Podstawy działalności gospodarczej w branży samochodowej

Podstawy działalności gospodarczej w branży samochodowej

Autor: Jastrzębska Urszula

ISBN: 978-83-206-1942-3

Wydanie: 1 / 2014
Format: B5 (165x238 mm)
Liczba stron: 160
Liczba ilustracji: 70
Liczba tabel: 10
Oprawa: miękka

Polecam: 77

Opis

W napisanym zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2012 roku ilustrowanym podręczniku podano ogólne zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej, scharakteryzowano poszczególne rodzaje przedsiębiorstw samochodowych, opisano zasady podejmowania, prowadzenia i kończenia działalności gospodarczej oraz przeanalizowano koszty i przychody z działalności gospodarczej. W treści podręcznika zamieszczono wiele praktycznych przykładów i konkretnych rozwiązań funkcjonujących w przedsiębiorstwach branży samochodowej, ilustrujących omawiane zagadnienia. Po każdym rozdziale zamieszczono pytania kontrolne i polecenia, mające pomóc w ugruntowaniu nabytej wiedzy.
Odbiorcy: uczniowie kształcący się w zawodach technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych, jak również uczestnicy kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji M.18 i M.12.
Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 45 /2014


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Wprowadzenie 5
  1. Zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej 7
  1.1. Gospodarka rynkowa 7
  1.2. Mechanizmy rynkowe 8
  1.3. Sprawdzenie wiadomości 13
  2. Przedsiębiorstwa samochodowe 14
  2.1. Rodzaje i zakres działalności przedsiębiorstw samochodowych 14
  2.2. Zależności i współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami branży samochodowej 17
  2.3. Konkurencja na rynku motoryzacyjnym 30
  2.4. Sprawdzenie wiadomości 33
  3. Podejmowanie działalności gospodarczej 35
  3.1. Wiadomości wstępne 35
  3.2. Formy prowadzenia działalności gospodarczej 37
  3.3. Dokumenty niezbędne do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej 43
  3.3.1. Zakładanie działalności gospodarczej 43
  3.3.2. Dodatkowe wymagania dotyczące działalności regulowanej 45
  3.3.3. Dodatkowe wymagania dotyczące działalności koncesjonowanej 48
  3.3.4. Pozostałe dokumenty 49
  3.3.5. Finansowanie działalności gospodarczej 50
  3.4. Sprawdzenie wiadomości 52
  4. Prowadzenie działalności gospodarczej 54
  4.1. Rozliczenia z urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 54
  4.2. Ochrona danych osobowych 58
  4.3. Ochrona własności intelektualnej, oznaczenia przedsiębiorcy i tajemnic przedsiębiorstwa 60
  4.3.1. Wprowadzenie 60
  4.3.2. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych 60
  4.3.3. Ochrona praw własności przemysłowej 62
  4.3.4. Ochrona oznaczenia przedsiębiorcy i tajemnic przedsiębiorstwa 70
  4.4. Siedziba oraz wyposażenie przedsiębiorstwa samochodowego 72
  4.4.1. Obiekty związane z działalnością przedsiębiorstwa samochodowego 72
  4.4.2. Wyposażenie warsztatowe 73
  4.4.3. Kontrola i wzorcowanie urządzeń oraz narzędzi warsztatowych 75
  4.5. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 78
  4.5.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 78
  4.5.2. Ochrona przeciwpożarowa 80
  4.5.3. Ochrona środowiska 81
  4.6. Organy upoważnione do kontroli przedsiębiorstw samochodowych i ich uprawnienia 84
  4.7. Utrzymywanie kontaktów służbowych 87
  4.7.1. Prowadzenie korespondencji związanej z wykonywaną działalnością 87
  4.7.2. Prowadzenie służbowych rozmów telefonicznych 91
  4.8. Marketing i reklama 93
  4.9. Budowanie pozytywnych relacji z klientami 104
  4.10. Sprawdzenie wiadomości 106
  5. Kończenie działalności gospodarczej 108
  5.1. Zawieszanie działalności gospodarczej 108
  5.2. Zamykanie działalności gospodarczej 110
  5.3. Sprawdzenie wiadomości 113
  6. Koszty i przychody z działalności gospodarczej 114
  6.1. Biznesplan 114
  6.2. Analiza kosztów 115
  6.3. Analiza przychodów 117
  6.4. Rachunek zysków i strat 117
  6.5. Sprawdzenie wiadomości 122
  Bibliografia 124
  Wykaz użytych skrótów branżowych 125
  Źródła ilustracji 126
  Wykaz i źródła załączników 127
  Załączniki 128
  Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG-1 128
  Deklaracja dla podatku od towarów i usług VAT-7 138
  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 140
  Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych 144
Liczba szt.

Cena: 46.00 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym
Stępniewski Dariusz
46.00 zł
Organizacja i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych
Jastrzębska Urszula
49.00 zł
Język angielski w branży samochodowej
English in the Automotive Industry
Jarocka Janina
46.00 zł
Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Ilustracje dla nauczycieli
Wróblewski Piotr , Kupiec Jerzy
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Budowa, obsługa, diagnozowanie i naprawa
Ilustracje dla nauczycieli
Gabryelewicz Marek
Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami kategorii B
Wiśniewski Krzysztof
63.00 zł

Książki autora

Organizacja i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych
Jastrzębska Urszula
49.00 zł
Podstawy działalności gospodarczej w branży samochodowej
Jastrzębska Urszula
46.00 zł