Prawo transportu lądowego

Prawo transportu lądowego

Autor: Władysław Górski, Edward Mendyk

ISBN: 978-83-206-1566-1

Wydanie: 1 / dodruk wydania 2005 / 2016
Format: B5
Liczba stron: 252
Oprawa: miękka

Polecam: 40

Opis

Problematyka prawna transportu jest dość skomplikowana i nasuwa wiele wątpliwości interpretacyjnych. Niniejszy podręcznik zawiera syntetycznie opracowane uregulowania prawa transportu lądowego, głównie drogowego (samochodowego) i kolejowego, ujęte w jasny i przystępny sposób. Uwzględnia liczne zmiany prawne, które nastąpiły w związku z dostosowywaniem polskiego systemu prawnego do standardów przyjętych w Unii Europejskiej. 

Do tekstu podręcznika załączono podstawowe akty normatywne obowiązujące w dziedzinie transportu lądowego i niektóre wzory dokumentów przewozowych.

 

  


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści


  Przedmowa /9
  Rozdział I. Źródła prawa transportowego
  1. Pojęcie prawa transportowego /11
  2. Kodeks cywilny i zakres jego zastosowania /17
  3. Przepisy szczególne /18
  4. Przewozy krajowe i międzynarodowe /19
  Rozdział II. Umowa przewozu. Problematyka ogólna
  1. Istota umowy przewozu /21
  2. Zawarcie umowy przewozu /24
  3. Przewóz osób a przewóz rzeczy (przesyłek, ładunków) /28
  Rozdział III. Problematyka prawna przewozu osób
  1. Podstawy prawne /30
  2. Umowa o przewóz osób /31
  3. Prawa i obowiązki stron umowy przewozu /32
  4. Przewóz bagażu /33
  5. Odpowiedzialność przewoźnika za życie i zdrowie
      podróżnego /34
  6. Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu opóźnienia 
      przewozu /35
  Rozdział IV. Problematyka prawna przewozów
                      towarowych

  1. Pojęcie przesyłki /36
  2. Zawarcie umowy o przewóz przesyłki /37
  3. Prawa i obowiązki wysyłającego /43
  4. Obowiązki i prawa przewoźnika /45
  5. Sytuacja prawna odbiorcy przesyłki (adresata)  /47
  6. Umowy obrotu gospodarczego a przewóz przesyłek  /49
  7. Przewóz ładunku najętym (zaczarterowanym,
      leasingowanym) środkiem transportu  /50
  8. Wykonanie przewozu  /52
  Rozdział V. Zasady odpowiedzialności przewoźnika
                     z tytułu przewozu przesyłek

  1. Szkody transportowe  /56
  2. Odpowiedzialność przewoźnika za szkody w substancji
      przesyłki /57
  3. Odpowiedzialność z tytułu niedotrzymania terminu
      przewozu /60
  Rozdział VI. Międzynarodowe drogowe prawo
                      przewozowe

  1. Źródła prawa  /61
  2. Przewóz towarów  /63
  • Przesyłka towarowa  /63
  • Warunki przyjęcia do przewozu /63
  • Treść i forma listu przewozowego /66
  • Zawarcie umowy przewozu /72
  • Należności przewozowe /72
  • Zmiany umowy o przewóz /75
  • Wydanie przesyłki /79
  • Odpowiedzialność przewoźnika /80
  3. Międzynarodowe okazjonalne przewozy osób
      transportem drogowym /86
  • Zakres obowiązywania i podstawowe określenia /87
  • Wymogi względem przewoźników i pojazdów /87
  • Warunki dostępu do międzynarodowego rynku 
    usług przewozowych /89
  • Dokumenty uprawniające do wykonywania przewozów
    okazjonalnych /91
  • Kwestie celne i podatkowe drogowego transportu 
    pasażerskiego /92
  Rozdział VII. Międzynarodowe kolejowe prawo
                       przewozowe

  1. Źródła prawa /95
  2. Przewozy osób i bagażu /97
  • Umowa o przewóz /97
  • Dokument na przejazd /99
  • Prawa i obowiązki podróżnego i przewoźnika /100
  • Zmiana umowy /103
  • Przewóz grupowy /104
  • Przewóz bagażu /104
  • Odpowiedzialność przewoźnika /105
  3. Przewóz towarów /107
  • Przesyłka towarowa i jej rodzaje /107
  • Warunki przyjęcia do przewozu /110
  • Treść i forma listu przewozowego /116
  • Zawarcie umowy przewozu /124
  • Należności przewozowe /126
  • Zmiany umowy o przewóz /132
  • Wydanie przesyłki /136
  • Odpowiedzialność przewoźnika /138
  Rozdział VIII. Uregulowania rynkowe transportu 
                        kolejowego

