Propagacja fal radiowych w sieciach 5G/IoT

Propagacja fal radiowych w sieciach 5G/IoT

Autor: Katulski Ryszard J.

ISBN: 978-83-206-2021-4
Nowość

Wydanie: 1/2020
Format: B5
Liczba stron: 244
Liczba ilustracji: 39
Liczba tabel: 19
Oprawa: miękka

Polecam: 7

Opis

W książce przedstawiono metody analizy mechanizmów rozchodzenia się fal radiowych oraz metodykę oceny i obliczania tłumienia w różnych środowiskach propagacyjnych. Uwzględniono odpowiednie zalecenia ITU-R oraz ETSI, odnoszące się do poszczególnych zagadnień, mające duże znaczenie praktyczne przy projektowaniu systemów radiokomunikacyjnych piątej generacji (5G) oraz tzw. Internetu Rzeczy (IoT).
Odbiocy: pracownicy naukowi i studenci wyższych uczelni technicznych o kierunkach elektronika i telekomunikacja oraz inżynierowie projektanci systemów radiokomunikacyjnych, jak również wszyscy zainteresowani problematyką sieci 5G/IoT.

  Spis treści

  Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 9
  Od autora 13
  1. Tłumienie sygnału w łączu radiowym 19
  1.1. Podstawowa struktura łącza radiowego 20
  1.2. Opis rodzajów tłumienia sygnału radiowego 22
  1.2.1. Tłumienie całkowite LC 22
  1.2.2. Tłumienie systemowe LS 22
  1.2.3. Tłumienie transmisyjne LT 22
  1.2.4. Tłumienie transmisyjne podstawowe LTP 23
  1.2.5. Tłumienie transmisyjne dowolnej ścieżki propagacyjnej LTR(θ, φ) 23
  1.2.6. Tłumienie transmisyjne wolnej przestrzeni LTWP(d/λ) 23
  1.2.7. Tłumienie transmisyjne medium propagacyjnego LTm 24
  1.3. Wpływ otoczenia anteny na tłumienie transmisyjne 24
  1.4. Podstawowe przeliczenia projektowe dla łącza radiowego 26
  1.5. Właściwości kierunkowe podstawowych anten referencyjnych 27
  1.6. Międzynarodowy podział fal elektromagnetycznych 27
  1.7. Podzakresy częstotliwościowe planowane do zagospodarowania w sieciach 5G/IoT 28
  Literatura 29
  2. Uwarunkowania propagacyjne w radiowych sieciach lokalnych (RLAN) w środowisku otwartym 30
  2.1. Charakterystyka wstępna sieci RLAN 31
  2.2. Modele propagacyjne 33
  2.2.1. Propagacja w mikrokomórce o zasięgu od 50 m do 1 km 34
  2.2.2. Propagacja w mikrokomórce o zasięgu od 50 m do 0,5 km 38
  2.2.3. Propagacja w pikokomórce o zasięgu do 50 m 40
  2.3. Propagacja na obszarach podmiejskim, osiedlowym i wiejskim 41
  Literatura 43
  3. Uwarunkowania propagacyjne w radiowych sieciach lokalnych (RLAN) w środowisku zamkniętym 44
  3.1. Charakterystyka wewnątrzbudynkowych sieci RLAN 45
  3.2. Modele propagacyjne 46
  3.2.1. Model podstawowy 46
  3.2.2. Tłumienie sygnału radiowego przenikającego do wnętrza budynku 49
  3.2.3. Tłumienie sygnału radiowego w krótkim łączu typu BAN 52
  Literatura 53
  4. Propagacja wielodrogowa – odpowiedź impulsowa kanału radiowego 54
  4.1. Charakterystyka zjawiska wielodrogowości 54
  4.1.1. Opis podstawowy − profil kanału radiowego w dziedzinie czasu 55
  4.1.2. Opis kątowy zjawiska wielodrogowości 58
  4.1.3. Czasowo-przestrzenne ujęcie zjawiska wielodrogowości 63
  4.1.4. Czasowo-częstotliwościowe ujęcie zjawiska wielodrogowości 63
  4.1.5. Uwarunkowania pojemnościowe w kanale MIMO 64
  4.2. Profile czasowe i przestrzenne (kątowe) kanałów szerokopasmowych w podzakresach UHF i SHF 67
  4.2.1. Profile czasowe odpowiedzi impulsowej kanału szerokopasmowego 69
  4.2.2. Profile kątowe odpowiedzi impulsowej kanału szerokopasmowego w stacji stałej (bazowej) 71
  4.2.3. Profile kątowe odpowiedzi impulsowej kanału szerokopasmowego w stacji ruchomej (terminalowej) 73
  Literatura 74
  5. Model propagacyjny WINNER II 75
  5.1. Rodzaje środowisk propagacyjnych i typy łączy radiowych 75
  5.2. Wielowariantowy model propagacyjny 78
  5.2.1. Opis podstawowy 78
  5.2.2. Opisy poszczególnych wariantów modelu 79
