Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań

Autor: Zieliński Tomasz P.

ISBN: 978-83-206-1640-8

Wydanie: 2 / dodruk
Format: B5
Liczba stron: 832
Liczba ilustracji: 383
Liczba tabel: 110
Oprawa: miękka

Polecam: 131

Opis

Dostęp do wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl

W listopadzie 2006 roku nasze wydawnictwo otrzymało
za książkę WYRÓŻNIENIE w KONKURSIE
XIII Krajowych Targów Książki Akademickiej ATENA'2006
za Najlepszą Książkę Akademicką.
W październiku 2006 roku

prof. dr hab. inż. Tomasz Zieliński otrzymał za książkę INDYWIDUALNĄ NAGRODĘ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO.

W książce w sposób przystępny dokonano przejścia
od matematycznych podstaw teorii sygnałów analogowych
do współczesnych zastosowań analizy i przetwarzania sygnałów
cyfrowych. Niezbędne rozważania matematyczne zilustrowano
licznymi przykładami obliczeniowymi, rysunkami oraz programami komputerowymi, napisanymi w języku Matlab.
Poza klasycznymi tematami, takimi jak filtracja analogowa
i cyfrowa oraz ciągła i dyskretna transformacja Fouriera, opisano
także zagadnienia bardziej zaawansowane: filtrację adaptacyjną,
estymację rekursywną oraz nowoczesne metody analizy
częstotliwościowej i czasowo-częstotliwościowej sygnałów,
w tym transformację falkową i zespoły filtrów. Podano również
podstawy: kodowania i rozpoznawania sygnału mowy, kompresji
MP3 sygnału audio, analizy i przetwarzania obrazów oraz cyfrowej modulacji wielotonowej, stosowanej m.in. w szybkich telefonicznych modemach ADSL oraz w lokalnych bezprzewodowych sieciach komputerowych typu Wi-Fi.
Książka jest podręcznikiem akademickim. W zamierzeniu autora każdy z rozdziałów stanowi zamkniętą całość, odpowiednią do oddzielnej lektury, dlatego część przedstawionego materiału będzie się w niewielkim stopniu powtarzać, ale zazwyczaj w nieco innej formie.

Książka jest adresowana do pracowników naukowych wyższych
uczelni, słuchaczy studiów doktoranckich, studentów zgłębiających tajniki cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz praktykujących inżynierów zainteresowanych własnym rozwojem.


Dostęp do wersji elektronicznej
w serwisie
ibuk.plKsiążka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści


