Mosty zespolone stalowo-betonowe. Zasady projektowania wg PN-EN 1994-2

Mosty zespolone stalowo-betonowe. Zasady projektowania wg PN-EN 1994-2

Autor: Karlikowski Janusz , Madaj Arkadiusz , Wołowicki Witold

ISBN: 978-83-206-1959-1

Wydanie: 1 / 2015
Liczba stron: 212
Liczba ilustracji: 179
Liczba tabel: 89
Oprawa: miękka

Polecam: 40

Opis

Wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą Książkę Techniczną TECHNICUS 2016
Poradnik poświęcony zasadom projektowania popularnych w Polsce mostów zespolonych stalowo-betonowych według nowej normy PN-EN 1994-2. Opisano w nim podstawowe pojęcia i oznaczenia, metody budowy mostów zespolonych, rodzaje materiałów i ich własności, ogólne zasady projektowania tych mostów, metody określania przekroju zespolonego, wpływ oddziaływań termicznych oraz reologicznych na siły wewnętrzne i przemieszczenia, stany graniczne nośności przekroju poprzecznego, stateczność, nośność zespolenia, stany graniczne użytkowalności, wymagania konstrukcyjne, sprawdzanie nośności istniejących mostów o dźwigarach zespolonych oraz przęsła z belek stalowych obetonowanych. Podstawowymi zaletami poradnika są konkretne wytyczne dotyczące projektowania i przykłady obliczeniowe analizowanych konstrukcji (w normie podano jedynie ogólne wytyczne).

