Projektowanie lotnisk i portów lotniczych

Projektowanie lotnisk i portów lotniczych

Autor: Nita Piotr

ISBN: 978-83-206-2058-0

Wydanie: 1 / dodruk
Format: B5
Liczba stron: 440
Liczba ilustracji: 202
Liczba tabel: 53
Oprawa: miękka

Polecam: 61

Opis

Wyróżnienie Rektora Politechniki Warszawskiej  -  IX TKAiN ACADEMIA 2015 
Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony projektowaniu lotnisk i portów lotniczych uwzględniający najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie. Zawarto w nim podstawowe wiadomości z zakresu transportu lotniczego i teorii lotu statku powietrznego. Opisano generalny plan lotniska, przepustowość portów lotniczych, elementy linii lotniczej, zadania portów lotniczych i warunki ich lokalizacji, klasyfikacje portów lotniczych i charakterystykę techniczną ich elementów składowych (drogi startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, drogi wewnętrzne i dojazdowe), ograniczenia w ruchu lotniczym, wizualne pomoce nawigacyjne, terminale lotnicze oraz świetlne pomoce nawigacyjne. Uwzględniono również bezpieczeństwo lotnisk i portów lotniczych. Przedstawiono także urządzenia zmniejszające skutki oddziaływania statków powietrznych na otoczenie oraz system certyfikacji lotnisk. Zamieszczono również przykłady wybranych współczesnych lotnisk i portów lotniczych na świecie o szczególnie trudnym położeniu.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Przedmowa 11
  Przyjęte oznaczenia i skróty 13
  1. Wiadomości wstępne o transporcie lotniczym i lotniskach 17
  2. Prawo i władze lotnicze w Polsce i na świecie 22
  Literatura do rozdziału 2 34
  3. Rozwój transportu lotniczego na świecie i w Polsce 35
  3.1. Historia rozwoju lotnictwa na świecie 35
  3.2. Porty lotnicze świata 40
  3.3. Historia rozwoju lotnictwa w Polsce 43
  3.4. Porty lotnicze w Polsce 46
  3.5. Linie lotnicze 48
  3.6. Perspektywy rozwoju polskich portów lotniczych 49
  Literatura do rozdziału 3 51
  4. Podstawowe wiadomości z teorii lotu statku powietrznego 52
  4.1. Zjawiska przepływu strumienia powietrza 52
  4.2. Zjawiska wiru powietrza i cyrkulacji prędkości 53
  4.3. Powstawanie sił i momentów aerodynamicznych 53
  4.4. Momenty aerodynamiczne 56
  4.5. Siły oporu tarcia 57
  4.6. Opór falowy 58
  4.7. Krytyczna liczba Macha 58
  4.8. Ogólne wymagania dla współczesnych statków powietrznych 60
  4.9. Moc silników spalinowych 61
  4.10. Podstawowe wiadomości o mechanice lotu statku powietrznego 62
  4.10.1. Warunki lotu statku powietrznego 62
  4.10.2. Wznoszenie się statku powietrznego i wysokość przelotu 63
  4.10.3. Ustalony lot poziomy statku powietrznego 64
  4.10.4. Wysokość przelotu i zasięg statku powietrznego 66
  Literatura do rozdziału 4 67
  5. Ogólny plan lotniska 68
  5.1. Wprowadzenie 68
  5.2. Warunki tworzenia generalnego planu lotniska i portu lotniczego . 72
  Literatura do rozdziału 5 79
  6. Przepustowość lotnisk i portów lotniczych 80
  6.1. Czynniki wpływające na przepustowość lotnisk i portów lotniczych 80
  6.2. Pojęcie przepustowości lotnisk i portów lotniczych 83
  6.3. Niezawodność techniczna i gotowość operacyjna portu lotniczego 89
  6.4. Ogólne uwarunkowania związane z przepustowością portów lotniczych 93
  Literatura do rozdziału 6 94
  7. Elementy linii lotniczej 95
  7.1. Wstęp 95
  7.2. Składowe elementy linii i trasy lotniczej 96
  7.3. Przestrzeń powietrzna 97
  7.4. Drogi lotnicze (AWY) 99
  7.5. Wysokości i poziomy przelotowe dla statków powietrznych 106
  7.6. Strefy krążenia w rejonie portu lotniczego 108
  7.7. Strefy podejść 109
  7.8. Współczesne systemy kierowania ruchem w przestrzeni powietrznej 111
  Literatura do rozdziału 7 114
