Pojazdy samochodowe. Sprzęgła, hamulce i przekładnie hydrokinetyczne

Pojazdy samochodowe. Sprzęgła, hamulce i przekładnie hydrokinetyczne

Autor: Szydelski Zbigniew

ISBN: 978-83-206-1939-3 wersja pdf, 978-83-206-0227-2 wersja drukowana

Wydanie: 1 / 1981
Format: B5
Liczba stron: 491
Seria: Pojazdy samochodowe
Oprawa: twarda

Polecam: 27

Opis

Dostęp do wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl

Podstawy teoretyczne, zasady obliczeń, konstruowania i sporządzania charakterystyk, metody badań sprzęgieł oraz liczne przykłady obliczeniowe. Analiza współpracy sprzęgieł i przekładni hydrokinetycznych z silnikami spalinowymi i zasady doboru tych jednostek. Metody prowadzenia obliczeń trakcyjnych pojazdów wyposażonych w sprzęgła, hamulce i przekładnie hydrokinetyczne wraz z przykładami obliczeniowymi. Przykłady nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych. Zasady prawidłowej eksploatacji pojazdów wyposażonych w omawiane jednostki.
Książka przeznaczona dla studentów wyższych szkół technicznych, pracowników instytutów naukowo-badawczych oraz inżynierów konstruktorów i eksploatatorów.

