Węzły drogowe i autostradowe

Węzły drogowe i autostradowe

Autor: Praca zbiorowa, red. Ryszard Krystek

ISBN: 978-83-206-1675-0

Wydanie: 2, zmienione / 2008
Format: B5
Liczba stron: 504
Liczba ilustracji: 345
Oprawa: twarda

Polecam: 45

Opis

Dostęp do wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl

Wyróżnienie  Ministra Infrastruktury 2008
Podręcznik akademicki, będący szeroką monografią problematyki projektowania węzłów drogowych z uwzględnieniem technik komputerowych, zawierający szczegółową klasyfikację węzłów, opis ich elementów geometrycznych, badania i analizy ruchu na węzłach, syntetyczną ocenę wpływu różnych rozwiązań i sposobów organizacji ruchu na jego bezpieczeństwo. Przedstawiono także szczegółowy opis podstawowych rozwiązań kolejnych grup węzłów, ilustrując je zdjęciami obiektów wykonanych w kraju i za granicą. Omówiono także zasady organizacji ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej w obszarze węzłów, wybrane problemy projektowania węzłów oraz zasady oceny i wyboru wariantów.
Drugie wydanie rozszerzono o nowe rozdziały omawiające inteligentne systemy transportowe ITS oraz nowoczesne techniki komputerowego projektowania geometrycznego.
Książka jest przeznaczona dla studentów wyższych uczelni technicznych – specjalności drogowe i urbanistyczne, słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie drogownictwa, inżynierii ruchu i urbanistyki, pracowników biur projektowych i administracji drogowej oraz policyjnych służb ruchu drogowego.

This academic handbook is an extensive monograph covering the problems of designing road interchanges using state-of the art computer technology. It contains a detailed classification of interchanges, a description of their geometrical elements, studies and analyses of traffic on interchanges, a synthetic avaluation of the impact of various solutions and ways of traffic regulation on road safety. The book also presents a detailed description of basic solutions of the consecutive groups of interchanges using illustrations of interchanges constructed in the country and abroad. The other issues covered include the principles of pedestrian traffic and mass transportation regulation in the area of interchanges, selected problems of interchange designs and principles of evaluating and selecting the available options. The Book is dedicated to: students of technical universities – road and town planning specialities, students of postgraduate courses in road engineering, traffic engineering and town planning, designers, road administration staff and road police officers. 