  8. Zadania portów lotniczych i warunki ich lokalizacji 115
  8.1. Wstęp 115
  8.2. Podstawowe strefy i funkcje portu lotniczego 117
  8.2.1. Strefa I portu lotniczego – pola manewrowe 118
  8.2.2. Strefa II portu lotniczego (terminal lotniskowy, płyty postojowe oraz podjazdy i dojazd) 121
  8.2.3. Strefa III portu lotniczego (teren przed lotniskiem od strony aglomeracji miejskiej) 122
  8.3. Czynniki decydujące o lokalizacji portu lotniczego 123
  8.3.1. Port lotniczy jako część aglomeracji miejskiej której służy 123
  8.3.2. Wpływ czynników ekonomicznych związanych z lokalizacją portu lotniczego 124
  8.3.3. Warunki techniczno-ruchowe lokalizacji portu lotniczego 127
  8.3.4. Rola czynników meteorologicznych i ich wpływ na lokalizację portu lotniczego .128
  Literatura do rozdziału 8 139
  9. Klasyfikacja lotnisk i portów lotniczych 140
  9.1. Klasyfikacja lotnisk 140
  9.2. Podział portów lotniczych 141
  9.3. Kod klasyfikacyjny portu lotniczego (lotniska) 142
  9.4. Użytkowa techniczna klasyfikacja samolotów 145
  9.5. Użytkowa klasyfikacja portów lotniczych 149
  Literatura do rozdziału 9 151
  10. Techniczna charakterystyka składowych elementów pola manewrowego portów lotniczych 152
  10.1. Definicje i pojęcia podstawowe związane z charakterystycznymi składowymi elementami pola manewrowego portów lotniczych 152
  10.2. Obliczanie deklarowanej długości drogi startowej 167
  10.3. Obliczanie rzeczywistej długości drogi startowej 170
  10.3.1. Wyznaczenie długości dróg startowych według wymagań FAA 172
  10.3.2. Wyznaczenie referencyjnych długości dróg startowych według wymagań ICAO 172
  10.3.3. Zalecane długości dróg startowych według producentów statków powietrznych 173
  10.3.4. Obliczeniowe sprawdzenie przyjętych długości dróg startowych 173
  10.4. Szerokość dróg startowych 185
  10.5. Elementy przestrzennego ukształtowania dróg startowych 189
  10.5.1. Rozstaw równoległych dróg startowych 189
  10.5.2. Pochylenia i zmiana pochyleń dróg startowych 189
  10.5.3. Pobocza dróg startowych 194
  10.5.4. Pasy dróg startowych 194
  10.5.5. Niwelacja pasów startowych 195
  10.5.6. Pochylenia pasów startowych 196
  10.5.7. Nośność dróg i pasów startowych 197
  10.5.8. Nośność nawierzchni wg PCN 200
  10.5.9. Pole bezpieczeństwa drogi startowej 205
  10.5.10. Zabezpieczenie wydłużonego startu 206
  10.5.11. Skrzyżowanie dróg startowych 206
  10.6. Drogi kołowania 207
  10.7. Płyty lotniskowe 247
  10.8. Koncepcje stanowisk postojowych na płycie 257
  10.9. Zachowanie zasad bezpieczeństwa na płycie 263
  Literatura do rozdziału 10 269
  11. Przeszkody w ruchu lotniczym i powierzchnie ograniczające  271
  11.1. Wstęp i pojęcia podstawowe 271
  11.2. Rodzaje powierzchni ograniczających przeszkody i ich charakterystyka 271
  11.3. Ograniczenia przeszkód dla dróg startowych 282
  11.4. Ograniczenia w ruchu lotniczym spowodowane obecnością ptaków w rejonie lotniska 286
  Literatura do rozdziału 11 288
  12. Wizualne pomoce nawigacyjne 289
  12.1. Wstęp 289
  12.2. Wizualne pomoce na polu wzlotów 289
  12.3. Oznakowanie dróg startowych 292
  12.4. Oznakowanie dróg kołowania 296
  12.5. Znaki dróg startowych z zalegającą pokrywą śniegową i znaki graniczne 299
  12.6. Systemy oznakowania nocnego 300
  Literatura do rozdziału 12 301
  13. Terminale lotnicze 302
  13.1. Proces projektowania terminali 302
  13.2. Założenia i uwarunkowania ogólne dla projektowania terminali lotniczych 305
  13.3. Rozwiązania infrastrukturalne przed terminalem lotniczym 314
  13.4. Funkcja i projektowanie poszczególnych wewnętrznych stref terminala portu lotniczego 317
  13.5. Wewnątrz lotniskowy system transportowy 326
