Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Autor: Łyp Bohdan

ISBN: 978-83-206-1681-1

Wydanie: 1
Format: A5
Liczba stron: 204
Liczba ilustracji: 116
Oprawa: miękka

Polecam: 37

Opis

Dostęp do wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl

Praktyczny poradnik poświęcony zasadom opracowywania i prezentowania problematyki technicznej infrastruktury wodno-ściekowej w planach zagospodarowania przestrzennego miast. Opisano zasady zaopatrzenia w wodę jednostek osadniczych, lokalizowania ujęć wody i ich stref ochronnych, usuwania ścieków miejskich, lokalizowania oczyszczalni ścieków i ich stref uciążliwości, odprowadzania wód deszczowych, prognozowania potrzeb wodnych, planowania wyposażenia terenów zabudowy ekstensywnej, uzbrajania ulic, zmian poziomu wód gruntowych oraz zagospodarowania terenów nadwodnych.
Książka przeznaczona dla pracowników służb komunalnych miast i gmin, inżynierów projektujących otoczenie ujęć wody lub oczyszczalni ścieków, samorządowców związanych z infrastrukturą miejską, urbanistów i planistów pracujących nad rozwojem miast i gmin oraz ekologów zajmujących się środowiskiem zurbanizowanym.
Dostęp do wersji elektronicznej
w serwisie
ibuk.pl
 


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  1. Infrastruktura techniczna i inżynieria miejska w planowaniu miast 9
  1.1. Wprowadzenie 9
  1.2. Hierarchia i nurty planów 11
  1.3. Polityka społeczno-gospodarcza czynnikiem kształtującym rozmiary urządzeń infrastruktury 13
  1.4. Standardy inżynieryjnej obsługi mieszkańców 16
  1.5. Prawo wodne a planowanie zagospodarowania przestrzennego 19
  2. Wody powierzchniowe 23
  2.1. Zagrożenia powodziowe i wały przeciwpowodziowe 23
  2.2. Spiętrzenia wody i wyrobiska nawodnione 28
  2.3. Dostęp do wód 31
  2.4. Uwarunkowania dla otoczenia wód stojących 34
  2.5. Stan czystości wód powierzchniowych w Polsce i ich klasy czystości 36
  2.6. Rzeka jako odbiornik ścieków 38
  2.7. Ujmowanie wody z rzek i zbiorników zaporowych 45
  2.8. Strefy ochronne dla ujęć wód powierzchniowych 49
  3. Wody podziemne 53
  3.1. Stan czystości wód podziemnych 53
  3.2. Główne zbiorniki wód podziemnych i stopnie rozpoznania zasobów 55
  3.3. Ujmowanie wód podziemnych 59
  3.4. Strefy ochronne dla ujęć wód podziemnych 63
  4. Uzdatnianie wody 70
  4.1. Wymagania jakościowe stawiane wodzie 70
  4.2. Stacje uzdatniania wody (SUW) 72
  4.3. Chlorownie 75
  5. Dostawa wody 79
  5.1. Sieci wodociągowe 79
  5.2. Pompownie i zbiorniki wodociągowe 81
  5.3. Zaopatrzenie ludności w wodę spożywczą w warunkach silnego skażenia 84
  6. Wody geotermalne w gospodarce miejskiej 87
  7. Kanalizacja ściekowa 90
  7.1. Rodzaje i cechy kanalizacji 90
  7.2. Kanalizacja grawitacyjna i pompownie ścieków 91
  7.3. Strefy uciążliwości pompowni 94
  7.4. Kanalizacja pompowa 96
  7.5. Kanalizacja ciśnieniowa i podciśnieniowa 97
  7.6. Tereny nieskanalizowane w mieście 100
  7.7. Stacje zlewne ścieków 101
  8. Kanalizacja deszczowa 104
  8.1. Miejska kanalizacja deszczowa 104
  8.2. Kanalizacja deszczowa małych jednostek osadniczych 109
  9. Oczyszczanie ścieków 112
  9.1. Klasyczny proces oczyszczania ścieków 112
  9.2. Przyrodnicze sposoby oczyszczania ścieków 117
  9.2.1. Oczyszczanie w środowisku wodnym 117
  9.2.2. Oczyszczanie w środowisku gruntowym 118
  9.3. Gospodarka osadowa oczyszczalni 121
  9.4. Wymagania terenowe dla oczyszczalni ścieków 122
  10. Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków na terenach
  nieuzbrojonych
  budownictwa jednorodzinnego 125
  11. Zasady planowania obsługi wodociągowo-kanalizacyjnej 131
  11.1. Siedem zasad podstawowych 131
  11.2. Podstawowe modele gospodarki wodno-ściekowej 133
  12. Perspektywiczne planowanie obsługi wodociągowo-kanalizacyjnej 138
  12.1. Horyzonty czasowe w planowaniu i trwałość lokalizacyjna
  obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych 138
  12.2. Prognozy potrzeb wodnych 140
  12.3. Progi rozwoju miast 144
  13. Zasady sytuowania uzbrojenia 148
  13.1. Sytuowanie uzbrojenia w ulicach 148
  13.2. Umieszczanie przewodów poza ulicą 153
  13.3. Tunele zbiorcze 154
  13.4. Pokonywanie przeszkód liniowych 155
  13.5. Sytuowanie przewodów w pobliżu drzew 158
  13.6. Sytuowanie przewodów wodociągowych w pobliżu gruntów zanieczyszczonych 161
  14. Wpływ urbanizacji na poziom wód gruntowych 162
  14.1. Obniżanie się poziomu wód gruntowych na terenach uzbrojonych 162
  14.2. Zamierzone obniżanie poziomu wód gruntowych w miastach 164
  14.3. Polepszanie nawodnienia gruntów miejskich 166
  15. Obiekty inżynierii miejskiej jako elementy krajobrazu 168
  16. Zakres problematyki inżynierii miejskiej w procesie
  sporządzania planu
  zagospodarowania przestrzennego 173
  16.1. Fazy opracowywania projektu planu zagospodarowania 173
  16.2. Inżynieria miejska w trójfazowym procesie sporządzania planu zagospodarowywania przestrzennego 175
  16.3. Dobór specjalistów 182
  17. Graficzna prezentacja problematyki wodociągowej
  i kanalizacyjnej w planach
  zagospodarowania przestrzennego 184
  Bibliografia 190
  Przepisy prawne 191
  Skorowidz 193
   
Liczba szt.

Cena: 46.20 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka
Gaca Stanisław , Suchorzewski Wojciech , Tracz Marian
89.00 zł
Węzły drogowe i autostradowe
Praca zbiorowa, red. Ryszard Krystek
72.45 zł
Odwodnienie dróg
Edel Roman
69.00 zł
Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo
Janusz Leszek , Madaj Arkadiusz
64.05 zł
Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym
Głażewski Marian , Nowocień Eugeniusz , Piechowicz Konrad
72.45 zł
Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo
Siemińska-Lewandowska Anna
59.00 zł

Książki autora

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast
Łyp Bohdan
46.20 zł