6.5.1. Wykonanie warstwy poślizgowej 227
  6.5.2. Układanie mieszanki betonowej 229
  6.5.3. Wykonywanie nawierzchni w trudnych warunkach atmosferycznych 236
  6.5.4. Pielęgnacja nawierzchni betonowych po ich wykonaniu 239
  6.5.5. Szczeliny w lotniskowych nawierzchniach betonowych 241
  6.6. Technologia betonów wałowanych w budowie nawierzchni lotniskowych 248
  6.7. Kontrola jakości wykonywanych robót związanych z budową nawierzchni lotniskowych 254
  6.7.1. Uwagi ogólne 254
  6.7.2. Program kontroli jakości robót 255
  6.7.3. Opis badań kontrolnych 256
  6.8. Ogólna ocena wyników badań 262
  6.9. Nowe technologie robót nawierzchniowych 263
  6.9.1. Nawierzchnie z betonu upłynnionego 263
  6.9.2. Nawierzchnie z betonu wewnętrznie uszczelnionego 263
  6.10. Nawierzchnie z betonów o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych (betony wysokowartościowe) 264
  6.11. Wzmocnienie nawierzchni betonowych 269
  Bibliografia 270
  7. Lotniskowe nawierzchnie zbrojone z betonu cementowego 271
  7.1. Lotniskowe nawierzchnie żelbetowe 271
  7.2. Wykonanie nawierzchni żelbetowych w szalunkach 272
  7.3. Nawierzchnie lotniskowe o zbrojeniu ciągłym 273
  7.4. Wykonanie szczelin w nawierzchniach zbrojonych 276
  7.5. Nawierzchnie betonowe o minimalnej zawartości stali 277 
  7.6. Nawierzchnie dyblowane 278
  7.7. Lotniskowe nawierzchnie betonowe zbrojone stalowym włóknem rozproszonym 283
  7.8. Lotniskowe nawierzchnie betonowe zbrojone włóknami sztucznymi 293
  7.9. Zastosowania betonów zbrojonych włóknami sztucznymi w budowie nawierzchni 297
  Bibliografia 298
  8. Lotniskowe nawierzchnie sprężone 300
  8.1. Uwagi ogólne 300
  8.2. Analiza czynników uzasadniających stosowanie płyt wstępnie sprężonych w budowie nawierzchni lotniskowych 304
  8.3. Nawierzchnie lotniskowe z płyt wstępnie sprężonych 308
  8.3.1. Technologia produkcji płyt wstępnie sprężonych 309
  8.3.2. Budowa nawierzchni lotniskowych z prefabrykowanych płyt wstępnie sprężonych 313
  Bibliografia 319
  9. Lotniskowe nawierzchnie zbudowane z użyciem spoiw asfaltowych 320
  9.1. Materiały stosowane do budowy nawierzchni lotniskowych z użyciem spoiw asfaltowych 320
  9.1.1. Lepiszcza 320
  9.1.2. Pochodzenie asfaltów i ich charakterystyka 323
  9.1.3. Modyfikatory i dodatki do asfaltu 333
  9.1.4. Elastomeroasfalty i polimeroasfalty 336
  9.1.5. Normowe wymagania dla asfaltów stosowanych do budowy nawierzchni lotniskowych 337
  9.1.6. Zasady stosowania asfaltów drogowych 337
  9.2. Emulsje asfaltowe 339
  9.3. Kruszywa mineralne 344
  9.3.1. Cechy techniczne kruszywa łamanego 350
  9.3.2. Wypełniacze mineralne 350
  9.4. Projektowanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych 351
  9.4.1. Projektowanie składu mieszanki mineralnej 351
  9.4.2. Projektowanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych na podstawie badań mechanicznych 363
  9.4.3. Produkcja i zakres stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych 370
  9.5. Asfaltowe nawierzchnie lotniskowe 375
  9.5.1. Budowa nawierzchni 375
  9.5.2. Maszyny do produkcji i wbudowania mieszanek mineralno-asfaltowych 376
  9.5.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe modyfikowane elastomerami 379
  9.6. Nawierzchnie lotniskowe z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA (Splitt - Mastix - Asphalt)
  9.7. Renowacja nawierzchni z betonu asfaltowego 384
  9.8. Technologia asfaltów spienionych i możliwość wykorzystania
  jej do robót nawierzchniowych na lotniskach 388