  Spis treści

  OD AUTORA 11
  WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ 13
  1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 15
  1.1. Podstawowe wiadomości i określenia 15
  1.2. Zasada działania sprzęgieł, hamulców i przekładni hydrokinetycznych 18
  1.3. Ogólne własności i możliwości zastosowania sprzęgieł, hamulców i przekładni hydrokinetycznych w pojazdach 30
  1.4. Zarys historyczny rozwoju i zastosowania sprzęgieł, hamulców i przekładni hydrokinetycznych 34
  2. PODSTAWY TEORII MASZYN HYDROKINETYCZNYCH 39
  2.1. Własności fizyczne cieczy, modele cieczy 39
  2.2. Stany ruchu cieczy, przepływ cieczy, straty przepływu, siły hydrodynamiczne 41
  2.3. Ruch wirowy cieczy 50
  2.4. Opory ruchu tarcz wirujących w cieczy 52
  2.5. Rozkład prędkości elementu cieczy w obracającym się wirniku 54
  2.6. Obraz rzeczywistego przepływu cieczy przez obracający się wirnik 55
  2.7. Model przepływu jednowymiarowego 61
  2.8, Geometria wirników i geometria przepływu przez wirniki 62
  2.9. Równanie Eulera dla maszyn wirowych 67
  2.10. Teoria podobieństwa sprzęgieł, hamulców i przekładni hydrokinetycznych 70
  2.10.1. Warunki podobieństwa 70
  2.10.2. Podstawowe zależności dla sprzęgieł, hamulców i przekładni hydrokinetycznych podobnych 72
  2.10.3. Zachowanie warunków podobieństwa 80
  2.11. Przepływ energii w sprzęgłach i przekładniach hydrokinetycznych 86
  2.11.1. Sprzęgła hydrokinetyczne 86
  2.11.2. Przekładnie hydrokinetyczne 93
  2.12. Podstawy analizy pracy sprzęgieł, hamulców i przekładni hydrokinetycznych opartej na modelu przepływu jednowymiarowego i równaniach Eulera i Bernoulliego 101
  2.12.1. Założenia uproszczonego modelu sprzęgła i przekładni hydrokinetycznej 101
  2.12.2. Podstawowe równania 102
  2.12.3. Ogólna ocena metody obliczeń sprzęgieł, hamulców i przekładni hydrokinetycznych, opartej na modelu przepływu jednowymiarowego 110
  2.13. Przegląd innych teorii i metod obliczeń sprzęgieł, hamulców i przekładni hydrokinetycznych 111
  3. TEORIA I OBLICZANIE SPRZĘGIEŁ I HAMULCÓW HYDROKINETYCZNYCH 117
  3.1. Ogólna klasyfikacja i terminologia sprzęgieł hydrokinetycznych 117
  3.2. Analiza pracy sprzęgła hydrokinetycznego 119
  3.2.1. Zależności ogólne 119
  3.2.2. Moment akcyjny i reakcyjny 122
  3.2.3. Obliczanie sprzęgieł hydrokinetycznych 124
  3.2.4. Przykłady liczbowe obliczeń wymiarów sprzęgieł hydrokinetycznych 128
  3.2.5. Przykłady liczbowe obliczeń charakterystyki bezwymiarowej sprzęgła hydrokinetycznego 129
  3.3. Charakterystyki sprzęgieł hydrokinetycznych 131
  3.4. Wpływ parametrów geometrycznych wirników na charakterystykę sprzęgła hydrokinetycznego 136
  3.4.1. Stosunki wymiarowe i kształt czaszy wirnika 136
  3.4.2. Liczba łopatek 141
  3.4.3. Kęty łopatek 142
  3.4.4. Szczelina między wirnikami 149
  3.5. Wpływ własności cieczy roboczej i stopnia napełnienia na charakterystykę sprzęgła hydrokinetycznego 149
  3.5.1. Gęstość cieczy 150
  3.5.2. Lepkość cieczy 151
  3.5.3. Ciśnienie statyczne cieczy 152
  3.5.4. Stopień napełnienia sprzęgła 153
  3.6. Sprzęgła o obniżonym wskaźniku sztywności 158
  3.7. Siły osiowe w sprzęgłach hydrokinetycznych 162
  3.8. Praca sprzęgła hydrokinetycznego z silnikiem 167
  3.8.1. Charakterystyka wyjściowa zespołu silnik-sprzęgło hydrokinetyczne 167
  3.8.2. Praca sprzęgła hydrokinetycznego z silnikiem spalinowym 172
  3.8.3. Zasady doboru sprzęgła hydrokinetycznego do silników spalinowych 178
  3.8.4. Dobór sprzęgieł hydrokinetycznych dla napędów jazdy 181
  3.9. Bilans cieplny i obliczenia termiczne sprzęgła hydrokinetycznego 182
  3.9.1. Bilans cieplny sprzęgła 182