  1. Udostępnianie przewoźnikom infrastruktury
      kolejowej /146
  • Unormowania unijne /146
  • Regulacje krajowe /146
  2. Wzajemne użytkowanie wagonów kolejowych /152
  • Użytkowanie wagonów pasażerskich /153
  • Użytkowanie wagonów towarowych /155
  Rozdział IX. Regulacja prawna przewozów
                      kombinowanych

  1. Pojęcia podstawowe /160
  2. Ogólne podstawy prawne /162
  3. Regulacje transportowe systemu UIRR oraz ICF /164
  4. Dokumenty przewozowe /175
  Rozdział X. Problematyka prawna usług
                     spedycyjnych

  1. Usługi spedycyjne /178
  2. Umowa spedycji /180
  3. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność spedytora /181
  4. Szczególne przykłady usług spedycyjnych /185
  Rozdział XI. Dochodzenie roszczeń w transporcie
  1. Przedawnienie roszczeń w transporcie /189
  2. Rozłożenie ciężaru dowodowego /190
  3. Protokół o stanie przesyłki /192
  4. Komisyjny protokół szkodowy /195
  5. Postępowanie reklamacyjne w transporcie /197
  Rozdział XII. Elementy ubezpieczeń transportowych
  1. Organizacja prawna działalności ubezpieczeniowej /203
  2. Ubezpieczenie środków transportowych (casco) / 205
  3. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
      posiadaczy pojazdów mechanicznych /208
  4. Ubezpieczenie ładunków w transporcie (cargo) /210
  5. Ubezpieczenie przewoźnika samochodowego
      od odpowiedzialności cywilnej przy przewozie przesyłek
      w transporcie zagranicznym /213

  Wybrane akty normatywne
  1. Wyciąg z kodeksu cywilnego /217
  • Umowa przewozu
  • Umowa spedycji
  2. Ustawa — Prawo przewozowe /223

  Wykaz podstawowej literatury /249
  Wzory dokumentów przewozowych /251
   

  O autorach / z książki


   
  Przedmowa
  W ostatnich latach nastąpiły liczne zmiany w systemie polskiego prawa, w tym również w odniesieniu do transportu. Zmiany te nastąpiły przede wszystkim w związku z przystosowywaniem naszego systemu prawnego do standardów przyjętych w Unii Europejskiej.
  Problematyka prawna transportu jest dość skomplikowana i nasuwa wiele trudności interpretacyjnych. W tej sytuacji wydanie syntetycznego opracowania prawa transportu lądowego, najważniejszego w naszych warunkach, jest jak najbardziej na czasie.
  Opracowanie ma charakter podręcznika, ujętego w sposób jasny i przystępny, bez obciążenia teoretycznego. Wywody odnoszą się głównie do transportu drogowego (samochodowego) oraz kolejowego. Problematyka innych gałęzi transportu jest jedynie zasygnalizowana.
  Podręcznik jest pomyślany w taki sposób, aby mógł służyć słuchaczom studiów zarówno prawniczych, jak i ekonomicznych. Może służyć także praktyce gospodarczej. Odnosi się to zwłaszcza do małych i średnich przedsiębiorców, którzy nie mają stałej obsługi prawnej i muszą sami sobie radzić ze skomplikowanymi problemami prawa transportowego. Chodzi zarówno o przewoźników czy spedytorów, jak też o przedsiębiorstwa korzystające z usług transportu, którym taka pomoc jest szczególnie potrzebna.
  Wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. dużo uwagi poświecono problematyce przewozów międzynarodowych, zarówno pasażerskich, jak i towarowych.
  Do tekstu podręcznika załączono podstawowe akty normatywne obowiązujące w dziedzinie transportu lądowego, jak też niektóre wzory dokumentów przewozowych.
   
  Autorzy
   
   
   
Liczba szt.

Cena: 52.50 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Sektor samochodowy Unii Europejskiej
Jan Burnewicz
47.25 zł
Technika transportu ładunków
Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski
69.00 zł
Mechanika ruchu
Leon Prochowski
63.00 zł
Projektowanie lotnisk i portów lotniczych
Piotr Nita
79.00 zł
Klimatyzacja w samochodzie
Ulrich Deh
37.80 zł
Silniki pojazdów samochodowych. Część 2.
Podręcznik dla techników
Piotr Zając
57.75 zł

Książki autora

Prawo transportu lądowego
Władysław Górski, Edward Mendyk
52.50 zł

Usługi wydawnicze