  9. 9. Wzmacnianie nawierzchni asfaltowych geotekstyliami 389
  9.10. Wzmacnianie nawierzchni nowymi warstwami konstrukcyjnymi 390
  9.11. Kontrola jakości realizowanych i wykonanych robót 391
  Bibliografia 393
  10. Lotniskowe nawierzchnie darniowe i gruntowe 394
  10.1. Warunki pracy nawierzchni darniowych i gruntowych 394
  10.2. Ocena przydatności nawierzchni gruntowych i darniowych do startów i lądowań 399
  10.3. Kryteria nośności nawierzchni darniowych 401
  10.4. Użytkowanie nawierzchni darniowej 405
  10.5. Charakterystyka czynników powodujących erozję gruntowych części nawierzchni lotniskowych 409
  Bibliografia 415
  11. Niekonwencjonalne nawierzchnie lotniskowe 416
  11.1. Nawierzchnie lotniskowe rulonowe typu MATA 416
  11.2. Lotniskowe nawierzchnie składane w postaci pasm płytowych 418
  11.3. System budowy nawierzchni operacyjnych typu MO-MAT 421
  11.4. System składanych nawierzchni aluminiowych – aluminium airfield system 426
  Bibliografia 428
  12. Diagnostyka techniczna i niezawodność nawierzchni lotniskowych 429
  12.1. Uwagi ogólne 429
  12.2. Problem stanów niezawodnościowych nawierzchni 437
  12.3. Metody stosowane w ocenie stanu technicznego 441
  12.4. Metody oceny nośności nawierzchni 446
  12.4.1. Zasada działania i budowa urządzenia do badania nośności nawierzchni lotniskowych UL-1 449
  12.4.2. Rozwiązanie teoretyczne 451
  12.4.3. Zasada działania i budowa urządzenia do badania nośności nawierzchni lotniskowych typu HWD (Heavy Weight Deflectometer) 453
  12.4.4. Nośność nawierzchni według zasad LCN (Load Classification Number) 455
  12.5. Równość nawierzchni 458
  12.6. Szorstkość nawierzchni 464
  12.7. Metody ultradźwiękowe 467
  12.8. Metody radarowe 469
  12.9. Metoda sejsmiczna określania stanu technicznego układu konstrukcyjnego 471
  12.10. Proponowane wskaźniki oceny nawierzchni
  12.11. Miejsce diagnostyki nawierzchni lotniskowych w docelowym systemie ich utrzymania 478
  12.12. Niezawodność techniczna betonowych nawierzchni lotniskowych 479
  12.13. Problemy technicznej niezawodności nawierzchni 483
  Bibliografia 487
  13. Rekonstrukcja, naprawy i zabiegi utrzymaniowe związane z wykorzystaniem nawierzchni lotniskowych 488 13.1. Czynniki wywołujące zmianę stanu technicznego nawierzchni lotniskowych 488
  13.2. Charakterystyka najczęściej występujących zniszczeń 491
  13.2.1. Złuszczenia powierzchni płyt 492
  13.2.2. Uszkodzenia wgłębne 493
  13.2.3. Spękanie krawędzi płyt nawierzchniowych 493
  13.2.4. Pękanie i odłamania naroży płyt 493
  13.2.5. Pęknięcia włoskowate i szczelinowe 494
  13.2.6. Progi między krawędziami sąsiednich płyt nawierzchniowych 495
  13.2.7. Zwietrzenia masy zalewowej w szczelinach dylatacyjnych 495
  13.3. Uszkodzenia nawierzchni z betonu asfaltowego 497
  13.3.1. Pęcherze w nawierzchniach asfaltowych 498
  13.3.2. Wykruszenia masy asfaltowej 498
  13.3.3. Zrakowacenia nawierzchni asfaltowych 499
  13.4. Wskaźniki bieżącej oceny technicznej nawierzchni lotniskowych 500
  13.5. Kryteria kwalifikacyjne napraw i zabiegów utrzymaniowych 502
  13.6. Remont i naprawy nawierzchni lotniskowych 503
  13.6.1. Materiały do napraw nawierzchni betonowych 503
  13.6.2. Żywice epoksydowe 506
  13.6.3. Kompozycja gruntująca 507
  13.6.4. Betony i zaprawy epoksydowe 507
  13.6.5. Materiały do napraw nawierzchni z betonu asfaltowego 508
  13.6.6. Naprawa uszkodzeń nawierzchni z betonu cementowego 509
  13.6.7. Naprawa nawierzchni asfaltowych 514
  13.6.8. Naprawa nawierzchni prefabrykowanych 516
