Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka

Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka

Autor: Gaca Stanisław , Suchorzewski Wojciech , Tracz Marian

ISBN: 978-83-206-1947-8

Wydanie: 1 / dodruk
Format: B5
Liczba stron: 504
Liczba ilustracji: 179
Liczba tabel: 94
Oprawa: miękka

Polecam: 129

Opis

Dostęp do wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl

Podręcznik akademicki omawiający problematykę istotną dla projektowania dróg i organizacji ruchu drogowego (badania, pomiary i analizy ruchu), teorię ruchu drogowego (cechy użytkowników dróg, pojazdy i ich ruch po drodze, modelowanie ruchu drogowego, przepustowość dróg, ulic i skrzyżowań), charakterystykę polityki transportowej i zarządzania ruchem, organizację ruchu drogowego (oznakowanie, systemy sygnalizacji oraz sterowania ruchem na drogach miejskich i autostradach, priorytety w ruchu dla środków transportu zbiorowego, parkowanie, ruch pieszy i rowerowy), a także bezpieczeństwo ruchu drogowego i opis działań zmierzających do jego poprawy.
Odbiorcy książki: studenci wyższych uczelni technicznych o specjalnościach drogowych oraz słuchacze studiów podyplomowych w zakresie drogownictwa, organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz osoby i instytucje związane z drogownictwem.
Dostęp do wersji elektronicznej
w serwisie ibuk.plKsiążka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Wstęp 11
  Ważniejsze oznaczenia 14
  1. Użytkownicy dróg 17
  1.1. Człowiek jako podmiot w ruchu drogowym 17
  1.2. Prawidłowości zachowań człowieka  18
  1.3. Wpływ osobowości na zachowanie na drodze 19
  1.4. Czynniki modyfikujące zachowanie  22
  1.5. Wnioski do projektowania dróg i organizacji ruchu  23

  2. Pojazdy i ich ruch po drodze 25
  2.1. Cechy pojazdów wpływające na ruch i jego bezpieczeństwo  25
  2.2. Ruch pojazdów na odcinku drogi  29
  2.3. Podstawowe manewry pojazdów  41
  2.4. Ruch pojazdów w rejonie skrzyżowań  54
  2.4.1. Manewry pojazdów na skrzyżowaniu  54
  2.4.2. Kolizyjność skrzyżowania  56
  2.4.3. Przejezdność skrzyżowania  57
  2.5. Prędkość pojazdów 59
  2.5.1. Prędkość jako parametr projektowy  59
  2.5.2. Podstawowe elementy geometryczne drogi zależne od prędkości  67
  2.5.3. Wpływ prędkości na wymaganą widoczność dróg i skrzyżowań  73
  2.5.4. Prędkość jako parametr charakteryzujący warunki ruchu  79
  2.5.5. Analityczne metody wyznaczania prędkości pojazdów  80
  2.6. Wpływ ruchu pojazdów na środowisko  84
  2.6.1. Zanieczyszczenia powietrza  85
  2.6.2. Hałas drogowy 90
  2.7. Postęp techniczny i jego wpływ na projektowanie dróg  94

  3. Pomiary, badania i analizy ruchu  96
  3.1. Cele, zastosowania i rodzaje pomiarów oraz badań ruchu  96
  3.2. Proste metody pomiarów i badań natężeń ruchu  99
  3.2.1. Pomiary natężenia ruchu 99
  3.2.2. Pomiary prędkości i strat czasu  106
  3.3. Badania parkowania 111
  3.3.1. Charakterystyka wykorzystania parkingów  112
  3.3.2. Badania wykorzystania istniejących parkingów  112
  3.4. Automatyczne pomiary ruchu  115
  3.5. Kompleksowe badania ruchu  117
  3.5.1. Istota kompleksowych badań ruchu  117
  3.5.2. Rodzaje i zestaw badań 118
  3.6. Pomiary natężenia ruchu na sieci dróg zamiejskich w Polsce  119
  3.6.1. Generalny pomiar ruchu 119
  3.6.2. Ciągłe pomiary ruchu w GPR  121
  3.7. Analizy ruchu 122