  3.9.2. Przykłady liczbowe obliczeń termicznych sprzęgła hydrokinetycznego 195
  3.10. Hamulce hydrokinetyczne 202
  3.10.1. Zasada działania i zastosowanie 202
  3.10.2. Budowa i obliczanie 206
  4. TEORIA I OBLICZANIE PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNYCH 207
  4.1. Ogólna klasyfikacja i terminologia przekładni hydrokinetycznych 207
  4.2. Charakterystyka przekładni hydrokinetycznych 213
  4.3. Ogólna analiza i obliczenia przekładni hydrokinetycznych 221
  4.3.1. Podstawowe równania oparte na modelu przepływu jednowymiarowego 221
  4.3.2. Przebieg przełożenia dynamicznego przekładni 227
  4.4. Trójczłonowa symetryczna przekładnia hydrokinetyczna z wirnikami jednofazowymi 229
  4.4.1. Analiza teoretyczna pracy przekładni 229
  4.4.1.1. Ogólne zależności 229
  4.4.1.2. Charakterystyka wewnętrzna przekładni i przebieg strat przepływu 235
  4.4.1.3. Teoretyczny wpływ parametrów geometrycznych wirników na charakterystykę przekładni 239
  4.4.2. Badania doświadczalne wpływu parametrów geometrycznych przekładni na jej charakterystykę 253
  4.4.3. Zasady doboru parametrów geometrycznych przekładni 262
  4.4.4. Analityczne obliczanie charakterystyki przekładni 269
  4.4.4.1. Ogólne zależności 269
  4.4.4.2. Przykład liczbowy obliczeń charakterystyki bezwymiarowej przekładni 270
  4.4.5. Projektowanie kształtu przekroju południkowego wirników przekładni 273
  4.4.6. Projektowanie przebiegu kątów wzdłuż krawędzi łopatek 281
  4.4.7. Liczba łopatek w wirnikach przekładni 290
  4.4.8. Kształt łopatek 294
  4.4.8.1. Zasady projektowania kształtu łopatek 294
  4.4.8.2. Metoda wykreślna odwzorowania konforemnego Kapłana 295
  4.4.8.3. Metoda obliczeniowo-punktowa 302
  4.4.8.4. Przykład liczbowy obliczeń kształtu łopatki metodę punktowy 310
  4.4.8.5. Metody automatycznego projektowania łopatek 314
  4.5. Przekładnie hydrokinetyczne trójczłonowe z wirnikami wielofazowymi 314
  4.5.1. Zasada działania i zasadnicze własności 314
  4.5.2. Obliczanie charakterystyki 319
  4.5.3. Dobór parametrów geometrycznych 320
  4.6. Przekładnie hydrokinetyczne wieloczłonowe 322
  4.7. Przekładnie hydrokinetyczne z wirnikami o przepływie promieniowym 324
  4.8. Przekładnie hydrokinetyczne z wirnikami bez pierścienia wewnętrznego i z płaskimi łopatkami 330
  4.9. Siły osiowe w przekładniach hydrokinetycznych 334
  4.10. Praca przekładni hydrokinetycznej z silnikiem spalinowym 337
  4.10.1. Charakterystyka wyjściowa zespołu silnik-przekładnia hydrokinetyczna 337
  4.10.2. Przykład liczbowy sporządzenia charakterystyki wyjściowej zespołu silnik-przekładnia
  hydrokinetyczna 340
  4.10.3. Własności zespołu silnik spalinowy-przekładnia hydrokinetyczna 342
  4.10.4. Zasady doboru przekładni hydrokinetycznej do silnika spalinowego 349
  4.10.5. Dobór przekładni hydrokinetycznej dla napędów jazdy 356
  4.11. Obliczenia termiczne przekładni hydrokinetycznych 358
  5. PRACA SPRZĘGIEŁ I PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNYCH W UKŁADACH NAPĘDOWYCH POJAZDÓW 362
  5.1. Zakresy pracy sprzęgieł i przekładni w układach napędowych 362
  5.2. Praca sprzęgieł i przekładni hydrokinetycznych w układach hydromechanicznych w zakresie napędu 364
  5.2.1. Ogólny podział układów hydromechanicznych 364
  5.2.2. Układy hydromechaniczne szeregowe 367
  5.2.2.1. Układy hydromechaniczne szeregowe z przekładnią mechaniczną przed elementem hydrokinetycznym 367
  5.2.2.2. Układy hydromechaniczne szeregowe z przekładnię mechaniczną za elementem hydrokinetycznym 368
  5.2.2.3. Układy hydromechaniczne szeregowe z odbiorem mocy z wirnika kierownicy 370
  5.2.3. Układy hydromechaniczne równoległe 370
  5.2.3.1, Układy hydromechaniczne równoległe z mechanizmami różnicowymi 370