  13.6.9. Naprawy sztucznych nawierzchni lotniskowych materiałami bitumiczno-epoksydowymi 517
  13.7. Środki i metody zwalczania oblodzeń na nawierzchniach lotniskowych 525
  Bibliografia 531
  14. Zaopatrzenie lotnisk w energię elektryczną 532
  14.1. Uwagi ogólne 532
  14.2. Urządzenia zasilające 532
  14.3. Lotniskowe układy elektroenergetyczne wysokiego napięcia 533
  14.4. Lotniskowe układy energetyczne niskiego napięcia 535
  14.5. Linie przesyłowe i stacje transformatorowe 536
  14.6. Współczesny model lotniskowych systemów elektroenergetycznych 539
  14.7. Rozdzielnie niskiego napięcia 539
  14.8. Rodzaje lotniskowych instalacji elektrycznych 543
  14.9. Akumulatornie lotniskowe 543
  14.10. Dokumentacja eksploatacyjno-konserwacyjna instalacji 544
  Bibliografia 544
  15. Zaopatrzenie lotnisk w wodę 545
  15.1. Uwagi ogólne 545
  15.2. Źródła wody i jej jakość 546
  15.3. Składowe elementy urządzeń wodociągowych lotniska 548
  15.4. Pozostałe elementy składowe sieci wodociągowej na lotnisku 552
  Bibliografia 556
  16. Ekologiczne warunki koegzystencji lotniska i jego infrastruktury technicznej ze środowiskiem naturalnym 557
  16.1. Uwagi ogólne 557
  16.2. Hałas lotniczy i sposoby jego ograniczania 559
  16.3. Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego na otoczenie 563
  16.4. Zagrożenia wód (powierzchniowych i podziemnych) oraz gruntów środkami chemicznymi powstającymi w procesie eksploatacji lotnisk głównie ropą naftową i jej pochodnymi 567
  16.4.1. Źródła zanieczyszczeń i ich charakterystyka 567
  16.4.2. Charakterystyka rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i oddziaływania związków ropopochodnych w gruncie 569
  16.4.3. Metodyka prowadzenia prac związanych z oczyszczaniem gruntu ze związków ropy i jej pochodnych 571
  16.4.4. Wskaźniki degradacji gleby 577
  Bibliografia 579
  Skorowidz 581

  Errata

  StronaWierszJestPowinno być
  2911 od dołubezsensownymbezmasowym
  315 od dołuąuasicylindryczne quasicylindryczne
  43 17 od dołuodrzutowańrzutowań
  93  5 od górypoziomnicępoziomicę
  965 od dołuPn-81/B-03020PN-81/B-03020
  10516 od dołufrezufrezy
  1609 od dołu[7][10]
  1753 od górydrobnodyspensującejdrobnodyspersującej
  1766 od dołupowodujepowodują
  2296 od dołupowierzchniowegonawierzchniowego
  23614 od doługorszygórny
  3001 od dołujejich
  40312 od dołu< rσr

  1. Jest w pkt.1.4.8. „ jest to impulsowe wymuszenie o bezsensownym charakterze” str.29, w 11 wierszu od dołu strony.
   Powinno być „jest to impulsowe wymuszenie o bezmasowym charakterze”
  2. Jest w pkt. 1.4.9.” Stosunkowo najlepiej poznaną klasą wirów są wiry ąuasicylindryczne, dla których”.
   Powinno być „Stosunkowo najlepiej poznaną klasą  wirów są  wiry quasicylindryczne, str.31, wiersz 5 od dołu strony.
  3. Jest w pkt.2.3. „zaznaczając charakterystyczne odniesienia terenu oraz jego sytuację na linię profilową metodą przecięć i odrzutowań”
   Powinno być „zaznaczając charakterystyczne odniesienia terenu oraz jego sytuację na linię profilową metodą przecięć i rzutowań”, str.43, wiersz 17 od dołu,
  4. Jest w pkt.2.10. Moduł odkształcenia „ W przypadku wyposażenia płyty w poziomnicę i możliwość pomiaru osiadania w centrum płyty,”
   Powinno być W przypadku wyposażenia płyty w poziomicę i możliwość pomiaru osiadania w centrum płyty,”str.93, wiersz 5 od góry,
  5. Jest w pkt.2.10. Moduł sprężystości „ konieczne jest uwzględnienie stref przemarzania gruntu na które podzielono obszar Polski zgodnie z normą Pn-81/B-03020”.