  4. Modelowanie ruchu drogowego  132
  4.1. Probabilistyczna charakterystyka procesu ruchu drogowego  133
  4.1.1. Procesy zgłoszeń i ich opis 133
  4.1.2. Charakterystyki prędkości  139
  4.2. Makroskopowe modele ruchu  141
  4.2.1. Zależność pomiędzy podstawowymi parametrami strumienia  141
  4.2.2. Analogia hydrodynamiczna  144
  4.2.3. Falowy model ruchu 146
  4.2.4. Makroskopowe modele ruchu w arterii  148
  4.3. Mikroskopowe modele ruchu  152
  4.3.1. Model jazdy za liderem 152
  4.3.2. Modele teorii kolejek 155
  4.3.3. Modele symulacyjne 158

  5. Przepustowość dróg i ulic na odcinkach między skrzyżowaniami  163
  5.1. Pojęcie przepustowości i warunków ruchu  163
  5.1.1. Podstawowe pojęcia 163
  5.1.2. Rozwój metod estymacji przepustowości  164
  5.2. Podstawowe cechy metody HCM  168
  5.2.1. Założenia metody HCM 168
  5.2.2. Poziomy swobody ruchu 170
  5.2.3. Typy i procedury analiz 171
  5.3. Przepustowość i warunki ruchu na dwupasowych drogach dwukierunkowych  173
  5.3.1. Przypadki analiz 173
  5.3.2. Przepustowość 174
  5.3.3. Obliczeniowe natężenie ruchu  174
  5.3.4. Miary warunków ruchu  176
  5.3.5. Określenie poziomu swobody ruchu  180
  5.3.6. Odcinki o dużych pochyleniach  181
  5.4. Przepustowość i warunki ruchu na drogach wielopasowych  187
  5.4.1. Przypadki analiz 187
  5.4.2. Miary warunków ruchu 188
  5.4.3. Prędkość w ruchu swobodnym  190
  5.4.4. Obliczeniowe natężenie ruchu  191
  5.4.5. Określenie poziomu swobody ruchu  192
  5.5. Przepustowość i warunki ruchu na autostradach  193
  5.5.1. Przypadki analiz 193
  5.5.2. Odcinki między węzłami  194
  5.5.3. Odcinki przeplatania 197
  5.5.4. Łącznice, wyjazdy i wjazdy z łącznic   199
  5.6. Metoda niemiecka HBS-2001  202
  5.6.1. Przepustowość i warunki ruchu na drogach dwupasowych dwukierunkowych 202
  5:6.2. Przepustowość i warunki ruchu na odcinkach autostrad  206

  6. Przepustowość skrzyżowań drogowych  211
  6.1. Przepustowość skrzyżowań z pierwszeństwem przejazdu  211
  6.1.1. Podstawy metod obliczeniowych przepustowości  211
  6.1.2. Czynniki wpływające na przepustowość i jej obliczanie  221
  6.1.3. Warunki ruchu 229
  6.2. Przepustowość małych i średnich rond  233
  6.2.1. Założenia metod obliczeniowych  233
  6.2.2. Czynniki wpływające na przepustowość rond i ich obliczanie  236
  6.3. Przepustowość skrzyżowań z sygnalizacją świetlną  239
  6.3.1. Założenia metody polskiej  239
  6.3.2. Natężenia nasycenia i przepustowość  246
  6.3.3. Miary oceny warunków ruchu  253
  6.3.4. Charakterystyczne elementy metod zagranicznych  257

  7. Polityka transportowa i zarządzanie ruchem  263
  7.1. Komunikacyjna pojemność obszaru  263
  7.2. Polityka transportowa w miastach i narzędzia jej realizacji  266
  7.2.1. Alternatywne strategie 266
  7.2.2. Instrumenty realizacji polityki transportowej  269
  7.3. Zarządzanie ruchem 276
  7.3.1. Cele, środki i metody zarządzania ruchem  276
  7.3.2. Organizacja ruchu na drogach zamiejskich  278
  7.3.3. Organizacja ruchu w obszarach zurbanizowanych  278
  7.4. Ruch jednokierunkowy 282
  7.4.1. Zalety i wady ruchu jednokierunkowego  282
  7.4.2. Zasady projektowania ruchu jednokierunkowego  283
  7.5. Ograniczenia prędkości 285
  7.5.1. Ogólne ograniczenia prędkości  285
  7.5.2. Lokalne ograniczenia prędkości  286
  7.6. Organizacja ruchu samochodów ciężarowych i transportu ładunków  287
  7.6.1. Charakterystyka i rola ruchu samochodów ciężarowych  287
  7.6.2. Organizacja ruchu samochodów ciężarowych  288
  7.6.3. Kierunki postępu 290
  7.7. Systemy pobierania opłat 290
  7.8. Projekt organizacji ruchu 294