Odbiorcy: inżynierowie-projektanci mostów, inżynierowie nadzoru mostowego i pracownicy służb utrzymania mostów oraz studenci wydziałów inżynierii lądowej wyższych uczelni technicznych o specjalności budowa i utrzymanie mostów.Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Od autorów   11
  1. Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia i oznaczenia 13
  1.1. Ogólna charakterystyka dźwigarów zespolonych typu beton-stal 13
  1.2. Ważniejsze określenia i oznaczenia 20
  1.2.1. Ważniejsze określenia 20
  1.2.2. Podstawowe oznaczenia 23
  2. Metody budowy mostów zespolonych. Oddziaływania 27
  2.1. Sposoby realizacji dźwigarów zespolonych. Fazy i etapy wykonania 27
  2.2. Procedura obliczania dźwigarów zespolonych 32
  2.3. Stany graniczne nośności i użytkowalności 33
  2.4. Układy oddziaływań w ujęciu PN-EN 35
  2.4.1. Zasady ustalania kombinacji obciążeń 35
  2.4.2. Kombinacja obciążeń 36
  2.5. Oddziaływania 45
  2.5.1. Rodzaje oddziaływań 45
  2.5.2. Obciążenia stałe 46
  2.5.3. Obciążenia ruchome 46
  2.5.4. Obciążenia montażowe 47
  2.5.5. Obciążenia wywołane skurczem betonu. Redukcja skurczu betonu 52
  2.5.6. Oddziaływania termiczne 53
  3. Materiały 58
  3.1. Uwagi ogólne 58
  3.2. Stal konstrukcyjna 59
  3.2.1. Kryteria doboru stali 59
  3.2.2. Stałe materiału 61
  3.2.3. Wybrane rodzaje stali i ich właściwości 61
  3.2.4. Dane do projektowania 62
  3.3. Beton 64
  3.3.1. Cechy betonu ściskanego 64
  3.3.2. Dobór betonu. Wytrzymałość   66
  3.3.3. Charakterystyki związane z odkształceniami betonu   68
  3.3.4. Skurcz betonu 69
  3.3.5. Pełzanie betonu 73
  3.4. Stal zbrojeniowa   81
  3.5. Stal sprężająca 83
  3.6. Wartości obliczeniowe dla betonu zbrojonego i sprężonego   85
  3.6.1. Beton 85
  3.6.2. Stal zbrojeniowa   86
  3.6.3. Stal sprężająca  87
  4. Zasady ogólne projektowania   89
  4.1. Obliczenia statyczne 89
  4.1.1. Siły przekrojowe i przemieszczenia 89
  4.1.2. Kombinacja globalnych i lokalnych efektów oddziaływań 92
  4.1.3. Modele obliczeniowe 93
  4.1.4. Zespolone dźwigary kratowe 94
  4.2. Sprawdzanie stanów granicznych nośności (SGN) 99
  4.3. Nośność przekroju poprzecznego 100
  4.4. Sprawdzanie stanów granicznych użytkowalności (SGU) 100
  4.5. Zasady uwzględniania oddziaływań termicznych i reologicznych 101
  4.5.1. Uwagi ogólne 101
  4.5.2. Wpływy termiczne   102
  4.5.3. Pełzanie i skurcz betonu   103
  4.5.4. Wpływ temperatury i reologii betonu w dźwigarach kratowych 105
  5. Określenie przekroju 107
  5.1. Przekrój zespolony   107
  5.1.1. Charakterystyka ogólna przekroju zespolonego typu beton-stal 107
  5.1.2. Klasy przekroju zespolonego 109
  5.2. Przekrój sprowadzony 114
  5.3. Szerokość współpracująca płyty betonowej (szerokość efektywna) 115
  5.3.1. Szerokość współpracująca w obliczeniach statycznych i wytrzymałościowych   115
  5.3.2. Szerokość efektywna płyty w przenoszeniu sił sprężających  116
  5.4. Sztywność sprężysta przekroju na zginanie 117
  5.4.1. Przekrój z płytą ściskaną 117
  5.4.2. Przekrój z płytą rozciąganą 119
  5.4.3. Rozdział sił przekrojowych Mi  i Ni  na płytę i belkę stalową 120
  5.4.4. Rozkład sztywności przekroju na skutek zarysowania 121
  5.5. Sztywność na skręcanie dźwigarów skrzynkowych 123 
  6. Wpływ oddziaływań termicznych na siły wewnętrzne i przemieszczenia 124
  6.1. Założenia ogólne 124
  6.2. Rozkłady liniowe temperatury na wysokości przekroju płyty 125
  6.3. Rozkłady biliniowe temperatury według PN-EN (Model 2 normalny) 128
  6.4. Rozkład liniowy temperatury na całej wysokości przekroju zespolonego (Model 1 według PN-EN) 130
  6.5. Rozkład krzywoliniowy temperatury na wysokości dźwigara stalowego 132
  6.6. Przykłady 132
  7. Wpływ oddziaływań reologicznych na siły wewnętrzne i przemieszczenia 142
  7.1. Przyczyny i efekty pełzania betonu w dźwigarach zespolonych 142
  7.2. Metody obliczeń efektów pełzania 146
