Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych

Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych

Autor: Wesołowski Krzysztof

ISBN: 83-206-1508-9, 978-83-206-1508-1
Zapowiedź

Wydanie: 1 / 2006
Format: B5
Liczba stron: 408
Liczba ilustracji: 214
Oprawa: twarda

Polecam: 53

Opis

Dostęp do wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl

Tematem książki są podstawy teoretyczne cyfrowych systemów telekomunikacyjnych. Omówiono w niej podstawowe elementy teorii informacji i kodowania kanałowego, metody transmisji w pasmie podstawowym oraz w kanałach pasmowych. Przedstawiono własności fizyczne najważniejszych kanałów transmisyjnych. Zaprezentowano także podstawowe zasady systemów z rozpraszaniem widma oraz układów synchronizacji.

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Może być również przydatna inżynierom pragnącym poszerzyć swoją wiedzę w zakresie cyfrowych systemów telekomunikacyjnych.

This book is an introduction to digital communication systems. It covers the basics of information theory, channel coding and transmission methods both in baseband and passband channels. Having established the fundamental concepts, physical properties of several transmission channels, spread spectrum systems, and synchronization methods are presented.
The book is intended as the university text for students of communication engineering. It is also useful for self-study.

Dostęp w wersji elektronicznej
w serwisie
ibuk.pl

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wesołowski jest również autorem książki SYSTEMY RADIOKOMUNIKACJI RUCHOMEJ, opublikowanej w 2002 roku przez wydawnictwo John Wiley & Sons pod tytułem Mobile Comunication Systems.Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści   Wstęp
  1. Elementy teorii informacji

   1.1. Wprowadzenie
   1.2. Pojęcia podstawowe
   1.3. Model systemu komunikacyjnego
   1.4. Pojęcie informacji i miara jej ilości
   1.5. Źródła wiadomości i ich kodowanie
    1.5.1. Modele źródeł wiadomości dyskretnych
    1.5.2. Dyskretne źródło bezpamięciowe
    1.5.3. Rozszerzenie źródła bezpamięciowego
    1.5.4. Źródła ciągów Markowa
    1.5.5. Entropia źródła ciągów Markowa
    1.5.6. Źródło stowarzyszone ze źródłem ciągów Markowa

   1.6. Kodowanie źródeł dyskretnych
    1.6.1. Kodowanie Huffmana
    1.6.2. Kodowanie Shannona-Fano
    1.6.3. Dynamiczne kodowanie Huffmana
    1.6.4. Kodowanie arytmetyczne
    1.6.5. Algorytm Lempela-Ziva
    1.6.6. Kodowanie źródłowe w transmisji telefaksowej

   1.7. Modele kanałów z punktu widzenia teorii informacji
    1.7.1. Dyskretny kanał bezpamięciowy
    1.7.2. Przykłady modeli dyskretnych kanałów bezpamięciowych
    1.7.3. Przykład modelu kanału binarnego z pamięcią

   1.8. Pojęcie średniej ilości informacji wzajemnej
   1.9. Własności średniej ilości informacji wzajemnej
   1.10. Przepustowość kanału
   1.11. Proces decyzyjny i jego zasady
    1.11.1. Pojęcie reguły decyzyjnej
    1.11.2. Reguła maksimum prawdopodobieństwa a posteriori (MAP)
    1.11.3. Reguła maksimum wiarygodności

   1.12. Pojęcie entropii różnicowej i średnia ilość informacji wzajemnej zmiennych ciągłych
   1.13. Przepustowość kanału o ograniczonym pasmie z addytywnym szumem gaussowskim
   1.14. Przepustowość kanału o zadanej charakterystyce częstotliwościowej
   1.15. Przepustowość kanału z zanikami płaskimi
  2. Kodowanie kanałowe

