Zarys geotechniki

Zarys geotechniki

Autor: Wiłun Zenon

Liczba stron: 724
Liczba ilustracji: 578
Liczba tabel: 148
Oprawa: miękka

Polecam: 41

Opis

Klasyczny podręcznik akademicki z zakresu geotechniki. Omówiono rodzaje gruntów, ich właściwości i stany, metody badań ośrodków gruntowych i określania parametrów geotechnicznych, rozkład naprężeń w ośrodku gruntowym, odkształcenia i nośność podłoża gruntowego, geotechnikę korpusów ziemnych, fundamentowanie budynków, geotechnikę nawierzchni drogowych oraz przykłady zastosowania teorii w praktyce.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści


  Przedmowa/10
  Do Czytelnika/12

  ROZDZIAŁ 1
  Wstęp/l 3
  1.1 Krótki rys historyczny/13
  1.2 Przegląd zagadnień geotechnicznych/17

  ROZDZIAŁ 2
  Wiadomości ogólne o gruntach budowlanych/l8
  2.1 Grunty budowlane/18
  2.2 Wietrzenie i rozdrobnienie skał/20
  2.3 Podział gruntów w zależności od sposobu
         ich powstawania/21

  ROZDZIAŁ 3
  Podstawowe właściwości fizykochemiczne gruntów/31
  3.1 Skład mineralny gruntów/31
  3.2 Powierzchnia graniczna cząstek gruntowych/34
  3.3 Zjawiska fizykochemiczne na powierzchni granicznej/35
  3.4 Zjawisko tiksotropii/45
  3.5 Kapilarność/47
  3.6 Wpływ zjawisk fizykochemicznych na fizyczne i mechaniczne
          właściwości gruntów/50

  ROZDZIAŁ 4
  Rodzaje gruntów, ich fizyczne właściwości oraz stany/60
  4.1 Fazy w gruncie/60
  4.2 Struktury gruntu/61
  4.3 Skład granulometryczny gruntów/62
  4.4 Oznaczanie składu granulometrycznego gruntów/63
  4.5 Krzywe uziarnienia i wskaźniki różnoziarnistości gruntów/66
  4.6 Podstawowe cechy fizyczne gruntu/66
  4.7 Cechy określające porowatość gruntów/73
  4.8 Stopnie zagęszczenia i stany gruntów sypkich/76
  4.9 Granice konsystencji, stopnie plastyczności i stany
          gruntów spoistych/77
  4.10 Wpływ wody na ciężar objętościowy gruntów/80
  4.11 Stany zawilgocenia gruntów/82

  ROZDZIAŁ 5
  Niektóre laboratoryjne metody oznaczania fizycznych 
    cech gruntów/85
  5.1 Uwagi wstępne/85
  5.2 Analiza makroskopowa gruntów mineralnych/86
  5.3 Badanie makroskopowe gruntów organicznych/91
  5.4 Badanie makroskopowe gruntów nietypowych/92
  5.5 Badanie makroskopowe gruntów nasypowych/92
  5.6 Laboratoryjne badania gruntów/93
  5.7 Oznaczanie podstawowych cech fizycznych gruntu/93
  5.8 Oznaczanie stopnia zagęszczenia gruntów sypkich/97
  5.9 Oznaczanie stopnia plastyczności gruntów spoistych/98
  5.10 Wskaźnik piaskowy/101

  ROZDZIAŁ 6
  Przepływ wody w gruncie/106
  6.1 Rodzaje wody w gruncie/106
  6.2 Woda gruntowa/106
  6.3 Ciśnienie wody w porach gruntu/109
  6.4 Wodoprzepuszczalność gruntów/l 12
  6.5 Zasadnicze kierunki przepływu wody w gruncie/114
  6.6 Siatka przepływu/l17
  6.7 Ciśnienie spływowe/121
  6.8 Wpływ ciśnienia spływowego na ciężar objętościowy 
          gruntu/122
  6.9 Laboratoryjne metody oznaczania współczynnika
          wodoprzepuszczalności/126
  6.10 Laboratoryjne metody oznaczania siły ssania wody
           przez grunt/130
  6.11 Obniżanie zwierciadła wody gruntowej za pomocą
            studni depresyjnych/133
  6.12 Obniżanie zwierciadła wody gruntowej za pomocą
            drenażu poziomego/141
  6.13 Zabezpieczanie budowli podziemnych przed wodą/145
  6.14 Studnie infiltracyjne/146