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Przedmowa 13
  1. Wiadomości ogólne 17
  2. Klasyfikacja węzłów i łącznic 29
  2.1. Międzynarodowa klasyfikacja węzłów 29
  2.2. Klasyfikacja polska według Warunków Technicznych 322.3. Inne klasyfikacje węzłów 33
  2.3.1. Klasyfikacja amerykańska według AASHTO-1990 33
  2.3.2. Klasyfikacja angielska według TD-1986 34
  2.3.3. Klasyfikacja niemiecka według Krassera 34
  2.4. Szczegółowa klasyfikacja węzłów 35
  2.4.1. Punkty kolizji 36
  2.4.2. Rozmieszczenie jezdni krzyżujących się dróg 37
  2.4.3. Kąt skrzyżowania dróg 43
  2.4.4. Klasyfikacja łącznic 43
  2.4.5. Klasyfikacja manewrów na węźle 46
  2.4.6. Klasyfikacja schematów węzłów 49
  3. Geometryczne elementy węzłów 52
  3.1. Podział węzła na elementy 52
  3.2. Drogi główne w obszarze węzła 54
  3.3. Zasady geometrycznego kształtowania zjazdów i wjazdów na drogę główną 56
  3.3.1. Zjazdy z drogi głównej 60
  3.3.2. Wjazdy na drogę główną 65
  3.3.3. Lokalizacja wjazdów i zjazdów 66
  3.4. Zasady geometrycznego kształtowania łącznic 72
  3.4.1. Prędkość projektowa łącznic 74
  3.4.2. Przekroje poprzeczne dróg łącznikowych 78
  3.4.3. Formy geometryczne łącznic 80
  3.4.4. Pasy wyłączania 84
  3.4.5. Pasy włączania 89
  3.4.6. Profile podłużne łącznic 94
  3.4.7. Wjazdy i zjazdy z łącznic 97
  3.5. Drogi zbiorczo-rozdzielcze 99
  3.6. Odcinki przeplatania 100
  3.7. Rozploty i sploty jezdni głównych 104
  3.8. Skrzyżowania łącznic z drogami ogólnodostępnymi 105
  4. Ruch pojazdów w obszarze węzła 107
  4.1. Wprowadzenie 107
  4.2. Charakterystyka ruchu na węźle 108
  4.2.1. Natężenie ruchu w obszarze węzła 108
  4.2.2. Ruch w strefach rozdzielania się potoków 110
  4.2.3. Ruch w strefach łączenia się potoków 113
  4.2.4. Ruch w strefach przeplatania 115
  4.3. Przepustowość elementów węzła 119
  4.3.1. Zjazdy 119
  4.3.2. Wjazdy 120
  4.3.3. Obszary przeplatania 123
  4.3.4. Drogi łącznikowe 126
  5. Bezpieczeństwo ruchu na węzłach 128
  5.1. Wprowadzenie 128
  5.2. Wpływ lokalizacji i typów węzłów na bezpieczeństwo 131
  5.3. Elementy węzłów 139
  5.3.1. Jezdnie główne 140
  5.3.2. Łącznice 143
  5.3.3. Inne elementy 154
  5.4. Skrzyżowania 158
  5.4.1. Relacje konfliktowe 159
  5.4.2. Geometria i organizacja ruchu 159
  5.4.3. Złe kierunki ruchu 161
  5.4.4. Przejścia dla pieszych 162
  5.5. Oznakowanie i sterowanie ruchem 163
  5.6. Oświetlenie i stan nawierzchni 166
  5.7. Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu na węzłach 167
  5.7.1. Wstęp 167
  5.7.2. Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu 168
  5.7.3. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego 169
  5.7.4. Przeglądy węzłów pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego 173
  5.7.5. Automatyczna identyfikacja i zarządzanie zdarzeniami na węźle 176
  5.8. Podsumowanie 177
  6. Węzły grupy A 180
  6.1. Rozważania ogólne o węzłach grupy A 181
  6.2. Węzły czterowlotowe typu koniczyna 181
  6.2.1. Węzeł koniczyna klasyczna 181
  6.2.2. Węzeł koniczyna z jedną łącznicą półbezpośrednią 189
  6.2.3. Węzły z dwiema łącznicami półpośrednimi lub bezpośrednimi 194
  6.3. Czterowlotowe węzły kierunkowe 201
  6.3.1. Węzły kierunkowe z pętlami koniczyny 202
  6.3.2. Węzeł wiatrak 205
  6.3.3. Węzeł turbina 205
  6.3.4. Węzeł krzyż maltański 209
  6.3.5. Węzeł trzypoziomowy z rondem 209
  6.3.6. Węzły kierunkowe z ośmioma łącznicami bezpośrednimi 211
  6.3.7. Inne czterowylotowe węzły kierunkowe 212
  6.4. Węzły trójwlotowe grupy A 214
  6.4.1. Węzeł trąbka 216
  6.4.2. Węzeł gruszka 221
  6.4.3. Węzły kierunkowe typu T 223
  6.4.4. Węzły kierunkowe typu Y 225
  6.5. Węzły kierunkowe typu X 227
  7. Węzły grupy B 230
