Systemy teletransmisyjne

Systemy teletransmisyjne

Autor: Kula Sławomir

ISBN: 83-206-1538-0, 978-83-206-1538-8

Wydanie: 1 / 2006
Format: B5
Liczba stron: 456
Liczba ilustracji: 300
Liczba tabel: 51
Oprawa: twarda

Polecam: 73

Opis

Dr inż. Sławomir Kula otrzymał w październiku 2005 roku za ten podręcznik nagrodę indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
W listopadzie 2005 roku Jury Konkursu XII KTKA
Atena'2005 na Najlepszą Książkę Akademicką przyznało 
wydawnictwu za podręcznik nagrodę Ministra Nauki i Informatyzacji.


Podręcznik poświęcono wszystkim zagadnieniom dotyczącym cyfrowych systemów teletransmisyjnych, poczynając od ich podstaw, przez struktury sieciowe i protekcję, urządzenia, synchronizację i sieci synchronizacyjne, funkcje usługowe, na zarządzaniu i utrzymaniu systemów i sieci kończąc. Książka ma charakter monografii. Omówiono w niej systemy teletransmisyjne hierarchii plezjochronicznej PDH, synchronicznej SDH, SONET, systemy synchroniczne następnej generacji NG SDH, a także systemy hierarchii optycznej OTH.
Książka przeznaczona jest dla szerokiego grona osób zajmujących się teletransmisją, zarówno ze środowisk akademickich, w tym studentów i naukowców kierunków telekomunikacja i informatyka, jak instytutów naukowo-badawczych, laboratoriów pomiarowych, biur projektów, operatorów telekomunikacyjnych i firm teleinformatycznych.Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

   
  Od Autora
   
  1.  Wprowadzenie
  1.1. Trochę historii – geneza systemów i sieci teletransmisyjnych
  1.2. Podstawowe pojęcia i definicje
  1.3. Media transmisyjne
  1.4. Klasyfikacja systemów teletransmisyjnych
         Zwielokrotnianie FDM
         Zwielokrotniania TDM
         Zwielokrotnianie WDM
  1.5. Systemy cyfrowe
         Klasyfikacja sygnałów cyfrowych
         Klasyfikacja systemów cyfrowych
  1.6. Sieci teletransmisyjne
  1.7. Zawartość tematyczna książki
  Pytania i zadania
   
  2.  Systemy transmisyjne hierarchii PDH
  2.1. Wprowadzenie
  2.2. Systemy pierwszego rzędu
         Systemy PCM-30
         Inne rodzaje multiplekserów pierwszego rzędu
  2.3. Systemy wyższych rzędów
         Systemy rzędu drugiego
         Systemy trzeciego i czwartego rzędu
         Nominalna i graniczna częstość dopełniania
         Rozmiar pamięci buforowej
  2.4. Fazowanie ramki
         Uwagi ogólne
         Fazowanie w systemie PCM-30
  2.5. Fazowanie ramek systemów PDH wyższych rzędów
         Wybrane aspekty eksploatacji systemów plezjochronicznych
         Nadzór i sygnalizacja alarmowa
         Monitorowanie błędów in-service
         Pomiary błędów out-of-service
  2.6. Wady systemów plezjochronicznych
  Pytania i zadania
   
  3.  Wprowadzenie do systemów herarchii synchronicznej SDH
  3.1. Geneza systemów SDH
  3.2. Opis ogólnej koncepcji rozwiązań przyjętych w systemach synchronicznych
  3.3. Podstawowe pojęcia sieciowe
  3.4. Ogólna struktura  zwielokrotniania
         Struktura zwielokrotniania – ITU
         Struktura zwielokrotniania – ANSI
         Struktura zwielokrotniania – ETSI
         Struktura zwielokrotniania przyjęta w Polsce
         Interpretacja struktur zwielokrotniania
  3.5. Standard SONET
  Pytania i zadania
   
  4.  Systemowe struktury strumieni binarnych
  4.1. Synchroniczny moduł transportowy STM-N
  4.2. Nagłówek sekcji
         Nagłówek sekcji regeneracji modułu transportowego STM-1
         Nagłówek sekcji zwielokrotnienia modułu transportowego STM-1
         Nagłówek sekcji modułu transportowego STM-0
         Nagłówki sekcji modułów transportowych wyższych rzędów
         Skramblowanie
  4.3. Kontenery i kontenery wirtualne
         Kontenery wirtualne wyższego rzędu
         Nagłówki ścieżek wyższego rzędu
         Kontenery niższego rzędu
         Nagłówki kontenerów niższego rzędu VC-11, VC-12 i VC-2
  4.4. Kontenery połączone
  4.5. Struktury adaptacyjne
  4.6. Struktury pośrednie
         Zwielokrotnianie
         Dopełnianie stałe
         Zwielokrotnienie TU-11
         Zwielokrotnienie TU-12
         Zwielokrotnienie TU-2
         Zwielokrotnianie grup TUG-2
         Zwielokrotnienie TUG-3
         Zwielokrotnienie AU-3 i AU-4
         Zwielokrotnienie AUG-N
  4.7. Podsumowanie
  Pytania i zadania
   
