Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami kategorii B

Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami kategorii B

Autor: Krzysztof Wiśniewski

ISBN: 978-83-206-1927-0

Wydanie: 1 / 2015
Format: B5 (165x238 mm)
Liczba stron: 320
Liczba ilustracji: 576
Liczba tabel: 10
Oprawa: miękka

Polecam: 46

Opis

W bogato ilustrowanym podręczniku przedstawiono wszystkie informacje niezbędne do uzyskania prawa jazdy kategorii B. Opisano źródła i zakres obowiązywania międzynarodowych i krajowych przepisów o ruchu drogowym, zasady ruchu drogowego, technikę kierowania i obsługę pojazdu oraz zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. Po każdym rozdziale zamieszczono pytania kontrolne mające pomóc w ugruntowaniu nabytej wiedzy.
Odbiorcy: uczniowie kształcący się w zawodach technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych, uczestnicy kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji M.18 i M.12, jak również wszyscy zainteresowani uzyskaniem prawa jazdy kategorii B.
W podręczniku uwzględniono najnowsze zmiany przepisów obowiązujące od stycznia 2016 r.
Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 30/2014.
Podręcznik może być wykorzystywany do kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego zgodnie z podstawą programową 2019 w zakresie kwalifikacji MOT.02, MOT.05 i MOT.06.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Do Czytelnika 6
  Część I  Wprowadzenie
  1. Źródła i zakres obowiązywania przepisów ruchu drogowego 7
  1.1. Źródła przepisów 7
  1.1.1. Międzynarodowe przepisy ruchu drogowego 7
  1.1.2. Polskie przepisy ruchu drogowego 11
  1.2. Zakres obowiązywania przepisów prawa o ruchu drogowym 12
  1.3. Sprawdzenie wiadomości 13
  2. Zagrożenia związane z ruchem drogowym 14
  2.1. Wypadki drogowe i ich główne przyczyny 14
  2.2. Alkohol i inne środki farmakologiczne a bezpieczeństwo ruchu drogowego 16
  2.3. Sprawdzenie wiadomości 20
  Część II   Zasady ruchu drogowego
  3. Podstawowe pojęcia prawa o ruchu drogowym 23
  4. Ogólne zasady ruchu drogowego 30
  4.1. Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym 30
  4.2. Nadrzędność stosowania się do poleceń i sygnałów 31
  4.3. Osoby uprawnione do dawania poleceń i sygnałów 32
  4.4. Znaki i sygnały drogowe 34
  4.5. Przepisy porządkowe 34
  4.6. Sprawdzenie wiadomości 35
  5. Przepisy o ruchu pojazdów 36
  5.1. Zasady ogólne 36
  5.1.1. Podstawowe zasady ruchu prawostronnego 36
  5.1.2. Postępowanie w razie uczestniczenia w wypadku drogowym 38
  5.2. Podstawowe manewry 40
  5.2.1. Włączanie się do ruchu 40
  5.2.2. Cofanie 42
  5.2.3. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu 43
  5.2.4. Zawracanie 47
  5.2.5. Omijanie 49
  5.2.6. Wymijanie 51
  5.2.7. Wyprzedzanie 52
  5.2.8. Hamowanie 56
  5.3. Wzajemne zachowanie się kierujących pojazdami i pieszych na drodze 59
  5.3.1. Zasady korzystania z dróg przez pieszych 59
  5.3.2. Obowiązki kierującego pojazdem wobec pieszych 60
  5.4. Wzajemne zachowanie się kierujących pojazdami i rowerzystów na drodze 64
  5.4.1 Zasady korzystania z dróg przez rowerzystów 64
  5.4.2. Obowiązki kierującego pojazdem wobec rowerzystów 65
  5.5. Przecinanie się kierunków ruchu i pierwszeństwo przejazdu 66
  5.6. Ruch pojazdów na przejazdach kolejowych i tramwajowych 79
  5.7. Zatrzymanie i postój pojazdu 81
  5.8. Prędkość jazdy 86
  5.9. Używanie świateł zewnętrznych 89
  5.10. Używanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych 92
  5.11. Jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 92
  5.12. Ruch pojazdów na autostradach i drogach ekspresowych 93
  5.13. Ruch pojazdów w strefach zamieszkania 94
  5.14. Ruch pojazdów na drogach wewnętrznych 95
  5.15. Holowanie pojazdu silnikowego 96
  5.16. Pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym 98
  5.17. Pojazdy przewożące dzieci lub młodzież oraz autobusy szkolne 99
  5.18. Pojazdy do nauki jazdy 101
  5.19. Pojazdy przewożące osoby niepełnosprawne 101
  5.20. Pojazdy używane do wykonywania prac na drodze 103
  5.21. Pojazdy przewożące towary niebezpieczne 104
  5.22. Sygnalizowanie obecności pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku 105
  5.23. Jazda pojazdów w zorganizowanych kolumnach 105
  5.24. Używanie pojazdów w ruchu drogowym 106
  5.25. Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep 108
  5.26. Przewóz osób 112
  5.27. Sprawdzenie wiadomości 114
  6. Znaki i sygnały drogowe 118
  6.1. Znaczenie i podział 118
  6.2. Znaki drogowe pionowe 118
  6.2.1. Znaki ostrzegawcze 119
  6.2.2. Znaki zakazu 128
  6.2.3. Znaki nakazu 138
  6.2.4. Znaki informacyjne 141
  6.2.5. Znaki kierunku i miejscowości 153
  6.2.6. Znaki uzupełniające 156
  6.3. Znaki drogowe poziome 159
  6.4. Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych 165
  6.5. Sygnały dawane przez osobę kierującą ruchem 172
  6.6. Sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na drodze 173
  6.7. Sprawdzenie wiadomości 174
  7. Warunki techniczne i rejestracja pojazdów 176
  7.1. Warunki podstawowe 176
  7.2. Wyposażenie pojazdów 178
  7.3. Badania techniczne pojazdów 185
  7.4. Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu 187
  7.5. Zatrzymywanie i zwracanie dowodu rejestracyjnego 191
  7.6. Sprawdzenie wiadomości 192
  8. Kierujący i kontrola ruchu drogowego 194
  8.1. Warunki uzyskania uprawnień do kierowania 195
  8.2. Prawa jazdy kategorii B oraz B+E 196
  8.3. Zatrzymywanie, cofanie i przywracanie prawa jazdy 198
  8.4. Sprawdzanie stanu zdrowia i predyspozycji psychicznych do kierowania pojazdami 201
  8.5. Kontrola ruchu drogowego 202
  8.6. Ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego 212
  8.7. Usuwanie, przemieszczanie i blokowanie pojazdów 213
  8.8. Sprawdzenie wiadomości 215
  Część III   Technika kierowania i obsługa pojazdu
  9. Wstęp do kierowania samochodem 217
  9.1. Urządzenia do sterowania i kontroli samochodu 217
  9.2. Przygotowanie do jazdy 230
  9.3. Uruchamianie silnika 234
  9.4. Sprawdzenie wiadomości 237
  10. Podstawowe manewry 238
  10.1. Ruszanie do przodu na jezdni poziomej i na wzniesieniu 238
  10.2. Jazda do tyłu 239
  10.3. Zatrzymywanie i postój 241
  10.4. Parkowanie równoległe, prostopadłe i skośne 241
  10.5. Wyprzedzanie 245
  10.6. Zawracanie 247
  10.7. Sprawdzenie wiadomości 248
  11. Technika jazdy samochodem 250
  11.1. Przejeżdżanie zakrętów 250
  11.2. Pokonywanie wzniesień i spadków drogi 252
  11.3. Jazda w trudnych warunkach atmosferycznych 253
  11.4. Jazda z przyczepą 257
  11.5. Jazda ekonomiczna 258
  11.6. Sprawdzenie wiadomości 260
  12. Bieżąca obsługa samochodu 261
  12.1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas obsługi samochodu 261
  12.2. Zakres obsługi codziennej 262
  12.3. Opis czynności obsługi codziennej 263
  12.3.1. Codzienna obsługa silnika 263
  12.3.2. Codzienna obsługa podwozia 268
  12.3.3. Codzienna obsługa nadwozia 277
  12.4. Sprawdzenie wiadomości 278
  Część IV   Pierwsza pomoc poszkodowanym w wypadku drogowym
  13. Udzielanie pomocy na miejscu wypadku 279
  13.1. Przebieg udzielania pomocy 279
  13.2. Sprawdzenie wiadomości 280
  14. Czynności pierwszej pomocy 281
  14.1. Podstawowe czynności ratownicze 281
  14.2. Sprawdzenie wiadomości 291
  Dodatek. Egzamin na prawo jazdy kategorii B 293
  Źródła przepisów 299
  Słowniczek podstawowych pojęć ruchu drogowego 301

