Sygnały i systemy

Sygnały i systemy

Autor: Wojciechowski Jacek M.

ISBN: 978-83-206-1684-2

Wydanie: 1
Format: B5
Liczba stron: 484
Liczba ilustracji: 212
Liczba tabel: 13
Oprawa: miękka

Polecam: 48

Opis

Podręcznik akademicki będący systematycznym wykładem z zakresu sygnałów i systemów. Przedstawiono w nim: sygnały analogowe i dyskretne, proste przekształcenia sygnałów, składowe parzyste i nieparzyste sygnałów, sygnały uogólnione, próbkowanie i splot sygnałów, a także rodzaje systemów (z pamięcią, bez pamięci, liniowe, stacjonarne, o stałych skupionych, SLS, blokowe). Zaprezentowano równania systemów w dziedzinie czasu, splot w systemach liniowych, przekształcenie Laplace’a, przekształcenie Z, transmitancje, oraz stabilność systemów. Opisano również reprezentację analogowych sygnałów okresowych za pomocą szeregów, przekształcenia Fouriera sygnałów analogowych i dyskretnych oraz ich zastosowania i dyskretne przekształcenie Fouriera. Wszystkie zagadnienia zilustrowano starannie wybranymi przykładami, podano różnorodne metody, procedury i techniki obliczeniowe, opatrzono komentarzami umożliwiającymi lepsze zrozumienie omawianych tematów oraz załączono wiele zadań do samodzielnego rozwiązania.
Odbiorcy książki: studenci kierunków elektronika, elektrotechnika i automatyka wyższych uczelni oraz wszyscy zainteresowani poszerzeniem wiadomości z tego zakresu.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści


  Wprowadzenie 9
  1. Sygnały 15
  1.1. Wiadomości wstępne 15
  1.2. Matematyczna reprezentacja sygnałów 17
  1.3. Sygnały okresowe 21
  1.4. Przykłady sygnałów elementarnych 27
  1.4.1. Sygnały analogowe o ograniczonej energii i skończonym czasie trwania 27
  1.4.2. Sygnały analogowe o ograniczonej energii i nieskończonym czasie trwania 28
  1.4.3. Sygnały analogowe o ograniczonej mocy 31
  1.4.4. Sygnały dyskretne o ograniczonej energii i skończonym czasie trwania 35
  1.4.5. Sygnały dyskretne o ograniczonej energii i nieskończonym czasie trwania 37
  1.4.6. Sygnały dyskretne o ograniczonej mocy 39
  1.4.7. Inne sygnały 40
  1.5. Proste przekształcenia sygnałów 41
  1.5.1. Przesunięcie w czasie 41
  1.5.2. Zmiana skali czasu 42
  1.5.3. Inwersja czasu 43
  1.5.4. Mnożenie sygnałów 44
  1.6. Składowe parzyste i nieparzyste sygnałów 45
  1.7. Sygnały uogólnione 46
  1.7.1. Dystrybucja Diraca 47
  1.7.2. Podstawowe własności dystrybucji Diraca 50
  1.7.3. Związek dystrybucji Diraca ze skokiem jednostkowym 51
  1.7.4. Pochodna dystrybucji 53
  1.7.5. Przykłady i zastosowania 54
  1.8. Próbkowanie sygnałów 56
  1.9. Splot sygnałów 58
  1.9.1. Splot sygnałów dyskretnych 58
  1.9.2. Splot sygnałów czasu ciągłego 61
  1.10. Zadania 64
  Literatura 70

  2. Systemy
  71
  2.1. Wiadomości wstępne 71
  2.2. Systemy z pamięcią i bez pamięci 73
  2.3. Zmienne stanu 75
  2.4. Stabilność 76
  2.5. Systemy liniowe 78
  2.6. Systemy stacjonarne 83
  2.7. Systemy o stałych skupionych 86
  2;8. Systemy SLS 88
  2.9. Schematy blokowe 91
  2.10. Zadania 99
  Literatura 104