  ROZDZIAŁ 7
  Własności mechaniczne gruntów budowlanych/149
  7.1 Wiadomości wstępne/149
  7.2 Ściśliwość gruntów/167
  7.3 Wytrzymałość gruntów/190
  7.4 Wytrzymałość glin i iłów na ściskanie jednoosiowe
          oraz ich wrażliwość/219
  7.5 Badania mechanicznych cech gruntów w aparacie 
          uniwersalnym/220
  7.6 Badania cech mechanicznych skał/222
  7.7 Uwagi dodatkowe/224

  ROZDZIAŁ 8
  Naprężenia w ośrodku gruntowym/228
  8.1 Wiadomości wstępne/228
  8.2 Wyznaczanie naprężeń pierwotnych (własnych)/229
  8.3 Rozkład naprężeń w gruncie od pionowej siły
          skupionej/234
  8.4 Rozkład naprężeń w gruncie od działania obciążenia
          ciągłego/238
  8.5 Rozkład naprężeń pod nasypami/242
  8.6 Wyznaczanie naprężeń pionowych pod środkiem 
          obciążonego obszaru kołowego/246
  8.7 Nomogram Newmarka/247
  8.8 Rozkład naprężeń kontaktowych pod absolutnie sztywnymi
          fundamentami/249
  8.9 Wyznaczanie naprężeń metodą punktu znamiennego/250
  8.10 Rozkład naprężeń przy poziomym obciążeniu powierzchni
            półprzestrzeni /251
  8.11 Wyznaczanie naprężeń pod fundamentami budowli/253
  8.12 Podłoże budowli i jego głębokość aktywna/256

  ROZDZIAŁ 9
  Nośność i odkształcalność podłoża gruntowego/257
  9.1 Zależność odkształceń podłoża od jego obciążeń/257
  9.2 Nośność podłoża/259
  9.3 Osiadanie fundamentów/278
  9.4 Współczynniki podatności podłoża gruntowego/287
  9.5 Konsolidacja gruntów ściśliwych/289

  ROZDZIAŁ 10
  Stateczność zboczy i budowli/320
  10.1 Wstęp/320
  10.2 Stateczność zboczy naturalnych i sztucznych/322
  10.3 Stateczność zboczy podpartych/363
  10.4 Przykłady zabezpieczenia budowli przed osuwiskami
           (z praktyki autora)/385

  ROZDZIAŁ 11
  Wpływ mrozu na grunty/393
  11.1 Uszkodzenia nawierzchni drogowych i kolejowych
            oraz budynków/393
  11.2 Tworzenie się wysadzin/395
  11.3 Podciąganie wody do strefy zamarzania gruntu/396
  11.4 Głębokość przemarzania gruntu/400
  11.5 Kryteria gruntów wysadzinowych/401
  11.6 Przełomy nawierzchni drogowych/405
  11.7 Zabezpieczanie budowli przed wysadzinami/413
  11.8 Spływ skarp wykopów i nasypów na wiosnę/415

  ROZDZIAŁ12
  Dopuszczalne obciążenia i osiadania fundamentów budowli/417
  12.1 Rodzaje fundamentów/417
  12.2 Fundamenty płytkie - bezpośrednie/420
  I12.3 Fundamenty głębokie - pośrednie/442
  12.4 Fundamentowanie budowli na terenach szkód
           górniczych/464
  12.5 Fundamentowanie specjalne/466

  ROZDZIAŁ 13
  Roboty ziemne/473
  13.1 Uwagi ogólne/473
  13.2 Zagęszczalność gruntów/474
  13.3 Badania mechanicznych cech gruntów zagęszczanych/483
  13.4 Projektowanie robót ziemnych/496
  13.5 Wykonawstwo robót ziemnych/499
  13.6 Konsolidacja dynamiczna/504
  13.7 Kontrola zagęszczenia nasypów/507

