Prawo transportu lądowego

Prawo transportu lądowego

Autor: Górski Władysław , Mendyk Edward

ISBN: 978-83-206-1566-1

Wydanie: 1 / dodruk wydania 2005 / 2016
Format: B5
Liczba stron: 252
Oprawa: miękka

Polecam: 47

Opis

Problematyka prawna transportu jest dość skomplikowana i nasuwa wiele wątpliwości interpretacyjnych. Niniejszy podręcznik zawiera syntetycznie opracowane uregulowania prawa transportu lądowego, głównie drogowego (samochodowego) i kolejowego, ujęte w jasny i przystępny sposób. Uwzględnia liczne zmiany prawne, które nastąpiły w związku z dostosowywaniem polskiego systemu prawnego do standardów przyjętych w Unii Europejskiej. 

Do tekstu podręcznika załączono podstawowe akty normatywne obowiązujące w dziedzinie transportu lądowego i niektóre wzory dokumentów przewozowych.

 

  


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści


  Przedmowa /9
  Rozdział I. Źródła prawa transportowego
  1. Pojęcie prawa transportowego /11
  2. Kodeks cywilny i zakres jego zastosowania /17
  3. Przepisy szczególne /18
  4. Przewozy krajowe i międzynarodowe /19
  Rozdział II. Umowa przewozu. Problematyka ogólna
  1. Istota umowy przewozu /21
  2. Zawarcie umowy przewozu /24
  3. Przewóz osób a przewóz rzeczy (przesyłek, ładunków) /28
  Rozdział III. Problematyka prawna przewozu osób
  1. Podstawy prawne /30
  2. Umowa o przewóz osób /31
  3. Prawa i obowiązki stron umowy przewozu /32
  4. Przewóz bagażu /33
  5. Odpowiedzialność przewoźnika za życie i zdrowie
      podróżnego /34
  6. Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu opóźnienia 
      przewozu /35
  Rozdział IV. Problematyka prawna przewozów
                      towarowych

  1. Pojęcie przesyłki /36
  2. Zawarcie umowy o przewóz przesyłki /37
  3. Prawa i obowiązki wysyłającego /43
  4. Obowiązki i prawa przewoźnika /45
  5. Sytuacja prawna odbiorcy przesyłki (adresata)  /47
  6. Umowy obrotu gospodarczego a przewóz przesyłek  /49
  7. Przewóz ładunku najętym (zaczarterowanym,
      leasingowanym) środkiem transportu  /50
  8. Wykonanie przewozu  /52
  Rozdział V. Zasady odpowiedzialności przewoźnika
                     z tytułu przewozu przesyłek

  1. Szkody transportowe  /56
  2. Odpowiedzialność przewoźnika za szkody w substancji
      przesyłki /57
  3. Odpowiedzialność z tytułu niedotrzymania terminu
      przewozu /60
  Rozdział VI. Międzynarodowe drogowe prawo
                      przewozowe

  1. Źródła prawa  /61
  2. Przewóz towarów  /63
  • Przesyłka towarowa  /63
  • Warunki przyjęcia do przewozu /63
  • Treść i forma listu przewozowego /66
  • Zawarcie umowy przewozu /72
  • Należności przewozowe /72
  • Zmiany umowy o przewóz /75
  • Wydanie przesyłki /79
  • Odpowiedzialność przewoźnika /80
  3. Międzynarodowe okazjonalne przewozy osób
      transportem drogowym /86
  • Zakres obowiązywania i podstawowe określenia /87
  • Wymogi względem przewoźników i pojazdów /87
  • Warunki dostępu do międzynarodowego rynku 
    usług przewozowych /89
  • Dokumenty uprawniające do wykonywania przewozów
    okazjonalnych /91
  • Kwestie celne i podatkowe drogowego transportu 
    pasażerskiego /92
  Rozdział VII. Międzynarodowe kolejowe prawo
                       przewozowe

  1. Źródła prawa /95
  2. Przewozy osób i bagażu /97
  • Umowa o przewóz /97
  • Dokument na przejazd /99
  • Prawa i obowiązki podróżnego i przewoźnika /100
  • Zmiana umowy /103
  • Przewóz grupowy /104
  • Przewóz bagażu /104
  • Odpowiedzialność przewoźnika /105
  3. Przewóz towarów /107
  • Przesyłka towarowa i jej rodzaje /107
  • Warunki przyjęcia do przewozu /110
  • Treść i forma listu przewozowego /116
  • Zawarcie umowy przewozu /124
  • Należności przewozowe /126
  • Zmiany umowy o przewóz /132
  • Wydanie przesyłki /136
  • Odpowiedzialność przewoźnika /138
  Rozdział VIII. Uregulowania rynkowe transportu 
                        kolejowego