  8. Oznakowanie dróg i ulic  296
  8.1. Rodzaje oznakowania i wymagania stawiane znakom drogowym  296
  8.1.1. Cele i funkcje oznakowania  296
  8.1.2. Wymagania stawiane oznakowaniu  297
  8.1.3. Hierarchia oznakowania 298
  8.2. Pionowe znaki drogowe 298
  8.2.1. Wymagania 298
  8.2.2. Kategorie znaków pionowych  302
  8.2.3. Widoczność znaków pionowych w nocy  303
  8.2.4. Zasady stosowania znaków pionowych 304
  8.3. Poziome znaki drogowe 304
  8.3.1. Funkcje i wymagania  304
  8.3.2. Kategorie znaków poziomych  305
  8.3.3. Zasady projektowania 308
  8.3.4. Materiały do znakowania poziomego  311

  9. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu  312
  9.1. Cele i kryteria stosowania sygnalizacji  312
  9.2. Rodzaje sygnalizacji 315
  9.3. Sygnały, sygnalizatory i ich lokalizacja  316
  9.3.1. Sygnały i sygnalizatory 316
  9.3.2. Lokalizacja sygnalizatorów  319
  9.4. Projektowanie sygnalizacji  320
  9.4.1. Elementy programu sygnalizacji i jego sporządzanie 320
  9.4.2. Kryteria konstrukcji programu  323
  9.4.3 Sygnalizacja dwu- i wielofazowa. Struktura programu sygnalizacji  324
  9.4.4. Sygnalizacja acykliczna 327
  9.4.5. Czasy międzyzielone 329
  9.4.6. Długość cyklu i sygnałów 332
  9.4.7. Sygnalizacja akomodacyjna  334
  9.5. Miary efektywności ruchu na skrzyżowaniu z sygnalizacją  339
  9.5.1. Miary efektywności 339
  9.5.2. Straty czasu 340

  10. Systemy sterowania ruchem na drogach miejskich i autostradach  344
  10.1. Koordynacja sygnalizacji na ciągu ulicznym  344
  10.1.1. Cele koordynacji sygnalizacji  344
  10.1.2. Maksymalizacja szerokości wiązki sygnału zielonego  346
  10.1.3. Minimalizacja strat czasu - analityczne metody liniowo-sieciowe  348
  10.2. Koordynacja sygnalizacji w sieci - metoda TRANSYT  349
  10.2.1. Założenia metody 349
  10.2.2. Model ruchu 350
  10.2.3. Obliczanie funkcji celu i optymalizacja  351
  10.3. Systemy sterowania ruchem ulicznym  354
  10.3.1. Scentralizowane i zdecentralizowane systemy sterowania ruchem  354
  10.3.2. System SCOOT 357
  10.3.3. System UTOPIA 359
  10.4. Systemy i środki zarządzania ruchem  361
  10.4.1. Cele i środki zarządzania ruchem  361
  10.4.2 Środki informowania użytkowników  363
  10.4.3. Opłaty drogowe 363
  10.4.4. Zaawansowane rozwiązania techniczne i organizacyjne ITS  364
  10.5. Sterowanie na autostradach  366
  10.5.1. Ogólna charakterystyka systemów  366
  10.5.2. Sterowanie przy powtarzających się zakłóceniach ruchu  369
  10.5.3. Losowe zakłócenia i nadzór nad ruchem  372

  11. Priorytety w ruchu dla środków transportu zbiorowego 374
  11.1. Powody uprzywilejowania komunikacji zbiorowej  374
  11.2. Efekty wprowadzania uprzywilejowania  376
  11.3. Metody i środki uprzywilejowania  377
  11.4. Wydzielone pasy ruchu 380
  11.5. Pasy ruchu "pod prąd" 382
  11.6. Ulice i drogi autobusowe oraz tramwajowe  383
  11.7. Uprzywilejowanie autobusów na drogach szybkiego ruchu  385
  11.8. Uprzywilejowanie przy sygnalizacji  385
  11.8.1. Sygnalizacja na odosobnionych skrzyżowaniach  386
  11.8.2. Sygnalizacja skoordynowana  388
  11.9. Inne środki uprzywilejowania  389