   2.1. Idea kodowania kanałowego
   2.2. Klasyfikacja kodów
   2.3. Dekodowanie twardo- i miękkodecyzyjne
   2.4. Zysk kodowania
   2.5. Kody blokowe
    2.5.1. Macierz kontroli parzystości
    2.5.2. Macierz generująca
    2.5.3. Syndrom
    2.5.4. Kody Hamminga
    2.5.5. Kod iterowany 2.5.6. Kody wielomianowe
    2.5.7. Generowanie ciągów kodowych kodów wielomianowych
    2.5.8. Kody cykliczne
    2.5.9. Wielomian kontroli parzystości kodu cyklicznego
    2.5.10. Kody wielomianowe określone przez pierwiastki
    2.5.11. Wielomian syndromu
    2.5.12. Kody BCH
    2.5.13. Kody Reeda-Solomona
    2.5.14. Kody Golay’a
    2.5.15. Kody o maksymalnej długości
    2.5.16. Modyfikacje kodów

   2.6. Niealgebraiczne metody dekodowania liniowych kodów blokowych
    2.6.1. Dekoder Meggitta
    2.6.2. Dekoder większościowy
    2.6.3. Dekodowanie kodów z wykorzystaniem zbiorów informacyjnych

   2.7. Algebraiczne metody dekodowania kodów cyklicznych
   2.8. Kody splotowe i ich opis
    2.8.1. Opis kodów splotowych
    2.8.2. Funkcja przejścia kodu
    2.8.3. Kody splotowe o sprawności k/n

   2.9. Dekodowanie kodów splotowych
    2.9.1. Algorytm Viterbiego
    2.9.2. Analiza błędów dekodera Viterbiego
    2.9.3. Przykład niealgebraicznego dekodowania kodów splotowych

   2.10. Kodowanie kaskadowe
   2.11. Turbokody
    2.11.1. Kod RSCC
    2.11.2. Schemat kodera turbokodu
    2.11.3. Dekodowanie kodu RSCC według reguły MAP
    2.11.4. Algorytm turbodekodowania

   2.12. Kody LDPC
   2.13. Zastosowanie kodów blokowych do detekcji błędów
   2.14. Zastosowanie detekcji błędów — procedury ARQ
  3. Transmisja cyfrowa w pasmie podstawowym

   3.1. Wprowadzenie
   3.2. Dobór kształtu sygnałów elementarnych
   3.3. Dobór formatu symboli danych
   3.4. Optymalny odbiornik synchroniczny
    3.4.1. Optymalny odbiór sygnałów binarnych
    3.4.2. Optymalny odbiór sygnałów wielowartościowych

   3.5. Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu optymalnego odbiornika sygnałów binarnych
   3.6. Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu optymalnego odbiornika sygnałów M-PAM
   3.7. Widmowa gęstość mocy ciągu impulsów
  4. Modulacje cyfrowe nośnej sinusoidalnej

   4.1. Wprowadzenie
   4.2. Odbiór synchroniczny
   4.3. Optymalny odbiór niesynchroniczny
   4.4. Modulacja ASK
    4.4.1. Odbiór synchroniczny sygnałów ASK
    4.4.2. Odbiór niesynchroniczny sygnałów ASK
    4.4.3. Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu niesynchronicznego odbiornika sygnałów ASK

   4.5. Modulacja FSK
    4.5.1. Odbiór synchroniczny sygnału FSK — dyskusja
    4.5.2. Odbiór niesynchroniczny sygnału z modulacją FSK
    4.5.3. Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu niesynchronicznego odbiornika sygnału FSK
    4.5.4. Odbiór suboptymalny sygnału FSK za pomocą dyskryminatora częstotliwości

   4.6. Modulacja fazy PSK
   4.7. Liniowe podejście do modulacji cyfrowych — wielowartościowa modulacja PSK
   4.8. Różnicowa modulacja fazy DPSK
    4.8.1. Modulacja DPSK z kodowaniem różnicowym i detekcją synchroniczną
    4.8.2. Niesynchroniczne metody odbioru z modulacją DPSK
    4.8.3. Prawdopodobieństwo błędu optymalnego niesynchronicznego odbiornika sygnału DPSK — dyskusja

   4.9. Porównanie modulacji dwuwartościowych
   4.10. Modulacje cyfrowe fazy i amplitudy — modulacja QAM
    4.10.1. Uwagi ogólne
    4.10.2. Prawdopodobieństwo błędu dla modulacji QAM
    4.10.3. Modulacje wielowymiarowe