  Przedmowa
  Wykaz oznaczeń
  Wykaz skrótów
  1. Sygnały i ich parametry 1
  1.1. Pojęcia podstawowe 1
  1.2. Klasyfikacja sygnałów 2
  1.3. Sygnały deterministyczne 4
  1.3.1. Parametry 4
  1.3.2. Przykłady 7
  1.3.3. Sygnały zespolone 13
  1.3.4. Rozkład sygnałów na składowe 14
  1.3.5. Funkcja korelacji własnej i wzajemnej 14
  1.3.6. Splot sygnałów 17
  1.3.7. Transformacja Fouriera 22
  1.4. Sygnały losowe 24
  1.4.1. Zmienne losowe 24
  1.4.2. Procesy losowe, stacjonarność, ergodyczność 26
  1.4.3. Funkcje korelacji i kowariancji, gęstość widmowa
  mocy 28
  1.4.4. Estymatory parametrów i funkcji 30
  1.4.5. Filtracja sygnałów losowych 34
  1.5. Przykład ćwiczenia komputerowego 35
  2. Podstawy matematyczne analizy sygnałów
  deterministycznych
  39
  2.1. Przestrzenie sygnałów deterministycznych 39
  2.2. Dyskretne reprezentacje ciągłych sygnałów
  deterministycznych 41
  2.3. Ciągłe reprezentacje ciągłych sygnałów deterministycznych
  – przekształcenia całkowe 47
  2.4. Reprezentacje sygnałów dyskretnych – przestrzenie
  wektorowe 50
  2.5. Przykład ćwiczenia komputerowego 60
  3. Szereg Fouriera 63
  3.1. Ortogonalne funkcje bazowe 63
  3.2. Harmoniczne zespolone funkcje bazowe 65
  3.3. Harmoniczne rzeczywiste funkcje bazowe 66
  3.4. Przykład obliczeniowy 67
  3.5. Przykład ćwiczenia komputerowego 68
  3.6. Szereg Fouriera sygnałów dyskretnych – dyskretne
  przekształcenie Fouriera 71
  4. Całkowe przekształcenie Fouriera 74
  4.1. Definicja 74
  4.2. Podstawowe właściwości 75
  4.3. Transformaty Fouriera wybranych sygnałów 79
  4.4. Widmo iloczynu i splotu dwóch sygnałów 87
  4.5. Twierdzenie o próbkowaniu 93
  4.6. Widmo sygnału spróbkowanego 97
  4.7. Przykład ćwiczenia komputerowego 101
  5. Układy analogowe 103
  5.1. Analogowe układy LTI 103
  5.2. Transmitancja układu analogowego, zera i bieguny 107
  5.3. Przekształcenie Laplace’a, transmitancja Laplace’a 112
  5.4. Wykresy Bodego 116
  5.5. Złożone układy analogowe LTI 118
  5.6. Analiza matematyczna wybranych układów
  elektrycznych 120
  5.7. Przykłady projektowania 124
  5.8. Przykład ćwiczenia komputerowego 129
  6. Analogowe filtry Butterwortha i Czebyszewa 131
  6.1. Ogólne zasady projektowania filtrów analogowych 132
  6.2. Transformacja częstotliwości 139
  6.3. Filtry Butterwortha 146
  6.4. Filtry Czebyszewa typu I 157
  6.5. Filtry Czebyszewa typu II 161
  6.6. Sprzętowa implementacja filtrów analogowych 165
  7. Dyskretyzacja sygnałów analogowych 173
  7.1. Podstawy 173
  7.2. Przetworniki analogowo-cyfrowe 179
  7.3. Przetworniki cyfrowo-analogowe 184
  7.4. Tor przetwarzania analogowo-cyfrowego
  i cyfrowo-analogowego 185
  8. Analiza częstotliwościowa sygnałów dyskretnych 192
  8.1. Widmo Fouriera sygnałów dyskretnych 192
  8.1.1. Przekształcenie Fouriera dla sygnałów ciągłych 193
  8.1.2. Szereg Fouriera dla sygnałów ciągłych 193
  8.1.3. Przekształcenie Fouriera dla sygnałów dyskretnych 194
  8.1.4. Szereg Fouriera dla sygnałów dyskretnych, czyli dyskretne
  przekształcenie Fouriera 198
  8.2. Przykłady dyskretnych transformat Fouriera