  7.1. Węzły czterowlotowe typu karo 230
  7.1.1. Zamiejski węzeł karo klasyczne 231
  7.1.2. Miejski węzeł karo klasyczne 240
  7.1.3. Węzeł karo rozsunięte 243
  7.1.4. Węzeł karo z wewnętrznymi łącznicami 246
  7.1.5. Węzeł karo z ruchem lewostronnym na obiekcie 246
  7.1.6. Węzeł karo z dwoma rondami o małej średnicy 248
  7.1.7. Węzeł karo z łącznicą pośrednią lub półbezpośrednią 250
  7.2. Węzły czterowlotowe-pochodne kara 255
  7.2.1. Węzły z wyspą centralną 255
  7.2.2. Węzły wielowlotowe z rondem 258
  7.3. Węzły czterowlotowe - pochodne koniczyny 263
  7.3.1. Węzeł półkoniczyna z pętlami naprzeciwległymi 263
  7.3.2. Węzeł półkoniczyna z pętlami przyległymi 270
  7.3.3. Inne rozwiązania 275
  8. Węzły grupy C 278
  8.1. Wprowadzenie 278
  8.2. Kryteria projektowania węzłów grupy C 280
  8.3. Zasady projektowania węzłów grupy C 282
  9. Rozwiązania szczególne 286
  9.1. Zespoły węzłów 286
  9.2. Węzły z podłączeniem dróg podrzędnych 292
  9.3. Deformacje węzłów 299
  9.4. Węzły przedmostowe 301
  9.5. Włączenia autostrad do układu miejskiego 304
  9.6. Urządzenia dla ruchu pieszego 308
  9.6.1. Wprowadzenie 308
  9.6.2. Proces projektowania urządzeń dla ruchu pieszego 309
  9.6.3. Przejścia dla pieszych w obszarze węzłów 312
  9.6.4. Linie i przystanki komunikacji zbiorowej w węzłach dsr 316
  9.7. Techniki poboru opłat na drogach 326
  9.7.1. Opinie społeczne na temat dróg płatnych 327
  9.7.2. Miejsca poboru opłat 332
  9.7.3. Automatyczny pobór opłat 334
  10. Organizacja i sterowanie ruchem na węźle 345
  10.1. Wprowadzenie 345
  10.2. Oznakowanie węzłów w Polsce 350
  10.2.1. Oznakowanie pionowe 350
  10.2.2. Oznakowanie poziome 358
  10.3. Problemy unifikacji oznakowania 362
  11. Współczesne techniki projektowania 364
  11.1. Historia rozwoju projektowania komputerowego 364
  11.2. Możliwości wykorzystania komputera w procesie planistyczno-projektowym 377
  11.3. Programy prognozowania i analiz ruchu drogowego 379
  11.3.1. Powstawanie ruchu i prognozowanie podróży w sieci transportowej 385
  11.3.2. Modelowanie sieci transportowej i rozkład ruchu na sieć 392
  11.3.3. Symulacja ruchu w sieci, na pojedynczych skrzyżowaniach i węzłach 397
  11.4. Programy w projektowaniu dróg 400
  11.5. Końcowe przygotowanie dokumentacji projektowej 410
  11.6. Wizualizacja projektów 411
  11.7. Systemy informacji geograficznej GIS 413
  11.7.1. Wprowadzenie 413
  11.7.2. Obowiązujące układy odniesienia 414
  11.7.3. Rodzaje map numerycznych 416
  11.7.4. Przygotowanie do wykonania mapy numerycznej 417
  11.7.5. Metody tworzenia map numerycznych 418
  11.7.6. Charakterystyczne cechy wszystkich systemów GIS 418
  11.7.7. Przegląd systemów GIS 419
  11.8. Programy do kosztorysowania 422
  11.9. Perspektywy rozwoju komputerowego planowania i projektowania dróg 426
  12. Inteligentne Systemy Transportu ITS na drogach szybkiego ruchu 428
  12.1. Charakterystyka i rozwój ITS 428
  12.1.1. Charakterystyka ogólna 430
  12.1.2. Kierunki rozwoju 430
  12.1.3. Programy rozwoju ITS w Europie 432
  12.2. Elementy ITS 434
  12.2.1. Struktura ITS 434
  12.2.2. Architektura ITS 439
  12.2.3. Centrum zarządzania 441
  12.3. Charakterystyka funkcjonalna podsystemów ITS 442
  12.3.1. Systemy zarządzania ruchem ulicznym 442
  12.3.2. Systemy zarządzania ruchem na drogach szybkiego ruchu 444
  12.3.3. Systemy zarządzania transportem zbiorowym 458
  12.3.4. Zintegrowany system zarządzania służbami ratowniczymi 460
  12.3.5. Zintegrowany system zarządzania transportem towarowym 461
  12.3.6. Systemy wspomagania kierowania pojazdami 461
  12.3.7. Systemy informacji transportowej 462
  12.4. Planowanie i efektywność ITS 463
  12.4.1. Planowanie 463
  12.4.2. Efektywność ITS 466