  1. Udostępnianie przewoźnikom infrastruktury
      kolejowej /146
  • Unormowania unijne /146
  • Regulacje krajowe /146
  2. Wzajemne użytkowanie wagonów kolejowych /152
  • Użytkowanie wagonów pasażerskich /153
  • Użytkowanie wagonów towarowych /155
  Rozdział IX. Regulacja prawna przewozów
                      kombinowanych

  1. Pojęcia podstawowe /160
  2. Ogólne podstawy prawne /162
  3. Regulacje transportowe systemu UIRR oraz ICF /164
  4. Dokumenty przewozowe /175
  Rozdział X. Problematyka prawna usług
                     spedycyjnych

  1. Usługi spedycyjne /178
  2. Umowa spedycji /180
  3. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność spedytora /181
  4. Szczególne przykłady usług spedycyjnych /185
  Rozdział XI. Dochodzenie roszczeń w transporcie
  1. Przedawnienie roszczeń w transporcie /189
  2. Rozłożenie ciężaru dowodowego /190
  3. Protokół o stanie przesyłki /192
  4. Komisyjny protokół szkodowy /195
  5. Postępowanie reklamacyjne w transporcie /197
  Rozdział XII. Elementy ubezpieczeń transportowych
  1. Organizacja prawna działalności ubezpieczeniowej /203
  2. Ubezpieczenie środków transportowych (casco) / 205
  3. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
      posiadaczy pojazdów mechanicznych /208
  4. Ubezpieczenie ładunków w transporcie (cargo) /210
  5. Ubezpieczenie przewoźnika samochodowego
      od odpowiedzialności cywilnej przy przewozie przesyłek
      w transporcie zagranicznym /213

  Wybrane akty normatywne
  1. Wyciąg z kodeksu cywilnego /217
  • Umowa przewozu
  • Umowa spedycji
  2. Ustawa — Prawo przewozowe /223

  Wykaz podstawowej literatury /249
  Wzory dokumentów przewozowych /251
   

  O autorach / z książki


   
  Przedmowa
  W ostatnich latach nastąpiły liczne zmiany w systemie polskiego prawa, w tym również w odniesieniu do transportu. Zmiany te nastąpiły przede wszystkim w związku z przystosowywaniem naszego systemu prawnego do standardów przyjętych w Unii Europejskiej.
  Problematyka prawna transportu jest dość skomplikowana i nasuwa wiele trudności interpretacyjnych. W tej sytuacji wydanie syntetycznego opracowania prawa transportu lądowego, najważniejszego w naszych warunkach, jest jak najbardziej na czasie.
  Opracowanie ma charakter podręcznika, ujętego w sposób jasny i przystępny, bez obciążenia teoretycznego. Wywody odnoszą się głównie do transportu drogowego (samochodowego) oraz kolejowego. Problematyka innych gałęzi transportu jest jedynie zasygnalizowana.
  Podręcznik jest pomyślany w taki sposób, aby mógł służyć słuchaczom studiów zarówno prawniczych, jak i ekonomicznych. Może służyć także praktyce gospodarczej. Odnosi się to zwłaszcza do małych i średnich przedsiębiorców, którzy nie mają stałej obsługi prawnej i muszą sami sobie radzić ze skomplikowanymi problemami prawa transportowego. Chodzi zarówno o przewoźników czy spedytorów, jak też o przedsiębiorstwa korzystające z usług transportu, którym taka pomoc jest szczególnie potrzebna.
  Wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. dużo uwagi poświecono problematyce przewozów międzynarodowych, zarówno pasażerskich, jak i towarowych.
  Do tekstu podręcznika załączono podstawowe akty normatywne obowiązujące w dziedzinie transportu lądowego, jak też niektóre wzory dokumentów przewozowych.
   
  Autorzy
   
   
   
Liczba szt.

Cena: 59.00 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Sektor samochodowy Unii Europejskiej
Burnewicz Jan
47.25 zł
Technika transportu ładunków
Prochowski Leon , Żuchowski Andrzej
69.00 zł
Mechanika ruchu
Prochowski Leon
63.00 zł
Projektowanie lotnisk i portów lotniczych
Nita Piotr
79.00 zł
Klimatyzacja w samochodzie
Deh Ulrich
37.80 zł
Silniki pojazdów samochodowych. Część 2.
Podręcznik dla techników
Zając Piotr
57.75 zł

Książki autora

Prawo transportu lądowego
Górski Władysław , Mendyk Edward
59.00 zł