  ROZDZIAŁ 14
  Projektowanie i budowa nasypów na słabonośnym
    podłożu bagnistym/513
  14.1 Wiadomości ogólne/513
  14.2 Badania terenowe i laboratoryjne podłoża
            słabonośnego/515
  14.3 Stateczność nasypów na podłożu bagnistym/516
  14.4 Osiadanie nasypów na błotach/520
  14.5 Budowa nasypów na podłożu błotnistym/522
  14.6 Stabilizacja gruntów słabonośnych za pomocą 
           pionowych sączków/530

  ROZDZIAŁ 15
  Stabilizacja gruntów/534
  15.1 Ogólne wiadomości /534
  15.2 Mieszanki optymalnej536
  15.3 Projektowanie i kontrola mieszanek optymalnych/540
  15.4 Stosowanie chemicznych środków przeciwpylnych/548
  15.5 Stabilizacja gruntów cementem/550
  15.6 Stabilizacja gruntów wapnem/560
  15.7 Stabilizacja gruntów popiołami lotnymi z węgla
            brunatnego/562
  15.8 Stabilizacja gruntów bitumami/563

  15.9 Stabilizacja chemiczna gruntów/565
  15.10 Wykonawstwo robót stabilizacyjnych/567

  ROZDZIAŁ 16
  Projektowanie nawierzchni drogowych z uwzględnieniem
    cech podłoża gruntowego/570
  16.1 Wiadomości wstępne/570
  16.2 Warunki pracy nawierzchni betonowych
             i ich wymiarowanie/571
  16.3 Nawierzchnie podatne/575
  16.4 Metoda PJ-IBD/600
  16.5 Wzmacnianie nawierzchni na podstawie pomiarów
            ugięć/607
  16.6 Metody oparte na wskaźniku CBR/611
  16.7 Metody projektowania nawierzchni pracujących w fazie
            odkształceń sprężystych/631
  16.8 Uwagi końcowe/638

  ROZDZIAŁ 17
  Klasyfikacja gruntów do celów drogowych/639
  17.1 Wstępne rozważania/639
  17.2 Drogowa klasyfikacja gruntów w Związku Radzieckim/642
  17.3 Klasyfikacja gruntów do budowy lotnisk
           według A. Casagrandego/643
  17.4 Zalecenia klasyfikacji OSŻD/643
  17.5 Drogowa klasyfikacja gruntów według AASHO/644
  17.6 Klasyfikacja gruntów do budowy dróg i lotnisk
           według autora/645

  ROZDZIAŁ 18
  Badania terenowe i opracowanie dokumentacji
     geotechnicznych/649
  18.1 Cel i etapy badań terenowych/649
  18.2 Wstępne badania rozpoznawcze/650
  18.3 Otwory badawcze - doły próbne i wierceniaj654
  18.4 Badania geotechniczne terenowe/661
  18.5 Wyznaczanie uogólnionych wartości cech gruntów/687
  18.6 Dokumentacja geotechniczna/698

  ROZDZIAŁ 19
  Nomogramy ITB-ZW do wyznaczania cech fizycznych
     gruntów/701
  19.1 Wstęp/701
  19.2 Opis nomogramów/701
  19.3 Dokładność nomogramów/702
  19.4 Objaśnienie sposobu korzystania z nomogramów/702
  Bibliografia/709
  Skorowidz/717
   
Liczba szt.

Cena: 79.00 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Wzmacnianie konstrukcji dróg geosyntetykami
Kazimierowicz-Frankowska Krystyna
59.00 zł
Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
Praca zbiorowa, red. Józef Judycki
115.00 zł
Technologia warstw asfaltowych
Błażejowski Krzysztof , Styk Stanisław
78.75 zł
Odwodnienie dróg
Edel Roman
69.00 zł
Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych
Zieliński Andrzej
51.45 zł
Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo
Siemińska-Lewandowska Anna
59.00 zł

Książki autora

Zarys geotechniki
Wiłun Zenon
79.00 zł