  Terminologia 469
  Bibliografia 472
  Skorowidz 484
  Załącznik A. Przykłady rozwiązań węzłów (wklejka)
  Załącznik B. Zestawienie typów węzłów (wkładka)

  INTERCHANGES
  Preface 13
  1. Background 17
  2. Classification of interchanges and ramps 29
  2.1. International classification of interchanges 29
  2.2. Polish classification according to Technical Specifications 32
  2.2. Other classifications of interchanges 33
  2.3.1. US classification according to AASHTO-1990 33
  2.3.2. UK classification according to DT-1986 34
  2.3.3. Gerrnany's Krasser classification 34
  2.4. Special classification of interchanges 35
  2.4.1. Points of collision 36
  2.4.2. Intersecting roads 37
  2.4.3. Angle of intersecting roads 43
  2.4.4. Classification of ramps 43
  2.4.5. Classification of interchange maneuvers 46
  2.4.6. Classification of interchange diagrams 49
  3. Geometric elements of interchanges 52
  3.1. Interchange division into elements 52
  3.2. Major roads within interchange area 54
  3.3. Principles of geometric major road exit and entrance design 56
  3.3.1. Exits from major roads 60
  3.3.2. Entrances into major roads 65
  3.3.3. Location of entrances and exits 66
  3.4. Principles of geometric design of ramps 72
  3.4.1. Design speed of ramps 74
  3.4.2. Cross-sections of ramps 78
  3.4.3. Geometrical shapes of ramps 80
  3.4.4. Deceleration lanes 84
  3.4.5. Acceleration lanes 89
  3.4.6. Vertical alignment of ramps 94
  3.4.7. Entrances and exits from ramps 97
  3.5. Collector-distributor roads 99
  3.6. Weaving sections 100
  3.7. Divergings and mergings of major roads 104
  3.8. Ramps intersecting with generał access roads 105
  4. Interchange traffic 107
  4.1. Introduction 107
  4.2. Interchange traffic characteristics 108
  4.2.1. Traffic volume within interchange area 108
  4.2.2. Traffic in diverging areas 110
  4.2.3. Traffic in merging areas 113
  4.2.4. Traffic in weaving areas 115
  4.3. Capacity of interchange elements 119
  4.3.1. Exits 119
  4.3.2. Entrances 120
  4.3.3. Weaving areas 123
  4.3.4. Ramp roads 126
  5. Traffic safety 128
  5.1. Introduction 128
  5.2. Influence of location and types of interchanges on traffic safety 131
  5.3. Elements of interchanges 139
  5.3.1. Major roads 140
  5.3.2. Ramps 143
  5.3.3. Other elements 154
  5.4. Junctions 158
  5.4.1. Conflicting traffic flow 159
  5.4.2. Geometry and traffic layout 159
  5.4.3. Wrong-way 161
  5.4.4. Pedestrian crossings 162
  5.5. Traffic signs, markings and traffic control 163
  5.6. Lighting and pavement conditions 166
  5.7. Traffic safety management on interchanges 167
  5.7.1. Introduction 167
  5.7.2. Traffic safety management 168
  5.7.3. Traffic safety audit 169
  5.7.4. Road safety checks of interchanges 173
  5.7.5. Automatic traffic incident management on interchanges 176
  5.8. Summary 177
  6. Group A interchanges 180
  6.1. General considerations regarding Group A interchanges 181
  6.2. Four-leg cloverleaf interchanges 181
  6.2.1. Classic cloverleaf interchange 181
  6.2.2. Cloverleaf with one semi-directional ramp 189
  6.2.3. Interchanges with two directional or semi-directional ramps 194
  6.3. Four-leg directional interchanges 201
  6.3.1. Directional interchanges with cloverleaf loops 202
  6.3.2. Windmill interchanges 205
  6.3.3. Turbine interchanges 205
  6.3.4. Maltese cross interchanges 209
  6.3.5. Three-level interchanges with roundabout 209
  6.3.6. Directional interchanges with eight directional ramps 211
  6.3.7. Other four-leg directional interchanges 212
  6.4. Three-leg interchanges of Group A 214
  6.4.1. Trumpet interchanges 216
  6.4.2. Pear interchanges 22l
  6.4.3. Directional interchanges type T 223
  6.4.4. Directional interchanges type Y 225
