Transport drogowy rzeczy. Zagadnienia prawne i finansowe

Transport drogowy rzeczy. Zagadnienia prawne i finansowe

Autor: Kamiński Tomasz, Walendzik Małgorzata, Mikiel Piotr

ISBN: 978-83-206-2034-4
Zlecone

Wydanie: 1/2021
Format: B5
Liczba stron: 204
Liczba ilustracji: 8
Liczba tabel: 13
Oprawa: miękka

Polecam: 19

Opis

Dotychczasowa monografia wydana przez Instytut Transportu Samochodowego pt. „Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa transportu drogowego rzeczy” została zastąpiona monografią pt. „Transport drogowy rzeczy. Zagadnienia organizacyjne i techniczne” i monografią pt. „Transport drogowy rzeczy. Zagadnienia prawne i finansowe”. Monografie opracował zespół ekspertów z poszczególnych dziedzin omawianych w kolejnych rozdziałach obu książek i dotyczą funkcjonowania przedsiębiorstwa transportu drogowego rzeczy i warunków realizacji przewozu.
Zagadnienia organizacyjne i techniczne obejmują obszar gospodarczej działalności przedsiębiorstwa, dostępu do zawodu i rynku przewoźnika oraz norm i zagadnień technicznych. Ponadto poruszane są zagadnienia dotyczące szczególnych warunków wykonywania niektórych przewozów (transport żywności, żywych zwierząt, odpadów, towarów niebezpiecznych i monitoring przewozu towarów wrażliwych), procedur i wymagań w zakresie bezpieczeństwa drogowego oraz ekologicznych aspektów działalności transportowej, w tym zagadnień związanych z recyklingiem.
Zagadnienia prawne i finansowe obejmują obszar prawa cywilnego i handlowego, warunków socjalnych (w zakresie prawa pracy, dopuszczalnego czasu pracy kierowców i instytucji związanych z tymi zagadnieniami), przepisów podatkowych (związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, w tym podatków i opłat związanych z utrzymaniem parku samochodowego) i zarządzania finansami przedsiębiorstwa w zakresie usług bankowych, ubezpieczeń oraz standardów zapewnianych w ramach reguł Incoterms.
W ramach monografii poświęconej zagadnieniom finansowym i prawnym przedstawiono przykładowe zadanie problemowe z zakresu organizacji procesu przewozu, wraz z rozwiązaniem. Rozwiązanie zadania wymaga opracowania harmonogramu przewozu, przy zastosowaniu wiedzy dotyczącej czasu pracy, przerw i odpoczynku kierowców.
Zagadnienia poruszane w obu monografiach zostały przedstawione w sposób usystematyzowany i przystępny. Dlatego ich autorzy mają nadzieję, że spełnią one oczekiwania czytelników i przyczynią
się do poszerzenia ich wiedzy.

  Spis treści

  ROZDZIAŁ 1. PRAWO CYWILNE  11
  1.1.  Umowy i zobowiązania w obrocie gospodarczym  11
  1.1.1. Pojęcie umowy cywilnoprawnej  11
  1.1.2. Sposoby zawierania umów  12
  1.1.3. Umowy o przeniesienie praw  13
  1.1.3.1. Umowa sprzedaży  13
  1.1.3.2. Umowa zamiany  16
  1.1.3.3. Umowa dostawy  16
  1.1.3.4. Umowa pożyczki  17
  1.1.4. Umowy o korzystanie z cudzych rzeczy lub praw  17
  1.1.4.1. Umowa najmu  17
  1.1.4.2. Umowa dzierżawy  19
  1.1.4.3. Umowa użyczenia  19
  1.1.4.4. Umowa leasingu  20
  1.1.5. Umowy o świadczenie usługi 22
  1.1.5.1. Umowa o dzieło  22
  1.1.5.2. Umowa rachunku bankowego  23
  1.1.5.3. Umowa zlecenia  23
  1.1.5.4. Umowa agencyjna  24
  1.1.5.5. Umowa komisu 24
  1.1.5.6. Umowa przewozu  25
  1.1.5.7. Umowa spedycji  30
  1.1.5.8. Umowa ubezpieczenia  32
  1.1.5.9. Umowa przechowania  33
  1.1.5.10. Umowa składu  34
  1.2. Roszczenia  35
  1.2.1. Przedawnienie roszczeń  36
  1.2.2. Dochodzenie roszczeń  38
  1.3. Negocjacje umów handlowych  39
  1.3.1. Pojęcie negocjacji  39
  1.3.2. Fazy negocjacji  40
  1.4. Konwencja CMR  41
  1.4.1. Zakres stosowania konwencji  41
  1.4.2. Zawarcie i wykonanie umowy przewozu  41
  1.4.3. Odpowiedzialność przewoźnika  43
  1.4.4. Reklamacje i roszczenia  45
  1.4.5. Przewóz wykonywany przez kolejnych przewoźników 46
  1.4.6. Protokół dodatkowy do konwencji CMR  46
            Bibliografia  47