  5.  Wskaźniki i adaptacja
  5.1. Adaptacja
  5.2. Struktura wskaźnika
         Wskaźnik jednostki administracyjnej
          Adresowanie
          Dopełnianie
          Bity flagi nowych danych
          Inne zadania wskaźnika
          Wskaźnik jednostki AU-3
  5.3. Wskaźniki jednostek składowych
         Wskaźnik TU-3
         Wskaźniki TU-2, TU-12 i TU-11
  5.4. Rozmiar pamięci buforowej
  Pytania i zadania           
   
  6. Urządzenia i struktury sieci SDH
  6.1. Ogólna charakterystyka urządzeń synchronicznych
         Funkcje urządzeń SDH
         Struktura funkcjonalna
  6.2. Typy urządzeń synchronicznych
         Rodzaje multiplekserów
         Rodzaje synchronicznych przełącznic cyfrowych
         Regeneratory
  Zakończenie
  Pytania i zadania
   
  7. Struktury pierścieniowe w sieciach SDH (Andrzej Drobnik)
  7.1. Wstęp
  7.2. Konfiguracje struktur pierścieniowych
         Pierścień jednokierunkowy 2-włóknowy
         Pierścień dwukierunkowy 2-włóknowy
         Pierścień dwukierunkowy 4-włóknowy
  7.3. Porównanie własności struktur pierścieniowych
  7.4. Sieci wielopierścieniowe
         Wprowadzenie
         Połączenie dwu struktur pierścieniowych
         Struktury pierścieniowe w sieciach zhierarchizowanych
  7.5. Obciążenie elementów pierścienia SDH ruchem telekomunikacyjnym
         Wprowadzenie
         Obciążenie ruchem w pierścieniu jednokierunkowym
         Obciążenie ruchem w pierścieniu dwukierunkowym
         Porównanie możliwości obsługi zapotrzebowań telekomunikacyjnych przez
         pierścienie SDH
         Przykład wyznaczenia minimalnej przepustowości pierścienia
  7.6. Elementy projektowania sieci pierścieniowych SDH
         Wprowadzenie
         Projektowanie topologii pierścienia SDH
         Projektowanie sieci wielopierścieniowej
         Połączenia międzywarstwowe sieci pierścieniowej SDH
   
   
  8.  Linie i trakty transmisyjne
  8.1. Sygnały liniowe
         Parametry i interfejsy sygnałów liniowych PDH
         Parametry i interfejsy sygnałów liniowych SDH
  8.2. Zwielokrotnianie falowe
  8.3. Linie radiowe
         Konfiguracje sieciowe
         Struktura funkcjonalna urządzeń
         Konfiguracje urządzeń
         Mechanizmy protekcji
         Informacje i sygnały przesyłane w nagłówkach
  8.4. Połączenia satelitarne
  8.5. Podczerwień
  Pytania i zadania
   
  9. Transportowe sieci optyczne – hierarchia OTH
  9.1. Wprowadzenie
  9.2. Światłowód jako medium transmisyjne
  9.3. Techniki zwielokrotniania falowego
  9.4. Optyczna hierarchia transportowa OTH
         Wprowadzenie
         Struktury informacyjne OTH
         Hierarchiczna struktura zwielokrotniania OTH
         Odwzorowanie sygnałów zewnętrznych
         Urządzenia i struktury sieci OTH
         Wybrane aspekty utrzymania i zarządzania
  9.5. Zakończenie
  Pytania i zadania
   
  10. Synchronizacja urządzeń SDH (Andrzej Dąbrowski i Sławomir Kula)
  10.1. Wprowadzenia
  10.2. Synchronizacja elementowa
  10.3. Synchronizacja bitowa
  10.4. Zegary i urządzenia związane z synchronizacją i taktowaniem
           Pętle fazowe
           Zegary atomowe
           Oscylatory kwarcowe
           Sygnały z satelitów GPS
  10.5. Synchronizacja urządzeń SDH i węzłów sieci telekomunikacyjnych
  Pytania i zadania
   