  6.5. Directional interchanges X 227
  7. Group B interchanges 230
  7.1. Four-leg diamond interchanges 230
  7.1.1. Rural classic diamond 231
  7.1.2. Urban classic diamond 240
  7.1.3. Sp1itdiamond 243
  7.1.4. Diamond with interna1 ramps 246
  7.1.5. Diamond with separate turnaround provisions 246
  7.1.6. Two roundabouts - dumbbell interchange 248
  7.1.7. Diamond with loop or semi-directiona1 ramp 250
  7.2. Four-leg interchanges - diamond type 255
  7.2.1. Interchange with central island 255
  7.2.2. Multi-leg interchange with roundabout 258
  7.3. Four-leg interchanges – cloverleaf type 263
  7.3.1. Two quadrants diagonally opposite (Parclo A and B) 263
  7.3.2. Two quadrants on both sides of major roads (Parclo C) 270
  7.3.3. Other solutions 275
  8. Group C interchanges 278
  8.1. Introduction 278
  8.2. Design criteria for Group C interchanges 280
  8.3. Design rules for Group C interchanges 282
  9. Special solutions 286
  9.1. Interchange systems 286
  9.2. Interchanges with minor roads 292
  9.3. Interchange deformations 299
  9.4. Interchanges on approaches to bridge 301
  9.5. Motorways merging with urban road networks 304
  9.6. Facilities for pedestrian traffic 308
  9.6.1. Introduction 308
  9.6.2. Pedestrian traffic design process 309
  9.6.3. Pedestrian crossing within interchange area 312
  9.6.4. Public transport lines stops within interchange area 316
  9.7. Toll collection technology 326
  9.7.1. Public opinion on toll roads 327
  9.7.2. Toll plazas 332
  9.7.3. Automatic toll collection 334
  10. Traffic signs and control on interchanges 345
  10.1. Introduction 345
  10.2. Traffic signs on interchanges in Poland 350
  10.2.1. Traffic signing 350
  10.2.2. Horizontal marking 358
  10.3. Unification of traffic signs and marking 362
  11. Present techniques of road design 364
  11.1. History of computer design 364
  11.2. Computer-aided planning and design 377
  11.3. Programs for forecasting and traffic analysis 379
  11.3.1. Trip generation and forecasting in transport networks 385
  11.3.2. Network modelling and traffic distribution 392
  11.3.3. Traffic simulation in network of streets and on single junctions
  or interchanges 397
  11.4. Road design software 400
  11.5. Final preparation of design 410
  11.6. Design visualization 411
  11.7. Geographic Information Systems 413
  11.7.1. Introduction 413
  11.7.2. Current systems of reference 414
  11.7.3. Types of digital mars 416
  11.7.4. Preliminary steps in making digital maps 417
  11.7.5. Methods ofmaking digital maps 418
  11.7.6. GIS characteristics 418
  11.7.7. Geographic Information Systems – overview 419
  11.8. Software for cost estimation 422
  11.9. The development potential of computer-aided road planning and design 426
  12. Intelligent Transport System ITS on highways 428
  12.1. ITS characteristics and development 428
  12.1.1. General characteristics 430
  12.1.2. Development trends 430
  12.1.3. ITS development in Europe 432
  12.2. ITS elements 434
  12.2.1. ITSstructure 434
  12.2.2. ITSarchitecture 439
  12.2.3. Management centre 441
  12.3. Functional characteristics of ITS sub-systems 442
  12.3.1. Urban traffic management systems 442
  12.3.2. Highway traffic management systems 444
  12.3.3. Public transport management systems 458
  12.3.4. Integrated system of emergency services management 460
  12.3.5. Integrated systems of freight traffic management 461
  12.3.6. Driver support systems 461
  12.3.7. Transport information systems 462
  12.4. Planning and effectiveness of ITS 463
  12.4.1. Planning 463
  12.4.2. Effectiveness 466
  Terminology 469
  Bibliography 472
  Index 484
  Appendix A. Examples interchanges (solutions)
  Appendix B. List of interchange types (inserted sheet)