   4.11. Modulacje cyfrowe o stałej obwiedni — modulacje z ciągłą fazą (CPM)
   4.12. Modulacje z kodowaniem kratowym TCM
    4.12.1. Opis sygnałów z kodowaniem kratowym
    4.12.2. Dekodowanie sygnałów z kodowaniem kratowym

   4.13. Modulacje wielotonowe
   4.14. Oddziaływanie układu nieliniowego na sygnały
  5. Własności kanałów transmisyjnych

   5.1. Wprowadzenie
   5.2. Równoważny kanał w pasmie podstawowym
   5.3. Kanał telefoniczny
    5.3.1. Podstawowe struktury sieci telefonicznej z punktu widzenia własności kanału
    5.3.2. Własności kanału telefonicznego

   5.4. Własności pętli abonenckiej
   5.5. Kanał horyzontowych linii radiowych
   5.6. Kanał radiowy systemu radiokomunikacji ruchomej
   5.7. Wybrane przykłady innych kanałów radiowych
    5.7.1. Kanał WLAN
    5.7.2. Kanał w transmisji satelitarnej
    5.7.3. Kanał krótkofalowy

   5.8. Podstawowe własności kanału światłowodowego
   5.9. Podsumowanie
  6. Transmisja sygnałów cyfrowych przez kanały z interferencją międzysymbolową

   6.1. Wprowadzenie
   6.2. Interferencja międzysymbolowa
   6.3. Korektory liniowe
    6.3.1. Korektor ZF
    6.3.2. Korektor MSE
    6.3.3. Korektory LS
    6.3.4. Wybór sygnału testowego
    6.3.5. Korektory liniowe z adaptacją bez stosowania ciągu testowego

   6.4. Korektory nieliniowe
    6.4.1. Korektor z decyzyjnym sprzężeniem zwrotnym
    6.4.2. Kanał z interferencją międzysymbolową jako automat
    6.4.3. Odbiornik nieliniowy działający według kryterium maksimum wiarygodności
    6.4.4. Sekwencyjne odbiorniki suboptymalne — przykłady


    
  7. Systemy z rozpraszaniem widma

   7.1. Wprowadzenie
   7.2. Generacja ciągów pseudolosowych
    7.2.1. Sekwencje o maksymalnej długości
    7.2.2. Ciągi Golda
    7.2.3. Ciągi Barkera

   7.3. Systemy DS-SS z bezpośrednim rozpraszaniem ciągiem pseudolosowym
   7.4. Odbiornik RAKE
   7.5. Systemy FH-SS z przeskokami częstotliwości nośnej
   7.6. System TH-SS z pseudolosowym wyborem położenia impulsów
  8. Synchronizacja w cyfrowych systemach telekomunikacyjnych

   8.1. Wprowadzenie
   8.2. Pętla synchronizacji fazy dla sygnałów ciągłych
   8.3. Pętla synchronizacji fazy dla sygnałów próbkowanych
   8.4. Estymacja fazy nośnej według zasady maksimum wiarygodności
   8.5. Praktyczne układy synchronizacji fazy nośnej
    8.5.1. Układy synchronizacji fazy nośnej bez sprzężenia decyzyjnego
    8.5.2. Układy synchronizacji fazy nośnej ze sprzężeniem decyzyjnym

   8.6. Synchronizacja sygnału taktowania
    8.6.1. Układy odtwarzania sygnału taktowania z decyzyjnym sprzężeniem zwrotnym
    8.6.2. Układy odtwarzania sygnału taktowania bez decyzyjnego sprzężenia zwrotnego


    
  Literatura
  Skorowidz
Liczba szt.

Cena: 51.45 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Systemy radiokomunikacji ruchomej
Wesołowski Krzysztof
50.40 zł
nakład wyczerpany
Systemy teletransmisyjne
Kula Sławomir
50.40 zł
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań
Zieliński Tomasz P.
99.00 zł
Podstawy teorii sygnałów
Szabatin Jerzy
51.45 zł
Fale i anteny
Szóstka Jarosław
84.00 zł
Leksykon skrótów. Telekomunikacja
Łazarski Jan
36.75 zł

Książki autora

Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych
Wesołowski Krzysztof
51.45 zł
Zapowiedź
Systemy radiokomunikacji ruchomej
Wesołowski Krzysztof
50.40 zł
nakład wyczerpany