  5.2.3.2. Układy ze sprzęgłem blokującym 380
  5.2.4. Układy hydromechaniczne z rozdziałem przepływu mocy w elemencie hydrokinetycznym 381
  5.2.4.1. Układy z przekładnią hydrokinetyczną trójczłonową z wirnikiem kierownicy włączonym w obieg mocy 381
  5.2.4.2. Układy z zastosowaniem wieloczłonowych przekładni hydrokinetycznych 384
  5.3. Praca sprzęgieł i przekładni hydrokinetycznych w zakresie hamowania i napędu odwróconego (hamowanie silnikiem) 388
  5.3.1. Hamowanie 388
  5.3.1.1. Hamowanie przy zastosowaniu sprzęgieł hydrokinetycznych 389
  5.3.1.2. Hamowanie przy zastosowaniu przekładni hydrokinetycznych 390
  5.3.2. Napęd odwrócony (hamowanie silnikiem) 392
  5.3.2.1. Praca sprzęgła hydrokinetycznego w napędzie odwróconym 393
  5.3.2.2. Praca przekładni hydrokinetycznej w napędzie odwróconym 393
  5.4. Praca sprzęgieł i przekładni hydrokinetycznych w ruchu nieustalonym 394
  5.4.1. Charakterystyki sprzęgieł i przekładni hydrokinetycznych w ruchu nieustalonym 394
  5.4.2. Praca przekładni hydrokinetycznej w ruchu nieustalonym w okresie rozpędzania 395
  5.4.3. Praca sprzęgła hydrokinetycznego w ruchu nieustalonym w okresie rozpędzania 404
  5.4.4. Tłumienie drgań skrętnych przez sprzęgła i przekładnie hydrokinetyczne 405
  5.5. Charakterystyki trakcyjne pojazdów ze sprzęgłami i przekładniami hydrokinetycznymi 408
  5.5.1. Sporządzanie charakterystyk trakcyjnych 408
  5.5.2. Przykłady liczbowe sporządzania charakterystyk trakcyjnych pojazdów ze sprzęgłami i przekładniami hydrokinetycznymi 411
  5.5.3. Porównanie własności trakcyjnych pojazdów wyposażonych w sprzęgła, przekładnie hydrokinetyczne i mechaniczne układy napędowe 415
  6. KONSTRUKCJE SPRZĘGIEŁ, HAMULCÓW I PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNYCH 417
  6.1. Projektowanie sprzęgieł i hamulców hydrokinetycznych 417
  6.2. Przykłady konstrukcji sprzęgieł i hamulców hydrokinetycznych dla pojazdów 418
  6.2.1. Sprzęgła hydrokinetyczne produkcji krajowej 418
  6.2.2. Sprzęgła i hamulce hydrokinetyczne produkcji zagranicznej 420
  6.3. Projektowanie i unifikacja przekładni hydrokinetycznych 424
  6.4. Przykłady konstrukcji przekładni hydrokinetycznych 427
  6.4.1. Przekładnie hydrokinetyczne krajowe 427
  6.4.2. Przekładnie hydrokinetyczne zagraniczne 428
  6.5. Przykłady konstrukcji układów napędowych pojazdów ze sprzęgłami, hamulcami i przekładniami hydrokinetycznymi 438
  7. KONSTRUKCJA I METODY WYKONANIA ELEMENTÓW SPRZĘGIEŁ, HAMULCÓW I PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNYCH 446
  7.1. Wirniki 446
  7.2. Obudowa i łożyskowanie wałów 448
  7.3. Uszczelnienia 449
  7.4. Wolne koła 453
  7.5. Połączenie sprzęgła lub przekładni hydrokinetycznej z silnikiem 454
  7.6. Urządzenie zasilające 457
  8. OBSŁUGA, EKSPLOATACJA I BADANIA, SPRZĘGIEŁ, HAMULCÓW I PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNYCH 463
  8.1. Ciecze robocze stosowane w sprzęgłach, hamulcach i przekładniach hydrokinetycznych 463
  8.2. Obsługa i eksploatacja sprzęgieł, hamulców i przekładni hydrokinetycznych 468
  8.3. Badania sprzęgieł, hamulców i przekładni hydrokinetycznych 471
  8.3.1. Zakres badań 471
  8.3.2. Stanowisko do pomiarów charakterystyk elementów hydrokinetycznych 471
  8.3.3. Prowadzenie badań charakterystyk 476
  8.3.4. Badania rozkładu prędkości cieczy w przestrzeni roboczej elementu hydrokinetycznego 478
Liczba szt.

Cena: 55.50 zł

Książki autora

Pojazdy samochodowe. Napęd i sterowanie hydrauliczne
Szydelski Zbigniew
55.50 zł
nakład wyczerpany
Pojazdy samochodowe. Sprzęgła, hamulce i przekładnie hydrokinetyczne
Szydelski Zbigniew
55.50 zł
nakład wyczerpany