  O autorach / z książki


  Prof. dr hab. Ryszard Krystek, profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej, ukończył studia w roku 1966. Po obronie pracy doktorskiej w 1972 otrzymał stypendium rządu francuskiego w Instytucie Badań Transportu w Paryżu. Habilitację uzyskał w roku 1980, a następnie pracował na stanowisku profesora na Uniwersytecie Technicznym w Oranie. Po powrocie do kraju w 1986 objął funkcję kierownika Katedry Inżynierii Drogowej w Politechnice Gdańskiej, a dwa lata później uzyskał tytuł naukowy profesora. Po wyborze na stanowisko dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej w 1999 założył Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej. W latach 2004-2005 pełnił funkcję podsekretarza stanu ds. polityki transportowej w Ministerstwie Infrastruktury. Po zmianie rządu powrócił do Katedry Inżynierii Drogowej, gdzie pracuje do chwili obecnej na stanowisku profesora zwyczajnego, jest także członkiem Rady Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego. W latach 2007-2010 kierował konsorcjum naukowym Politechniki Gdańskiej, Politechniki Śląskiej, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie oraz Akademii Morskiej w Szczecinie, realizującym projekt ZEUS pt.: „Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu”. W kwietniu 2010 roku został członkiem Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, powołanej do zbadania przyczyn i okoliczności katastrofy pod Smoleńskiem. Jest autorem ponad 170 publikacji, promotorem 10 doktorów oraz ponad 200 inżynierów, a także recenzentem wielu rozpraw naukowych.  Książka Węzły drogowe i autostradowe otrzymała Wyróżnienie Ministra Infrastruktury 2008 za kompleksowe opracowanie problematyki projektowania węzłów drogowych z uwzględnieniem najnowszych technik komputerowych.
  Autorzy książki: prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek, prof. mgr inż. Zygmunt Wrześniowski, dr inż. Lech Michalski, dr inż. Kazimierz Jamroz, dr inż. Marcin Budzyński, dr inż. Jacek Oskarbski, dr inż. Joanna Żukowska
Liczba szt.

Cena: 72.45 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka
Gaca Stanisław , Suchorzewski Wojciech , Tracz Marian
89.00 zł
Odwodnienie dróg
Edel Roman
69.00 zł
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykonawstwo i badania
Stefańczyk Bogusław , Mieczkowski Paweł
73.50 zł
Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo
Janusz Leszek , Madaj Arkadiusz
64.05 zł
Podstawy projektowania budowli mostowych
Madaj Arkadiusz , Wołowicki Witold
57.75 zł
Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast
Łyp Bohdan
46.20 zł

Książki autora

Węzły drogowe i autostradowe
Praca zbiorowa, red. Ryszard Krystek
72.45 zł
Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu. Synteza
Praca zbiorowa, red. Ryszard Krystek
52.50 zł
Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu. Tom I. Diagnoza bezpieczeństwa transportu w Polsce
Praca zbiorowa, red. Ryszard Krystek
88.20 zł
nakład wyczerpany
Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu. Tom II. Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu
Praca zbiorowa, red. Ryszard Krystek
88.20 zł
nakład wyczerpany
Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu. Tom III. Koncepcja Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu w Polsce
Praca zbiorowa, red. Ryszard Krystek
57.75 zł