  ROZDZIAŁ 2. PRAWO HANDLOWE  48
  2.1. Warunki i formalności dotyczące prowadzenia działalności na rynku, obowiązki spoczywające na przewoźnikach oraz konsekwencje upadłości przed-siębiorstwa  48
  2.1.1. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej  48
  2.1.2. Krajowy rejestr  sądowy, centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej  56
  2.1.3. Rachunkowość w przedsiębiorstwie  60
  2.1.3.1. Zasady rachunkowości  63
  2.1.4. Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne  69
  2.1.4.1. Skutki ogłoszenia upadłości  74
  2.2.  Formy organizacyjno-prawne spółek handlowych oraz zasady ich zakładania i funkcjonowania  76
  2.2.1. Spółki  76
  2.2.1.1. Spółki osobowe  77
  2.2.1.2. Spółki kapitałowe  79
  2.2.2. Spółki osobowe  80
  2.2.2.1. Spółka jawna  80
  2.2.2.2. Spółka partnerska  83
  2.2.2.3. Spółka komandytowa  84
  2.2.2.4. Spółka komandytowo-akcyjna  85
  2.2.3. Spółki kapitałowe  86
  2.2.3.1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  86
  2.2.3.2. Spółka akcyjna  92
  2.2.3.3. Inne rodzaje spółek  97
  2.2.4. Łączenie, podział i przekształcanie spółek  98
            Bibliografia  102

  ROZDZIAŁ 3. PRAWO SOCJALNE  103
  3.1. Rola i funkcje różnych instytucji społecznych związanych
  z transportem drogowym  103
  3.1.1. Związki zawodowe  103
  3.1.2. Rady pracownicze i rady pracowników  105
  3.1.3. Przedstawiciele pracowników  107
  3.1.4. Państwowa inspekcja pracy  107
  3.1.5. Państwowa inspekcja sanitarna  110
  3.2. Obowiązki pracodawców w zakresie ubezpieczenia społecznego pracowników  111
  3.2.1. Zakres ubezpieczeń społecznych  111
  3.2.2. Pracownicze plany kapitałowe  116
  3.2.3. Zgłoszenie do ubezpieczeń  117
  3.3. Prawo pracy  119
  3.3.1. Podstawowe zasady prawa pracy  119
  3.3.2. Stosunek pracy i umowa o pracę  121
  3.3.3. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia  127
  3.3.4. Obowiązki pracodawcy i pracownika  128
  3.3.4.1. Obowiązki pracodawcy  128
  3.3.4.2. Obowiązki pracownika  130
  3.3.4.3. Zakaz konkurencji  130
  3.3.4.4. Regulamin pracy  131
  3.3.4.5. Nagrody i wyróżnienia  132
  3.3.4.6. Odpowiedzialność porządkowa pracowników  132
  3.3.5. Odpowiedzialność materialna pracowników  133
  3.4. Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców  134
  3.4.1. Systemy i rozkłady czasu pracy kierowców  134
  3.4.2. Maksymalny czas pracy kierowcy w transporcie drogowym  135
  3.4.3. Tachografy w transporcie drogowym  146
  3.4.4. Stosowanie rozporządzeń: Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006, nr 165/2014 oraz przepisów krajowych  151
  3.4.5. Kontrole drogowe i w przedsiębiorstwie transportowym  159
  3.4.6. Prawa i obowiązki kierowców w zakresie kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego w transporcie drogowym rzeczy  162

  ROZDZIAŁ 4. PRAWO PODATKOWE  167
  4.1. Pojęcie i funkcje podatków  167
  4.2. Podatek od towarów i usług (VAT) dla usług transportowych  168
  4.3. Podatek od środków transportowych  170
  4.4. Podatki i opłaty związane z eksploatacją pojazdów  172
  4.4.1. Podatek akcyzowy od paliw płynnych  172
  4.4.2. Opłata paliwowa  174
  4.4.3. Opłaty za przejazd po drogach krajowych  174
  4.4.4. Opłata za przejazd pojazdu nienormatywnego  176
  4.4.5. Opłata środowiskowa  179
  4.5. Podatek dochodowy  180
  4.5.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych  180
  4.5.2. Podatek dochodowy od osób prawnych  182
            Bibliografia  183

  ROZDZIAŁ 5. ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA  185
  5.1. Przedsiębiorstwo a banki  185
  5.1.1. Kryteria wyboru banku przez małe przedsiębiorstwa transportowe  185
  5.1.2. Kryteria wyboru banku przez średnie i duże przedsiębiorstwa transportowe  185
  5.2. Operacje rozliczeniowe prowadzone w obrocie krajowym za pośrednictwem banku  186
  5.2.1. Rozliczenia bezgotówkowe  187
  5.2.2. Rozliczenia gotówkowe  188
  5.2.3. Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa  188
  5.3. Ubezpieczenia związane z transportem drogowym  190
  5.3.1. Ubezpieczenie OC  190
  5.3.2. Ubezpieczenie Autocasco  192
  5.3.3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), kierowcy i pasa-żerów pojazdu mechanicznego  193
  5.3.4. Inne ubezpieczenia  194
  5.3.5. Kryteria wyboru ubezpieczeń  195
  5.4. Zasady Incoterms  196
  5.4.1. Fakturowanie usług przewozowych  197
  5.4.2. Pomocnicza działalność transportowa – rola, funkcje, status  198
            Bibliografia  200

  PODSUMOWANIE  201
   
  SPIS RYSUNKÓW I TABEL  203 


  O autorach / z książki


  Publikacja wydana na zamówienie Instytutu Transportu Samochodowego

Książki autora

Procesy i rozwiązania organizacyjne poprawiające bezpieczeństwo w transporcie drogowym
Kamiński Tomasz, Walendzik Małgorzata
Zlecone
Transport drogowy rzeczy. Zagadnienia prawne i finansowe
Kamiński Tomasz, Walendzik Małgorzata, Mikiel Piotr
Zlecone
Zrównoważona mobilność w aspekcie inteligentnych rozwiązań w transporcie
Kamiński Tomasz
Zlecone