  12. Parkowanie 392
  12.1. Charakterystyka parkowania  392
  12.1.1. Wstęp 392
  12.1.2. Cele i czas parkowania 392
  12.1.3. Akumulacja parkowania 393
  12.1.4. Wykorzystanie parkingów  394
  12.2. Potrzeby parkingowe 395
  12.3. Rodzaje parkingów 397
  12.3.1. Parkowanie przykrawężnikowe   397
  12.3.2. Parkingi wydzielone 398
  12.4. Organizacja parkowania 400
  12.4.1. Cele organizacji parkowania  400
  12.4.2. Środki i metody organizacji parkowania  401
  12.4.3. Opłaty zaparkowanie 401
  12.4.4. Specjalne grupy użytkowników  406
  12.4.5. Obiekty o dużej frekwencji  406
  12.5. Kontrola prawidłowości parkowania  407

  13. Ruch pieszy 408
  13.1. Charakterystyki ruchu pieszego  408
  13.2. Przepustowość chodników  410
  13.3. Prędkość potoku ruchu pieszego na chodnikach i schodach  413
  13.4. Przepustowość chodników i schodów  414
  13.5. Warunki ruchu pieszego 415
  13.5.1. Warunki ruchu pieszego po chodnikach  415
  13.5.2. Warunki ruchu pieszego na przejściach z sygnalizacją  417
  13.6. Urządzenia dla pieszych  418
  13.6.1. Chodniki dla pieszych 418
  13.6.2. Przejścia dla pieszych 420
  13.6.3. Sygnalizacja wzbudzana dla pieszych 422
  13.7. Uwarunkowania bezpieczeństwa ruchu na przejściach  423

  14. Ruch rowerowy 426
  14.1. Charakterystyka ruchu rowerowego  426
  14.2. Bezpieczeństwo ruchu rowerowego  428
  14.3. Projektowanie urządzeń dla ruchu rowerowego  429
  14.3.1. Ogólne zasady projektowania  429
  14.3.2. Rozwiązania geometryczne i przepustowość dróg rowerowych  430

  15. Bezpieczeństwo ruchu drogowego - stan i analizy  434
  15.1. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i w innych krajach  434
  15.2. Rejestracja i statystyka wypadków  436
  15.2.1. Rodzaje zdarzeń 436
  15.2.2. Karta zdarzenia drogowego  437
  15.2.3. Bazy danych 442
  15.3. Analizy danych o wypadkach  443
  15.4. Analizy i oceny stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego  447
  15.4.1. Rodzaje analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego  447
  15.4.2. Wskaźniki stosowane w poszczególnych rodzajach analiz  449
  15.4.3. Okoliczności i przyczyny wypadków  450
  15.4.4. Identyfikacja miejsc niebezpiecznych  452
  15.5. Szczegółowe analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego  455
  15.5.1. Ana1izy problemowe 455
  15.5.2. Analizy szczegółowe miejsc niebezpiecznych  456
  15.6. Wpływ niektórych czynników na bezpieczeństwo ruchu  460
  15.6.1. Kompleks czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu  460
  15.6.2. Wpływ prędkości i sposoby jej redukcji  462
  15.6.3. Wpływ natężenia i struktury ruchu  465
  15.6.4. Wpływ niektórych czynników geometrycznych  465

  16. Metody działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego  469
  16.1. Cele i kategorie działań 469
  16.2. Projektowanie dróg 470
  16.3. Organizacja ruchu 473
  16.4. Konstrukcja i eksploatacja pojazdów; dodatkowe urządzenia zabezpieczające 474
  16.5. Prewencja i karanie 475
  16.6. Wychowanie komunikacyjne  477
  16.7. Efektywność działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego  479
  Literatura  483
  Indeks  488
Liczba szt.

Cena: 89.00 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Odwodnienie dróg
Edel Roman
69.00 zł
Węzły drogowe i autostradowe
Praca zbiorowa, red. Ryszard Krystek
72.45 zł
Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych
Nita Piotr
58.80 zł
nakład wyczerpany
Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym
Głażewski Marian , Nowocień Eugeniusz , Piechowicz Konrad
72.45 zł
Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast
Łyp Bohdan
46.20 zł
Technologia warstw asfaltowych
Błażejowski Krzysztof , Styk Stanisław
78.75 zł

Książki autora

Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka
Gaca Stanisław , Suchorzewski Wojciech , Tracz Marian
89.00 zł