  Uzupełnienie

  I     12 grudnia 2016 roku ogłoszono ustawę z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw, w której m.in. przesunięto o półtora roku wprowadzenie nowych przepisów dotyczących kierujących pojazdami i nadzoru nad nimi – z 4 stycznia 2016 roku na 4 czerwca 2018 roku. W związku z tym w rozdziale 8 podręcznika we wszystkich miejscach, w których napisano:
  ●  „do 3 stycznia 2016 roku” należy rozumieć jako „do 3 czerwca 2018 roku”;
  ● „od 4 stycznia 2016 roku” należy rozumieć jako „od 4 czerwca 2018 roku”.

  Uwaga. W maju 2018 r. po raz piąty przełożono termin wejścia w życie nowych przepisów dotyczących kierujących pojazdami bez podania konkretnego terminu. Zostaną one wprowadzone w chwili wdrożenia systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK 2.0. Na 3 miesiące przed wdrożeniem tego systemu Ministerstwo Cyfryzacji wyda stosowny komunikat w Biuletynie Informacji Publicznej.
  .
  II     Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw od 1 października 2018 roku kierujący pojazdem zarejestrowanym w Polsce uczestniczący w ruchu na terytorium Rzeczypospolitej nie ma obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym kieruje ani dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC posiadacza pojazdu. W razie kontroli drogowej policjant lub funkcjonariusz Straży Granicznej sprawdzi dane pojazdu w systemie informatycznym. Dowód rejestracyjny nadal pozostaje jednak dokumentem, który należy mieć przy sobie podczas załatwianiu formalności związanych z pojazdem (m.in. w stacjach kontroli pojazdów, przy sprzedaży samochodu oraz podczas wyjazdów zagranicznych).
  Natomiast kierujący pojazdem zarejestrowanym za granicą uczestniczącym w ruchu na terytorium Polski ma obowiązek posiadania przy sobie i okazywania na żądanie uprawnionego organu (np. policjanta):
  ■ dokumentu stwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu, czyli ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu;
  ■ dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie.
Liczba szt.

Cena: 54.60 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym
Dariusz Stępniewski
46.00 zł
Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Ilustracje dla nauczycieli
Piotr Wróblewski, Jerzy Kupiec
Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych
Podręcznik dla techników
Przemysław Kubiak, Marek Zalewski
47.25 zł
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Marian Doległo
56.00 zł
Silniki pojazdów samochodowych
Ilustracje dla nauczycieli
Piotr Zając
Podstawy działalności gospodarczej w branży samochodowej
Urszula Jastrzębska
46.00 zł

Książki autora

Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami kategorii B
Krzysztof Wiśniewski
54.60 zł

Usługi wydawnicze