  5.2.3. Prawdopodobieństwo występowania warunku LOS 85
  Literatura 86
  6. Analizowanie uwarunkowań propagacyjnych według zaleceń ETSI 87
  6.1. Obliczanie tłumienia sygnału radiowego w środowisku otwartym i zamkniętym 87
  6.1.1. Środowisko otwarte 87
  6.1.2. Środowisko zamknięte 90
  6.2. Tłumienie sygnału radiowego wnikającego do wnętrza budynku lub samochodu 91
  6.2.1. Wnikanie sygnału do wnętrza budynku 91
  6.2.2. Wnikanie sygnału do wnętrza samochodu 93
  6.3. Szacowanie prawdopodobieństwa występowania warunku LOS 94
  Literatura 96
  7. Wpływ dyfrakcji na tłumienie sygnału radiowego 97
  7.1. Podstawowy opis efektywnej przestrzeni propagacyjnej 98
  7.1.1. Elipsoidy Fresnela – efektywna przestrzeń propagacyjna 98
  7.1.2. Strefa dyfrakcyjna i cień radiowy 100
  7.1.3. Kryterium radiowej gładkości podłoża propagacyjnego 101
  7.2. Pozahoryzontowe radiowe trasy propagacyjne 101
  7.2.1. Tłumienie dyfrakcyjne 101
  7.2.2. Tłumienie dyfrakcyjne sygnałów w warunkach LOS 104
  7.3. Tłumienie dyfrakcyjne na przeszkodach terenowych 107
  7.3.1. Pojedyncza krawędź ostra 107
  7.3.2. Pojedyncza krawędź zaokrąglona 108
  7.3.3. Dwie krawędzie ostre 110
  7.3.4. Szereg krawędzi zaokrąglonych 111
  7.4. Naziemna trasa radiowa 113
  7.4.1. Model Bullingtona 113
  7.4.2. Model uogólniony 115
  Literatura 118
  8. Wpływ refrakcji troposferycznej na propagację sygnału radiowego 119
  8.1. Podstawowy opis zjawiska refrakcji troposferycznej 120
  8.1.1. Wskaźnik refrakcji troposferycznej 120
  8.1.2. Krzywoliniowa trajektoria rozchodzenia się fali radiowej w troposferze 121
  8.1.3. Zastępczy promień kuli ziemskiej 122
  8.2. Troposferyczna trasa radiowa 123
  8.2.1. Rozproszenie wiązki radiowej na krzywoliniowej trasie propagacji 123
  8.2.2. Zmienność długości trasy propagacyjnej 124
  8.2.3. Radiowy dukt troposferyczny 128
  Literatura 133
  9. Analizowanie naziemnych tras propagacyjnych w paśmie od 30 MHz do 50 GHz 134
  9.1. Mechanizmy propagacyjne na trasach naziemnych 134
  9.1.1. Mechanizm podstawowy – wariant pierwszy 135
  9.1.2. Anomalia propagacyjna w dukcie troposferycznym – wariant drugi 136
  9.1.3. Rozproszenie w troposferze – wariant trzeci 137
  9.1.4. Sporadyczne odbicia od jonosfery – wariant czwarty 139
  9.2. Modelowanie mieszane – kompozycje wybranych wariantów 141
  9.2.1. Propagacja nad powierzchnią ziemską z anomalią propagacyjną − kompozycja pierwsza 142
  9.2.2. Model uogólniony – kompozycja druga 142
  9.3. Charakterystyka korelacyjna mechanizmów propagacyjnych 143
  Literatura 145
  10. Uwarunkowania propagacyjne w satelitarnej telekomunikacji ruchomej 146
  10.1. Wpływ przeszkód terenowych 146
  10.1.1. Przydrożny drzewostan 147
  10.1.2. Środowisko zabudowane 149
  10.2. Wpływ zjawiska wielodrogowości 153
  10.2.1. Środowisko górzyste 153
  10.2.2. Wpływ drzew przydrożnych 154
  10.3. Szacowanie zaników sygnału 154
  10.3.1. Podstawy modelu statystycznego 155
  10.3.2. Predykcja zaników w łączu satelitarnym 155
  10.4. Modelowanie wnikania sygnału satelitarnego do wnętrza budynku 157
  10.5. Uogólniona charakterystyka satelitarnej trasy propagacyjnej 158
  Literatura 159
  11. Uwarunkowania propagacyjne w bezprzewodowych stałych łączach optycznych 160
  11.1. Uwarunkowania molekularne 161
  11.1.1. Absorpcja molekularna 161
  11.1.2. Rozproszenie molekularne 162
  11.2. Uwarunkowania transmisyjne w aerozolach 162
  11.2.1. Absorpcja w aerozolach 162
  11.2.2. Rozproszenie w aerozolach 163
  11.3. Wahania sygnału optycznego 164
  11.4. Wpływ deszczu i śniegu 165
  11.5. Wpływ oświetlenia słonecznego 166
  11.6. Bilans energetyczny łącza optycznego 167
  11.7. Klasyfikacja widoczności optycznej 168
  Literatura 169