  13.6. Uwagi do rozwiązań systemowych w projektowaniu terminali lotniskowych 327
  13.7. Architektura dworców lotniczych i zalecenia projektowe 328
  Literatura do rozdziału 13 331
  14. Świetlne pomoce lotniskowe 333
  14.1. Klasyfikacja i przeznaczenie świetlnych urządzeń lotniskowych 333
  14.2. Inne świetlne, naziemne systemy nawigacyjne 341
  14.3. Pozostałe świetlne systemy nawigacyjne pomocne w ruchu lotniczym 346
  Literatura do rozdziału 14 347
  15. Bezpieczeństwo lotnisk i portów lotniczych 348
  15.1. Plan bezpieczeństwa lotnisk 348
  15.2. Kontrola bezpieczeństwa i systemy techniczne stosowane w portach lotniczych 351
  15.3. Identyfikacja pracowników portu lotniczego 353
  15.4. Program ochrony lotniska 354
  15.5. Bezpieczeństwo zewnętrzne lotnisk i portów lotniczych 357
  15.6. Bezpieczeństwo na lotniskach lotnictwa ogólnego 361
  15.7. Bezpieczeństwo w przyszłości 361
  Literatura do rozdziału 15 362
  16. Kształtowanie zasad koegzystencji portu lotniczego z otaczającym środowiskiem naturalnym i zespołem urbanistycznym 363
  16.1. Wprowadzenie 363
  16.2. Uwarunkowania polityki ekologicznej w otoczeniu lotnisk 365
  16.3. Czynniki jakościowe koegzystencji portu lotniczego z otaczającym środowiskiem naturalnym i zespołem urbanistycznym 367
  16.3.1. Hałas lotniczy 368
  16.3.2. Ilościowe aspekty wpływu hałasu statków powietrznych na lotnisku 371
  16.4. Emisja szkodliwych związków chemicznych 378
  16.5. Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego 380
  16.6. Oddziaływanie portu lotniczego w zakresie powstania możliwych zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych produktami ropy naftowej i jej pochodnymi 383
  16.7. Wymagania dotyczące jakości wody 389
  Literatura do rozdziału 16 389
  17. Certyfikacja lotnisk 391
  17.1. Podstawa prawna certyfikacji lotnisk 391
  17.2. Instrukcja operacyjna lotniska 392
  17.3. System obiegu informacji i lotniskowy plan awaryjny 395
  17.4. Ruch pojazdów na lotnisku 396
  17.5. Audyt certyfikacyjny lotniska 398
  17.6. Lotniska współużytkowane 399
  Literatura do rozdziału 17 399
  18. Węzły lotnicze i największe porty lotnicze świata 401
  Literatura do rozdziału 18 409
  19. Najtrudniejsze porty lotnicze świata 410
  19.1. Lotnisko Tenzinga-Hillary’ego w Lukli w Nepalu 411
  19.2. Międzynarodowe lotnisko imienia księżniczki Juliany (Saint Martin) 414
  19.3. Port lotniczy Juancho E. Yrausquin (Saba, Antyle Holenderskie) 415
  19.4. Port lotniczy Courchevel 416
  19.5. Międzynarodowe lotnisko Barra 417
  19.6. Lotnisko Madeira 418
  19.7. Lotnisko Kansai w Japonii 419
  19.8. Lotnisko Congonhas w Brazylii 423
  19.9. Lotnisko na Gibraltarze 425
  19.10. Port lotniczy Gustaw III 427
  19.11. Ice runway na Antarktydzie 427
  19.12. Port lotniczy Santos Dumont w Rio de Janeiro 428
  19.13. Port lotniczy Kranebitten w Insbrucku 429
  Literatura do rozdziału 19 431
  Skorowidz 433
Liczba szt.

Cena: 99.00 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Asfalty drogowe
Gaweł Irena , Kalabińska Maria , Piłat Jerzy
69.00 zł
Wzmacnianie konstrukcji dróg geosyntetykami
Kazimierowicz-Frankowska Krystyna
59.00 zł
Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych
Nita Piotr
58.80 zł
nakład wyczerpany
Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
Praca zbiorowa, red. Józef Judycki
115.00 zł
Prawo transportu lądowego
Górski Władysław , Mendyk Edward
59.00 zł
Radarowa penetracja gruntu GPR
Praca zbiorowa, red. Mateusz Pasternak
52.50 zł

Książki autora

Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych
Nita Piotr
58.80 zł
nakład wyczerpany
Projektowanie lotnisk i portów lotniczych
Nita Piotr
99.00 zł