   Powinno być „ konieczne jest uwzględnienie stref przemarzania gruntu na które podzielono obszar Polski zgodnie z normą PN-81/B-03020” str.96, wiersz  5 od dołu,
  6. Jest w pkt. 2.11.4. „ od 15 do 18 cm przy  mieszaniu sprzętem specjalistycznym np. frezu gruntowe”,
   Powinno być „ od 15 do 18 cm przy  mieszaniu sprzętem specjalistycznym np. frezy gruntowe,” str.105, wiersz 16 od dołu,
  7. Jest pod Rys.4.3.podpis „Rzut poziomy i aksonometria elementu komórkowego stosowanego do wzmocnienia podbudowy pod nawierzchnie [7]”
   Powinno być pod Rys.4.3. podpis „Rzut poziomy i aksonometria elementu komórkowego stosowanego do wzmocnienia podbudowy pod nawierzchnie [10]”str.160,
  8. Jest w pkt. Dodatki lub domieszki napowietrzajace „ wykazującymi zdolność do wytwarzania drobnodyspensującej trwałej piany”,
   Powinno być„ wykazującymi zdolność do wytwarzania drobnodyspersującej trwałej piany”, str.175, wiersz 3 od góry,
  9. Jest w pkt. Dodatki i domieszki plastyfikujące „ Superplastyfikatory kategorii C i D, powoduje  obniżenie napiecia powierzchniowego”
   Powinno być „Superplastyfikatory kategorii C i D, powodują obniżenie napięcia powierzchniowego” str.176, wiersz 6od dołu,
  10. Jest w pkt. 6.5.2. „Przykładowe składy betonu powierzchniowego przedstawiono w tabl.6-2.”
   Powinno być „Przykładowe składy betonu nawierzchniowego przedstawiono w tabl.6-2.”str.229, wiersz 7 od dołu,
  11. Jest w pkt. 6.5.2. „ Deskowanie pochyla się do wewnątrz górnymi brzegami tak, że gorszy wymiar formowanej płyty jest większy o 2 do 3 cm niż projektowany.”
   Powinno być „ Deskowanie pochyla się do wewnątrz górnymi brzegami tak, że górny wymiar formowanej płyty jest większy o 2 do 3 cm niż projektowany.” str.236, wiersz 1 pod rys.6.23.
  12. Jest w pkt. 8.1.” Walorem tych nawierzchni jest również znacząco zwiększona jej rysoodporność”
   Powinno być „.Walorem tych nawierzchni jest również znacząco zwiększona ich rysoodporność”str.300, 1 wiersz od dołu,
  13. Jest pkt.10.3. „ W badaniach stosuje się najczęściej metodę Babkowa i Smirnowa opracowaną w sposób doświadczalny. Wartość < r  przy użyciu sondy udarowej wyznacza się w następujący sposób:”
   Powinno być „ W badaniach stosuje się najczęściej metodę Babkowa i Smirnowa opracowaną w sposób doświadczalny. Wartość σr przy użyciu sondy udarowej wyznacza się w następujący sposób:” str.403, 9 wiersz od dołu.
Liczba szt.

Cena: 58.80 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka
Gaca Stanisław , Suchorzewski Wojciech , Tracz Marian
89.00 zł
Odwodnienie dróg
Edel Roman
84.00 zł
Węzły drogowe i autostradowe (egzemplarze ze zwrotów - uszkodzone - rabat 25%)
Praca zbiorowa, red. Ryszard Krystek
54.34 zł
Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast
Łyp Bohdan
46.20 zł
Projektowanie lotnisk i portów lotniczych
Nita Piotr
99.00 zł
Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo
Janusz Leszek , Madaj Arkadiusz
64.05 zł

Książki autora

Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych
Nita Piotr
58.80 zł
nakład wyczerpany
Projektowanie lotnisk i portów lotniczych
Nita Piotr
99.00 zł