  7.2.1. Wprowadzenie 146
  7.2.2. Teoria Arutiuniana 150
  7.2.3. Klasyczna teoria starzenia (Dischingera) 151
  7.2.4. Teoria Liwszyca 152
  7.2.5. Teoria Trosta 154
  7.2.6. Metoda zastępczego współczynnika sprężystości betonu (ZWSB) 157
  7.3. Efekty pełzania betonu pod wpływem obciążeń stałych 160
  7.3.1. Rozwiązania klasycznej teorii starzenia 160
  7.3.2. Metoda Trosta 162
  7.3.3. Metoda zastępczego współczynnika sprężystości betonu (ZWSB) 163
  7.4. Efekty skurczu betonu 167
  7.4.1. Rozwiązania klasycznej teorii starzenia 167
  7.4.2. Metoda Trosta 168
  7.4.3. Metoda zastępczego współczynnika sprężystości betonu (ZWSB) 169
  7.5. Efekty przemieszczenia podpór z uwzględnieniem pełzania (Metoda zastępczego współczynnika sprężystości betonu ZWSB) 171
  7.5.1. Szybka zmiana punktów podparcia dźwigara zespolonego 171
  7.5.2. Stopniowe osiadanie podpory dźwigara zespolonego 174
  7.6. Przykłady 175
  7.6.1. Dane wyjściowe 175
  7.6.2. Przykład 1 177
  7.6.3. Przykład 2 182
  8. Stany graniczne nośności przekroju poprzecznego 187
  8.1. Nośność przekroju zginanego 187
  8.1.1. Zasady ogólne 187
  8.1.2. Przekroje z płytą betonową ściskaną 192
  8.1.3. Przekroje z płytą betonową rozciąganą 198
  8.1.4. Przekroje z płytą sprężoną 200
  8.2. Ścinanie 202
  8.2.1. Zasady ogólne 202
  8.2.2. Nośność plastyczna na ścinanie 202
  8.2.3. Nośność sprężysta na ścinanie 205
  8.3. Zginanie ze ścinaniem 205
  8.3.1. Złożony stan naprężenia – krzywe interakcji 205
  8.3.2. Naprężenia zastępcze 207
  8.4. Zespolone pręty dźwigarów kratowych 208
  8.4.1. Zasady ogólne 208
  8.4.2. Płyta zespolona tylko w węzłach dźwigara kratowego 209
  8.4.3. Płyta zespolona na całej długości pręta 210
  8.5. Strefa zakotwień dźwigarów ze sprężoną płytą betonową 211
  8.6. Obliczanie na zmęczenie 212
  8.6.1. Zasady ogólne 212
  8.6.2. Metoda naprężeń ekwiwalentnych 213
  8.6.3. Wytrzymałość zmęczeniowa 229
  8.6.4. Modele obciążenia zmęczeniowego w metodzie ekwiwalentnych naprężeń  232
  8.6.5. Zasady ustalania oddziaływań zmęczeniowych 233
  9. Stateczność 235
  9.1. Zwichrzenie (utrata płaskiej postaci zginania) 235
  9.1.1. Zasady ogólne 235
  9.1.2. Sprawdzenie na zwichrzenie 237
  9.2. Stateczność prętów ściskanych 239
  9.3. Stateczność miejscowa elementów pełnościennych 240
  9.3.1. Zasady ogólne sprawdzania stateczności przy działaniu naprężeń normalnych 240
  9.3.2. Metoda szerokości współpracującej 242
  9.3.3. Żebra usztywniające 248
  9.4. Efekt tzw. oddychania środnika i ograniczenie jego skutków 250
  10. Nośność zespolenia 252
  10.1. Zasady ogólne 252
  10.2. Zespolenie płyty z dźwigarem stalowym 254
  10.2.1. Zasady ogólne 254
  10.2.2. Obliczanie sił rozwarstwiających w zakresie sprężystym 258
  10.2.3. Zespolenie płyty z dźwigarem stalowym w zakresie poza sprężystym 264
  10.2.4. Nośność zespolenia 266
  10.3. Obwiednie jednostkowych sił rozwarstwiających i rozmieszczanie łączników w zakresie sprężystym w belce ciągłej 270
  10.4. Nośność łączników 272
  10.4.1. Łączniki sworzniowe z główkami 272
  10.4.2. Łączniki sworzniowe z główkami – poziome 274
  10.4.3. Sworznie bez główek 275
  10.4.4. Łączniki masywne 275 
  10.4.5. Łączniki masywne z pętlami 277
  10.4.6. Łączniki listwowe 278
  10.5. Stany graniczne naprężeń w zespoleniu 279
  10.6. Sprawdzanie na zmęczenie zespolenia 279
  10.6.1. Zasady ogólne 279
  10.6.2. Obliczanie ekwiwalentnych naprężeń zastępczych ścinających 279
  10.6.3. Nośność na zmęczenie zespolenia za pomocą sworzni 282
  10.6.4. Nośność na zmęczenie zespolenia za pomocą łączników blokowych i listwowych 284
  10.7. Ocena wytrzymałości na zmęczenie łączników 284
  10.7.1. Łączniki w postaci sworzni 284
  10.7.2. Łączniki listwowe 285
  10.7.3. Łączniki blokowe 286
  10.7.4. Sprawdzenie spoin mocujących łączniki do pasa 286
  10.8. Nośność na ścinanie płaszczyzny zespolenia. Zbrojenie poprzeczne 287