  3. Równania systemów w dziedzinie czasu
  106
  3.1. Systemy SLS czasu ciągłego 106
  3.1.1. Równania wejście-wyjście 106
  3.1.2. Systemy pierwszego rzędu 107
  3.1.3. Systemy drugiego rzędu 113
  3.1.4. Dyskusja 118
  3.2. Systemy SLS czasu dyskretnego 118
  3.2..1. Równania wejście-wyjście 118
  3.2.2. Systemy pierwszego rzędu 120
  3.3. Schematy blokowe i równania systemu 123
  3.4. Dyskretyzacja równań czasu ciągłego 126
  3.5. Zadania 130
  Literatura 138

  4. Splot w systemach liniowych
  139
  4.1. Systemy SLS czasu dyskretnego 139
  4.1.1. Relacja splotowa sygnałów wejściowego i wyjściowego 139
  4.1.2. Porównanie opisu splotowego i opisu za pomocą równań różnicowych 142
  4.2. Systemy SLS czasu ciągłego 142
  4.3. Systemy liniowe niestacjonarne 147
  4.4. Zadania 149
  Literatura 151

  5. Przekształcenie Laplace'a
  152
  5.1. Podstawy matematyczne 152
  5.2. Własności transformaty Laplace'a 155
  5.3. Odwrotne przekształcenie Lap1ace'a - rozkład na ułamki 163
  5.3.1. Wstęp 163
  5.3.2. Rozkład na ułamki liniowe 165
  5.3.3. Rozkład z wykorzystaniem ułamków kwadratowych 169
  5.4. Zastosowanie transformaty do analizy systemów SLS 171
  5.4.1. Rozwiązywanie równań różniczkowych 171
  5.4.2. Systemy drugiego rzędu 175
  5.5. Zadania 178
  Literatura 185

  6. Przekształcenie Z
  186
  6.1. Podstawy matematyczne 186
  6.2.. Związek transformaty Z i transformaty Laplace'a 190
  6.3. Własności transformaty Z 192
  6.4. Obliczanie odwrotnej transformaty Z 199
  6.4.1. Wstęp 199
  6.4.2. Metoda bezpośredniego dzielenia 200
  6.4.3. Rozkład na ułamki 201
  6.4.4. Rozkład funkcji X(z -1) na ułamki liniowe 201
  6.4.5. Rozkład funkcji X(z -1) z wykorzystaniem ułamków kwadratowych 204
  6.4.6. Przykład obliczania transformaty odwrotnej funkcji niewymiernej 206
  6..4.7. Rozkład funkcji X(z) 207
  6.5. Zastosowanie transformaty Z do analizy systemów SLS 209
  6.6. Zadania 215
  Literatura 220

  7. Transmitancje
  221
  7.1. Własności transmisyjne systemów czasu ciągłego 221
  7.1.1. Transmitancja systemu czasu ciągłego 221
  7.1.2. Właściwości transmitancji 225
  7.1.3. Charakterystyki częstotliwościowe 227
  7.1.4. Transmitancje systemów złożonych 232
  7.1.5. Wykresy Bodego 241
  7.1.6. Asymptotyczne wykresy Bodego 245
  7.2. Własności transmisyjne systemów czasu dyskretnego 249
  7.2.1. Transmitancja systemu czasu dyskretnego 249
  7.2.2. Charakterystyki częstotliwościowe 253
  7.2.3. Transmitancje systemów złożonych 259
  7.3. Zadania 259
  Literatura 271

  8. Stabilność
  272
  8.1. Wiadomości wstępne 272
  8.2. Stabilność systemu czasu ciągłego 273
  8.2.1. Definicja stabilności 273
  8.2.2. Warunki stabilności sytemu SLS 275
  8.2.3. Kryterium Hurwitza 278
  8.2.4. Kryterium Routha 283
  8.2.5. Kryterium Nyquista 286
  8.3. Stabilność systemów czasu dyskretnego 294
  8.3.1. Definicja stabilności 294
  8.3.2. Warunki stabilności systemu SLS 296
  8.3.3. Kryterium Jury 299
  8.3.4. Uzupełnienie 303
  8.3.5. Kryterium Nyquista 304
  8.4. Zadania 306
  Literatura 311