  12. Modelowanie kanału radiowego w sieciach 5G o dużych przepływnościach 170
  12.1. Segmentacja trasy propagacyjnej w środowisku miejskim 171
  12.1.1. Model segmentowy 171
  12.1.2. Uwzględnianie obszaru dyfrakcyjnego 173
  12.2. Wpływ przysłonięcia trasy propagacyjnej 174
  12.3. Wpływ rozpraszania sygnału radiowego 176
  12.4. Łączne oddziaływanie przysłonięcia i rozproszenia 177
  12.5. Wnikanie sygnału radiowego do wnętrza budynku 178
  12.6. Wpływ przeszkód niestacjonarnych 179
  Literatura 180
  13. Uwarunkowania propagacyjne w podzakresach LF i MF 181
  13.1. Wyznaczanie rozkładu pola elektrycznego w podzakresie poniżej 150 kHz 181
  13.1.1. Mechanizm propagacji skokowej 182
  13.1.2. Propagacja wieloskokowa 186
  13.2. Wyznaczanie rozkładu pola elektrycznego w podzakresie powyżej 150 kHz 188
  Literatura 191
  14. Analizowanie zakłócającego oddziaływania stacji radiokomunikacyjnych 192
  14.1. Mechanizmy propagacyjne radiowego pola zakłócającego w systemach naziemnych 193
  14.2. Obliczanie tłumienia radiowych sygnałów zakłócających w systemach naziemnych 195
  14.2.1. Podstawowe tłumienie transmisyjne 196
  14.2.2. Tłumienie hydrometeoru 199
  14.3. Obliczanie tłumienia radiowych sygnałów zakłócających w systemach Ziemia-satelita 201
  14.3.1. Geometria trasy propagacyjnej 201
  14.3.2. Podstawowe tłumienie transmisyjne sygnału zakłócającego 204
  Literatura 205
  15. Uwarunkowania propagacyjne przy wyznaczaniu obszaru koordynacyjnego 206
  15.1. Graniczne odległości koordynacyjne 207
  15.1.1. Minimalna odległość koordynacyjna 207
  15.1.2. Maksymalna odległość koordynacyjna 208
  15.2. Szacowanie obszaru koordynacyjnego w sieciach naziemnych 209
  15.2.1. Opis ogólny 210
  15.2.2. Podzakres od 100 MHz do 790 MHz 211
  15.2.3. Podzakres od 790 MHz do 60 GHz 212
  15.2.4. Podzakres od 60 GHz do 105 GHz 216
  15.3. Obszar koordynacyjny wokół naziemnej stacji satelitarnej 218
  15.3.1. Geometria zakłócającego oddziaływania hydrometeoru 218
  15.3.2. Szacowanie odległości koordynacyjnej – wpływ hydrometeoru 220
  15.3.3. Wpływ kierunku promieniowania anteny zakłócającej 224
  15.4. Wpływ anteny na obszar koordynacyjny 226
  Literatura 230
  Dodatek
  Rozkłady prawdopodobieństwa stosowane w modelowaniu zagadnień propagacyjnych 231
  D1. Wprowadzenie 231
  D2. Rozkład normalny 232
  D3. Rozkład log-normalny 233
  D4. Rozkład Rayleigha 233
  D5. Rozkład łączny log-normalny – Rayleigha 234
  D6. Rozkład łączny n-Nakagamiego-Rice’a 235
  D7. Rozkład Gamma 236
  D8. Rozkład m-Nakagamiego 237
  D9. Rozkład χ2 Pearsona 237
  Literatura 239
  Skorowidz 240

  O autorach / z książki


  Prof. dr hab. inż. Ryszard J. Katulski, profesor Politechniki Gdańskiej (Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych) jest uznanym specjalistą w dziedzinie telekomunikacji radiowej, m.in. rozchodzenia się fal radiowych. Prowadzi wykłady oraz zajęcia projektowe i seminaryjne, jak również realizuje badania rozwojowe w dziedzinie współczesnych systemów i sieci radiokomunikacyjnych, w tym rozwiązań na potrzeby obronności i bezpieczeństwa. Jest członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, przewodniczącym Rady Naukowo-Technicznej w OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. (PGZ) w Gdyni oraz członkiem Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Łączności w Zegrzu. Autor lub współautor przeszło 200 artykułów i referatów opublikowanych w kraju lub zagranicą.


Liczba szt.

Cena: 69.00 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Książki autora

Propagacja fal radiowych w sieciach 5G/IoT
Katulski Ryszard J.
69.00 zł
Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej
Katulski Ryszard J.
63.00 zł