  sygnałów 202
  8.3. Interpretacja dyskretnego przekształcenia Fouriera 206
  8.4. Tor przetwarzania sygnałów podczas analizy
  częstotliwościowej 210
  8.5. Dyskretne okna czasowe 212
  8.5.1. Okna nieparametryczne 212
  8.5.2. Okna parametryczne 217
  8.6. Przykłady analizy częstotliwościowej z wykorzystaniem
  funkcji okien 220
  8.7. Szybkie wyznaczanie funkcji autokorelacji i funkcji gęstości
  widmowej mocy 226
  9. Algorytmy wyznaczania dyskretnej transformacji
  Fouriera
  231
  9.1. Metoda bezpośrednia 231
  9.2. Algorytm Goertzela 234
  9.3. Rekurencyjne wyznaczanie sekwencji dyskretnych
  transformat Fouriera 236
  9.4. Transformacja świergotowa – lupa w dziedzinie
  częstotliwości 239
  9.5. Szybka transformacja Fouriera – algorytmy radix-2 241
  9.5.1. Podział w dziedzinie czasu – DIT (Decimation
  in Time
  ) 241
  9.5.2. Podział w dziedzinie częstotliwości – DIF (Decimation
  in Frequency
  ) 252
  9.6. Szybka transformacja Fouriera dla sygnałów
  rzeczywistych 255
  9.7. Dwuwymiarowa dyskretna transformacja Fouriera 257
  9.8. Wyznaczanie DCT metodą szybkiej transformacji
  Fouriera 258
  10. Układy dyskretne 260
  10.1. Układy dyskretne LTI 260
  10.2. Algorytm filtracji sygnałów za pomocą dyskretnych
  układów LTI 265
  10.3. Transformacja Z 267
  10.4. Odwrotna transformacja Z 270
  10.5. Właściwości transformacji Z 274
  10.6. Transmitancja układów dyskretnych 275
  10.7. Przykłady projektowania układów dyskretnych
  metodą „zer i biegunów” 280
  10.8. Przykład ćwiczenia komputerowego 284
  11. Projektowanie rekursywnych filtrów cyfrowych 288
  11.1. Wymagania stawiane filtrom cyfrowym 289
  11.2. Metoda Yule’a-Walkera 291
  11.3. Metoda niezmienności odpowiedzi impulsowej 291
  11.4. Metoda dopasowanej transformacji Z 293
  11.5. Metoda transformacji biliniowej 293
  11.6. Przykłady projektowania filtrów w języku Matlab 297
  11.7. Przykład ćwiczenia komputerowego 304
  12. Projektowanie nierekursywnych filtrów cyfrowych 307
  12.1. Wprowadzenie 308
  12.2. Metoda próbkowania w dziedzinie częstotliwości 313
  12.3. Metoda optymalizacji średniokwadratowej 317
  12.4. Metoda aproksymacji Czebyszewa (algorytm
  Remeza) 321
  12.5. Metoda okien 325
  12.6. Filtry specjalne 339
  12.6.1. Filtr Hilberta 339
  12.6.2. Filtr różniczkujący 345
  12.6.3. Filtr interpolatora i decymatora cyfrowego 347
  12.6.4. Przykład ćwiczenia komputerowego 351
  12.7. Synchronizacja próbek wejściowych i wyjściowych
  filtra 353
  13. Algorytmy filtracji cyfrowej 356
  13.1. Klasyczne struktury filtrów cyfrowych 356
  13.2. Struktura zmiennych stanu 361
  13.3. Inne struktury filtrów cyfrowych 363
  13.4. Splot liniowy i kołowy 364
  13.5. Algorytmy szybkiego splotu sygnałów dyskretnych 371
  13.6. Algorytmy sekcjonowanego szybkiego splotu sygnałów
  dyskretnych 373
  13.7. Przykład ćwiczenia komputerowego 376
  14. Filtry adaptacyjne 379
  14.1. Wprowadzenie 379
  14.2. Podstawy filtracji adaptacyjnej 380
  14.3. Filtracja optymalna – filtr Wienera 382
  14.4. Gradientowe filtry adaptacyjne 384