  9. Reprezentacja analogowych sygnałów okresowych za pomocą szeregów
  313
  9.1. Podstawy matematyczne 313
  9.1.1. Przestrzenie sygnałów 313
  9.1.2. Sygnały ortogonalne 315
  9.1,3. Aproksymacja sygnałów 320
  9.2. Szereg Fouriera 323
  9.2.1. Postać trygonometryczna 323
  9.2.2. Postać wykładnicza 329
  9.2.3. Właściwości szeregu Fouriera 335
  9.3. Analiza systemów SLS o wymuszeniach okresowych 340
  9.4. Zadania 342
  Literatura 346

  10. Przekształcenie Fouriera sygnałów analogowych i jego zastosowania
    347
  10.1. Podstawy matematyczne 347
  10.2. Przekształcenie Fouriera w sensie granicznym 350
  10.3. Właściwości CTFT 352
  10.4. Transmitancja częstotliwościowa 366
  10.5. Częstotliwościowa analiza systemów SLS 370
  10.6. Filtracja 374
  10.6.1. Pojęcia podstawowe 374
  10.6.2. Transformacja częstotliwości 378
  10.6.3. Liniowość fazy 380
  10.6.4. Filtr idealny 381
  10.7 Zadania 383
  Literatura 390

  11. Próbkowanie sygnałów
  391
  11.1. Próbkowanie impulsowe 391
  11.1.1. Twierdzenie o próbkowaniu 391
  11.1.2. Odtwarzanie sygnału z próbek 396
  11.1.3. Widmo sygnału spróbkowanego impulsowo - postać bezpośrednia 397
  11.2. Rekonstrukcja sygnału z zastosowaniem interpolacji 398
  11.2.1. System próbkująco-pamiętający 398
  11.2.2. Odcinkowo liniowa aproksymacja sygnału 400
  11.3. Aliasing częstotliwościowy 402
  11.4. Próbkowanie widma 406
  11.5. Zadania 407
  Literatura 411

  12. Przekształcenie Fouriera sygnałów dyskretnych i jego zastosowania
  412
  12.1. Podstawy matematyczne 412
  12.2. Przekształcenie Fouriera sygnałów o skończonej mocy 416
  12.3. Właściwości DTFT 417
  12.4. Transmitancja częstotliwościowa 425
  12.5. Częstotliwościowa analiza systemów SLS 427
  12.6. Dyskretne przetwarzanie sygnałów analogowych 431
  12.6.1. Zasada przetwarzania 431
  12.6.2. Przetwarzanie z wykorzystaniem systemu SLS czasu dyskretnego 434
  12.6.3. Niezmienniczość odpowiedzi impulsowej 437
  12.6.4. Przykłady 438
  12.7. Zadania 442
  Literatura 477

  13. Dyskretne przekształcenie Fouriera
  448
  13.1. Podstawy matematyczne przekształcenia 448
  13.2. Estymacja widma sygnałów analogowych 453
  13.3. Dyskretny szereg Fouriera 460
  13.4. Właściwości DFT 463
  13.5. Splot cykliczny 468
  13.5.1. Splot w dziedzinie czasu 468
  13.5.2. Splot w dziedzinie częstotliwości 471
  13.6. Twierdzenie Parsevala 472
  13.7. Zadania 473
  Literatura 476
  Indeks 477
Liczba szt.

Cena: 72.45 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych
Gajewski Piotr , Wszelak Stanisław
58.80 zł
Systemy transmisji optycznej WDM
Perlicki Krzysztof
42.00 zł
Przetwarzanie sygnałów w praktyce
Owen Mark
58.80 zł
Programowalne układy przetwarzania sygnałów i informacji
Praca zbiorowa, red. Tadeusz Łuba
43.05 zł
Wybrane zagadnienia biometrii
Ślot Krzysztof
42.00 zł
Czujniki
Gajek Andrzej , Juda Zdzisław
69.00 zł

Książki autora

Sygnały i systemy
Wojciechowski Jacek M.
72.45 zł