  11. Sieci synchronizacyjne
  11.1. Wprowadzenie
  11.2. Systemy i sieci wymagające synchronizacji
           Centrale cyfrowe
           Telefonia komórkowa GSM
           Urządzenia ATM
  11.3. Metody dystrybucji sygnału synchronizacji
           Sposoby synchronizowania elementów sieci
  11.4. Automatyczne zabezpieczanie sieci synchronizacyjnych
  11.5. Przykłady sieci synchronizacyjnych
          Sieć synchronizacyjna TP S.A.
          Sieć synchronizacyjna Telecom Italia
  Pytania i zadania
   
  12. Funkcje usługowe systemów i sieci transmisyjnych SDH
  12.1. Wprowadzenie
           Sieci szybkiej transmisji danych
           Nowe potrzeby transmisyjne – ewolucja sieci dostępu
           Integracja informatyki i telekomunikacji
  12.2. Transmisja sygnałów hierarchii plezjochronicznej w sieciach SDH
           Odwzorowanie sygnału E4 w kontener VC-4
           Odwzorowanie sygnałów E3 w kontener VC-3
           Odwzorowanie sygnałów E1 w kontenery VC-12
           Podsumowanie
  12.3. Transmisja komórek ATM w sieciach SDH
           Kilka uwag o technice ATM
           Struktura komórek ATM
           Odwzorowanie komórek ATM w kontenery hierarchii SDH
  12.4. Transmisja sygnałów FDDI
  12.5. Transmisja sygnałów z sieci DQDB-MAN
  12.6. Wykorzystanie sieci SDH do łączenia sieci IP i LAN
           IP over ATM over SDH
           IP over SDH
  12.7. Efektywne wykorzystanie przepustowości sieci SDH
           GFP over SDH
           VCAT
           Procedura LCAS
           RPR over SDH
  12.8. OTU over SDH
  12.9. Inne funkcje usługowe systemów i sieci SDH
  Pytania i zadania

  13. Wybrane aspekty uruchamiania i utrzymania systemów i sieci SDH
  13.1. Wprowadzenie
  13.2. Badania urządzeń i sieci transmisyjnej
           Badanie podstawowych funkcji urządzeń
           Badanie jakości sieci transmisyjnej
           Pomiary wybranych parametrów urządzń i sieci transmisyjnej
  13.3. Badania urządzeń i sieci synchronizacyjnej
           Przedmiot badań
           Parametry sygnałów synchronizacji
  Pytania i zadania  Wykaz skrótów
  Indeks
   
   

  O autorach / z książki


  Dr inż. Sławomir Kula, od 1978 roku związany z Instytutem Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, jest  adiunktem w Zakładzie Systemów Teletransmisyjnych. Od początku swojej kariery zawodowej prowadzi zajęcia dydaktyczne – wykłady, ćwiczenia, laboratoria i projekty m.in. z przedmiotów: Systemy teletransmisyjne, Systemy i sieci dostępowe, Budowa urządzeń teletransmisyjnych, Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji, Podstawy teoretyczne multimediów, Nowoczesne systemy teletransmisyjne, Podstawy transmisji cyfrowej. Jego doświadczenie dydaktyczne w istotny sposób uzupełniły wykłady wygłaszane zagranicą w  Algierii, Anglii, Francji, Korei Pn. i Meksyku. Jest autorem wielu publikacji z zakresu systemów i sieci transmisyjnych. Uczestniczył w kilkunastu pracach naukowych i naukowo-technicznych związanych z poruszaną w książce tematyką. Jest współautorem Wymagań Ministra Łączności na systemy i sieci teletransmisyjne SDH, współredaktorem i współautorem książki Systemy i sieci SDH wydanej przez WKŁ w 1996 roku. W 1991 roku był ekspertem ITU-T. Jest prezesem Koła Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej.
Liczba szt.

Cena: 50.40 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Sieci telekomunikacyjne
Kabaciński Wojciech , Żal Mariusz
89.00 zł
Zapowiedź
Pomiary w optycznych systemach telekomunikacyjnych
Perlicki Krzysztof
21.00 zł
nakład wyczerpany
Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych
Wesołowski Krzysztof
51.45 zł
Leksykon skrótów. Telekomunikacja
Łazarski Jan
36.75 zł
System sygnalizacji nr 7. Protokoły, standaryzacja, zastosowanie
Danilewicz Grzegorz , Kabaciński Wojciech
44.10 zł
Systemy transmisji optycznej WDM
Perlicki Krzysztof
42.00 zł

Książki autora

Systemy i sieci dostępowe xDSL
Kula Sławomir
61.95 zł
Systemy teletransmisyjne
Kula Sławomir
50.40 zł