  14.5. Filtry adaptacyjne LSM – bez pamięci 386
  14.6. Filtry adaptacyjne LS (RLS) – filtry z pamięcią 388
  14.7. Przykłady zastosowań 391
  14.8. Przykład ćwiczenia komputerowego – filtr adaptacyjny
  (N)LMS 394
  15. Liniowa estymacja rekursywna 399
  15.1. Metoda najmniejszych kwadratów. Filtry RLS
  i WRLS 399
  15.2. Metoda minimalno-średniokwadratowa. Filtr Kalmana 408
  16. Zaawansowane metody analizy częstotliwościowej
  sygnałów
  420
  16.1. Wprowadzenie 420
  16.2. Modelowanie parametryczne AR, MA i ARMA 423
  16.2.1. Podstawy 423
  16.2.2. Model AR 426
  16.2.3. Model MA 427
  16.2.4. Model ARMA 429
  16.2.5. Podsumowanie 430
  16.3. Metody podprzestrzeni 430
  16.3.1. Podstawy 430
  16.3.2. Metoda Pisarenki 432
  16.3.3. Metody pochodne: MUSIC, EV i MV 435
  16.3.4. Metoda ESPRIT 437
  16.3.5. Metody podprzestrzeni sygnału (składowych
  głównych) 439
  16.4. Przykład ćwiczenia komputerowego 440
  17. Metody czasowo-częstotliwościowej analizy
  sygnałów
  443
  17.1. Problem analizy czasowo-częstotliwościowej 444
  17.2. Transformacja Gabora 450
  17.3. Krótkoczasowa transformacja Fouriera STFT 455
  17.4. Transformacja falkowa 459
  17.5. Transformacja Wignera-Ville’a 472
  17.6. Reprezentacje czasowo-częstotliwościowe z klasy
  Cohena 477
  17.7. Przykłady zastosowań 486
  17.8. Przykład ćwiczenia komputerowego 493
  18. Zespoły filtrów 496
  18.1. Wprowadzenie 496
  18.2. Pojęcia podstawowe 500
  18.2.1. Decymator i interpolator 500
  18.2.2. Dekompozycja polifazowa sygnałów 503
  18.2.3. Decymator i interpolator w zapisie polifazowym 506
  18.3. Opis matematyczny zespołu filtrów 507
  18.3.1. Analiza jednej gałęzi 507
  18.3.2. Analiza wszystkich gałęzi 511
  18.3.3. Zapis polifazowy zespołu filtrów 512
  18.3.4. Warunek perfekcyjnej rekonstrukcji 514
  18.4. Zespoły filtrów z modulacją zespoloną 515
  18.4.1. DFT jako modulowany zespół filtrów 516
  18.4.2. Krótkoczasowa transformacja Fouriera STFT
  jako modulowany zespół filtrów 518
  18.4.3. Uogólniony modulowany zespół filtrów
  oparty na DFT 519
  18.5. Zespoły filtrów z modulacją kosinusową 527
  18.5.1. Równania, budowa 527
  18.5.2. Projektowanie filtrów prototypowych 533
  18.6. Implementacja programowa zespołu filtrów
  standardu MPEG audio 539
  19. Projekt LPC-10: podstawy kompresji i rozpoznawania
  sygnału mowy
  545
  19.1. Wprowadzenie 545
  19.2. Model generacji sygnału mowy 549
  19.3. Układ decyzyjny „mowa dźwięczna/bezdźwięczna” 551
  19.4. Wyznaczanie filtra traktu głosowego 557
  19.5. Algorytm kodera i dekodera mowy standardu LPC-10 563
  19.6. Przykład programu komputerowego 566
  19.7. Od kodowania do rozpoznawania mowy 569
  20. Projekt LPC-10: kompresja sygnału mowy – metody
  zaawansowane
  577
  20.1. Metoda Durbina-Levinsona 577
  20.2. Filtry kratowe 581
  20.3. Przykładowy program komputerowy 590
  21. Projekt MPEG AUDIO: psychoakustyczna kompresja
  dźwięku
  592
  21.1 Wprowadzenie do standardu MPEG audio 593
  21.2. Podstawy modelowania psychoakustycznego 594
  21.3. Modele psychoakustyczne standardu MPEG audio 603
  21.3.1. Model psychoakustyczny I 603