  10.8.1. Nośność przekrojów betonowych na ścinanie wokół łącznika (łączników)  287
  10.8.2. Sprawdzenie na zmęczenie ze względu na ścinanie 291
  10.8.3. Minimalne zbrojenie poprzeczne 291
  10.8.4. Zbrojenie zabezpieczające przed powstaniem rys podłużnych 292
  10.8.5. Zbrojenie zabezpieczające przed rozerwaniem płyty 292
  11. Stany graniczne użytkowalności 294
  11.1. Przemieszczenia dźwigarów zespolonych 294
  11.1.1. Przemieszczenia pionowe 294
  11.1.2. Przemieszczenia poziome 295
  11.2. Podniesienie wykonawcze 296
  11.3. Stan graniczny zarysowania 297
  11.3.1. Uwagi ogólne 297
  11.3.2. Stan graniczny powstawania rys poprzecznych 298
  11.3.3. Stan graniczny szerokości rys poprzecznych 298
  11.4. Stan graniczny naprężeń 302
  11.5. Stany graniczne wygody użytkowników mostów 303
  11.5.1. Mosty kolejowe 303
  11.5.2. Mosty (kładki) dla pieszych 304
  11.5.3. Mosty drogowe 305
  11.6. Stany graniczne bezpieczeństwa ruchu taboru kolejowego 306
  11.6.1. Przyspieszenia drgań pionowych pomostu 306
  11.6.2. Skręcenie pomostu 307
  11.6.3. Przemieszczenia swobodnych końców przęseł 308
  11.6.4. Poziome przemieszczenia i drgania pomostu 313
  12. Wymagania konstrukcyjne 315
  12.1. Płyta żelbetowa 315
  12.1.1. Płyty monolityczne i prefabrykowane 315
  12.1.2. Płyty złożone  317
  12.2. Dźwigary stalowe  317
  12.3. Łączniki   318
  12.3.1. Geometria łaczników    318
  12.3.2. Rozmieszczanie łączników   319
  12.4. Zbrojenie poprzeczne    321
  12.5. Zbrojenie podłużne płyty rozciąganej  321
  12.5.1. Wymagania ogólne  321
  12.5.2. Płyta bez sprężenia cięgnami   322
  12.5.3. Płyta sprężona cięgnami  324
  13. Sprawdzanie nośności istniejących mostów o dźwigarach zespolonych   326
  13.1. Zasady ogólne  326
  13.2. Oddziaływania (obciążenia)  328
  13.3. Cechy materiałów  330
  13.3.1. Stal konstrukcyjna 330
  13.3.2. Beton  333
  13.3.3. Stal zbrojeniowa  335
  13.4. Ocena właściwości konstrukcji i rodzaje interwencji  336
  13.5. Nośność użytkowa obiektów mostowych  338
  13.5.1. Określanie nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych według [N2] 338
  13.5.2. Określanie nośności użytkowej kolejowych obiektów mostowych według PN-EN 15528+A1 [N40] 339
  14. Przęsła z belek stalowych obetonowanych 342
  14.1. Konstrukcja  342
  14.2. Elementy technologii [N11]   344
  14.3. Założenia ogólne i zakres obliczeń  345
  14.4. Analiza konstrukcji    347
  14.4.1. Założenia  347
  14.4.2. Analiza uproszczona  349
  14.4.3. Dokładniejsze metody analizy  351
  14.5. Stany graniczne użytkowania   353
  14.5.1. Ugięcia od obciążeń ruchomych   353
  14.5.2. Podniesienie wykonawcze (konstrukcyjne)   354
  14.5.3. Ograniczenie szerokości rys w betonie   355
  14.6. Stany graniczne nośności  357
  14.6.1. Założenia ogólne  357
  14.6.2. Nośność sprężysta przekrojów na zginanie  358
  14.6.3. Nośność sprężysta przekrojów na ścinanie pionowe   359
  14.6.4. Nośność sprężysta przekrojów na zginanie i ścinanie pionowe  360
  14.6.5. Nośność belki nad podporą  361
  14.6.6. Wytrzymałość zmęczeniowa spawanych połączeń belek  363
  Literatura  364
Liczba szt.

Cena: 89.00 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Doładowanie silników
Mysłowski Janusz
75.00 zł
Urządzenia dylatacyjne w mostowych obiektach drogowych. Projektowanie, montaż i utrzymanie
Łucyk-Ossowska Joanna , Radomski Wojciech
46.20 zł
Projektowanie lotnisk i portów lotniczych
Nita Piotr
99.00 zł
Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
Praca zbiorowa, red. Józef Judycki
115.00 zł
Wzmacnianie konstrukcji dróg geosyntetykami
Kazimierowicz-Frankowska Krystyna
59.00 zł
Budowa i utrzymanie mostów. Wymagania techniczne, badania, naprawy
Madaj Arkadiusz , Wołowicki Witold
109.00 zł

Książki autora

Mosty zespolone stalowo-betonowe. Zasady projektowania wg PN-EN 1994-2
Karlikowski Janusz , Madaj Arkadiusz , Wołowicki Witold
89.00 zł