  21.3.2. Model psychoakustyczny II 604
  21.3.3. Program komputerowy 612
  21.4. Zespoły filtrów w standardzie MPEG audio 618
  21.5. Kodowanie dźwięku na poziomach MP1 i MP2 631
  21.5.1. Algorytm kompresji i dekompresji 631
  21.5.2. Program komputerowy 638
  22. Projekt OBRAZ: podstawy analizy i przetwarzania
  sygnałów dwuwymiarowych
  647
  22.1. Wprowadzenie do świata 2D i 3D 649
  22.2. Transformacje ortogonalne 2D obrazów 658
  22.2.1. Dyskretna transformacja Fouriera 658
  22.2.2. Dyskretna transformacja kosinusowa 663
  22.2.3. Dowolna transformacja ortogonalna – interpretacja
  współczynników 665
  22.3.4. Program komputerowy 668
  22.3. Filtracja 2D obrazów 670
  22.3.1. Splot 2D 670
  22.3.2. Projektowanie filtrów 2D 674
  22.3.3. Przykładowe filtry 2D 683
  22.3.4. Program komputerowy 686
  22.4. Falkowa dekompozycja 2D obrazów 690
  22.4.1. Jednowymiarowa predykcyjna transformacja
  falkowa 691
  22.4.2. Związki pomiędzy klasyczną a predykcyjną t
  ransformacją falkową 697
  22.4.3. Program komputerowy do falkowej dekompozycji
  obrazów 700
  22.5. Przykłady zastosowań 707
  22.5.1. Kompresja JPEG i MPEG 707
  22.5.2. Znaki wodne w obrazach 715
  22.5.3. Dopasowywanie do siebie obrazów cyfrowych 718
  22.5.4. Detekcja linii w inżynierii materiałowej - transformacja
  Hougha 730
  22.2.5. Algorytmiczna stabilizacja obrazu w zastosowaniach
  medycznych 733
  22.5.6. Systemy nawigacji wspomagające zabiegi
  medyczne 737
  23. Projekt MODEM ADSL: szybki dostęp do Internetu
  po linii telefonicznej
  740
  23.1 Podstawy modulacji 741
  23.2. Cyfrowe modulacje wielotonowe 745
  23.3. Standard ADSL 748
  23.4. Modulator-demodulator DMT 751
  23.5 Źródła zniekształceń i zakłóceń 754
  23.6 Wybrane zagadnienia implementacyjne 759
  23.6.1. Identyfikacja odpowiedzi impulsowej kanału 759
  23.6.2. Korekcja czasowa kanału – skracanie czasu trwania
  odpowiedzi impulsowej 764
  23.6.3. Synchronizacja blokowa 767
  23.6.4. Korekcja częstotliwościowa kanału 769
  23.6.5. Estymacja przepływności bitowej 770
  23.6.6. Właściwy dobór korektora czasowego 773
  23.7. Przykład ćwiczenia komputerowego 773
  24. Projekt FAZA: estymacja chwilowego przesunięcia
  fazowego
  778
  24.1. Estymatory proste 778
  24.2. Estymatory złożone 781
  24.3. Przykłady algorytmów 782
  24.4. Przykładowy program komputerowy 786
  25. EPILOG: implementacja algorytmów DSP
  na procesorach sygnałowych
  787
  25.1 Wprowadzenie do budowy i programowania
  procesorów DSP 788
  25.2. Splot sygnałów na procesorze DSP 791
  25.3. Wybrane zagadnienia implementacyjne 796
  25.3.1. Specyfika budowy i zastosowań procesorów
  sygnałowych 796
  25.3.2. Podstawy pisania i uruchamiania programów 800
  25.3.3. Zaawansowane narzędzia 803
  25.3.4. Przykład projektowania filtra IIR 805
  25.4. Przykładowa aplikacja procesora DSP 807
  25.5. Procesory DSP a układy programowalne FPGA 808
  25.6. Przyszłość – czy jesteśmy trendy? 810
  Literatura 813
  Dodatki 823
  D.1. Wykaz programów 823
  D.2. Wersja elektroniczna programów 824
  Skorowidz 825

  O autorach / z książki  Przedmowa

  Celem niniejszej książki jest w miarę całościowe przedstawienie podstaw cyfrowego przetwarzania sygnałów. Ich znajomość jest niezwykle istotna w czasach, w których obserwuje się zdecydowane preferowanie rozwiązań opartych na technice cyfrowej a nie analogowej. Tendencja ta jest wyraźnie obserwowana od wielu lat i jest wynikiem coraz większej dostępności, także cenowej, bardzo wydajnych układów cyfrowych (mikroprocesorów i mikrokontrolerów, pamięci oraz układów peryferyjnych, takich jak przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe) oraz zalet przetwarzania cyfrowego nad analogowym (niezmienności czasowej sposobu przetwarzania danych, spowodowanej brakiem zależności od starzejących się i zmieniających swoje właściwości elementów elektronicznych). W związku z tym coraz częściej obserwuje się projektowanie układów elektronicznych, w których jak najwcześniej następuje przetworzenie sygnałów analogowych na postać cyfrową i realizowanie algorytmu przetwarzania całkowicie w postaci operacji arytmetycznych na liczbach, reprezentujących wartości chwilowe spróbkowanych sygnałów analogowych. Ten scenariusz jest powszechny wszędzie. Przykładem mogą być różnorakie systemy sterowania i nadzoru: przemysłowe, wojskowe, medyczne. Dodatkowo w epoce multimedialnej szeroko przetwarzane i analizowane są cyfrowe sygnały mowy, muzyki (audio), obrazy i ich sekwencje (wideo, telewizja).
  Wszędzie tam, gdzie znajduje się procesor przetwarzający cyfrowe dane pomiarowe mamy do czynienia z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów. Okazuje się jednak, że niezależnie od źródła tych sygnałów podstawowe metody ich przetwarzania i analizy są identyczne lub bardzo podobne.
  Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w każdym przypadku patrzymy na sygnał jako na funkcję zmienną w czasie, lub przestrzeni, i wykorzystujemy znane, ogólnie dostępne narzędzia analizy matematycznej tych funkcji, czyli na przykład stosujemy osiemnastowieczne przekształcenie Fouriera lub mającą dopiero kilkanaście lat transformację falkową do częstotliwościowej analizy sygnałów.
  Zdaniem autora nie można mówić o przetwarzaniu sygnałów cyfrowych bez nawiązania do teorii (analizy i przetwarzania) sygnałów analogowych, czyli teorii funkcji ciągłych. Analiza i przetwarzanie danych cyfrowych są nierozerwalnie związane z analizą i przetwarzaniem sygnałów analogowych. Najczęściej dane cyfrowe są spróbkowaną wersją ("kopią') danych analogowych i ich analiza ma nam dać informacje nie o "kopii", ale o "oryginale". Narzędzia stosowane w obu przypadkach i ich właściwości wzajemnie się przy tym przenikają. Filtry cyfrowe wywodzą się z filtrów analogowych, implementowana na komputerach dyskretna transformacja Fouriera (stosowana przykładowo w bardzo popularnym obecnie standardzie kompresji muzyki mp3) powstała z "całkowego" szeregu Fouriera, zaś transformacja Z pełni podobną rolę w świecie liniowych, niezmiennych w czasie układów dyskretnych jak transformacja Laplace'a w świecie układów analogowych.
  Z tego powodu niniejsza książka będzie podróżą po wielu kontynentach. Znajdą się w niej: elementy teorii sygnałów analogowych i obwodów elektrycznych (rozdziały l - 6), podstawowe (rozdziały 7 - 13) i bardziej zaawansowane (rozdziały 14 - 18) metody cyfrowej analizy i przetwarzania sygnałów oraz ich wybrane, ciekawe zastosowania (rozdziały 19 - 23). Autorowi zawsze będzie przyświecał podstawowy cel, aby pokazać związki i przenikanie się świata "analogowego" i "cyfrowego". Równocześnie nacisk zostanie położony nie na istniejące "wzory mnemotechniczne", dające inżynierowi gotowe recepty ,jak żyć" dzisiaj, ale zamykające drogę dalszego rozwoju jutro, tylko na staranne matematyczne wytłumaczenie rozpatrywanych kwestii, które pozwoli na dalsze, samodzielne, świadome poruszanie się Czytelnika w dziedzinach dla niego nowych.
  Pierwsze wytłumaczenie zawsze będzie jak najprostsze. Główną intencją autora jest "odczarowanie" tematów pozornie trudnych i "rzucenie mostów" pomiędzy brzegami z pozoru odległymi.
  W książce tej nie ma nic nowego. Wszystko już było. W dużej części składa się ona z prostych wyprowadzeń i przekonywujących wytłumaczeń, które zostały wyłowione z setek książek i artykułów - morza słów - i skrzętnie zapamiętane. Więc po co ją napisano? Autor z przykrością stwierdza, że sam mozolnie całymi latami odkrywał niektóre proste prawdy. I tak jak podczas wspinaczki w górach, po każdym "podejściu" odsłaniał mu się "nowy widok". Wędrówka ta już trwa ponad dwadzieścia lat. I na pewno do szczytu jest jeszcze bardzo daleko. Ale może warto pokazać innym drogę "na skróty", podjąć próbę dopasowania elementów "łamigłówki" oraz syntezy własnych przemyśleń.
  Książka jest podręcznikiem akademickim. W zamierzeniu autora każdy z rozdziałów stanowi zamkniętą całość, odpowiednią do oddzielnej lektury, dlatego część przedstawionego materiału będzie się w niewielkim stopniu powtarzać, ale zazwyczaj w nieco innej formie.
  ...
  Autor ma nadzieję, że choć w niewielkiej części udało mu się zrealizować swoje ambitne zamierzenia. Dlatego z zawstydzeniem i pokorą przedstawia Czytelnikowi skromny wynik swojej pracy.
  Kraków, wrzesień 2005 Tomasz P. Zieliński
Liczba szt.

Cena: 99.00 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Sztuka elektroniki, cz. 1 i 2
Horowitz Paul , Hill Winfield
279.00 zł
Dźwięk cyfrowy. Systemy wielokanałowe
Butryn Wojciech
46.20 zł
Komputerowe systemy pomiarowe
Nawrocki Waldemar
44.10 zł
Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów
Lyons Richard G.
122.85 zł
Fale i anteny
Szóstka Jarosław
84.00 zł
Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL
Zwoliński Mark
63.00 zł
nakład wyczerpany

Książki autora

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań
Zieliński Tomasz P.
99.00 zł