Odwodnienie dróg

Odwodnienie dróg

Autor: Edel Roman

ISBN: 978-83-206-1987-4

Wydanie: 4, uaktualnione / dodruk / 2017
Format: B5
Liczba stron: 412
Liczba ilustracji: 310
Liczba tabel: 95
Oprawa: miękka

Polecam: 37

Opis

Za poprzednie wydanie Autor otrzymał  Wyróżnienie Ministra Infrastruktury 2002

Metody projektowania odwodnienia dróg i ulic, lotnisk oraz obiektów mostowych z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska zawierających najnowsze normy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej. Podstawowe wiadomości z hydrogeologii i hydrologii, wymiarowania odwodnienia, opis urządzeń powierzchniowych i podziemnych do odprowadzania wód opadowych, urządzeń do regulacji odpływu deszczowego, urządzeń do wchłaniania wód opadowych, zbiorników odparowujących. Omówienie zasad ochrony wód powierzchniowych i gruntu oraz problematyki odwodnienia w projekcie drogowym. Kolejne wydanie rozszerzono o podstawy odwodnienia obiektów mostowych i podstawy odwodnienia lotnisk oraz dokładniejszy opis skrzynek i komór drenażowych. Uaktualniono również materiał całej pracy.
Odbiorcy: studenci i inżynierowie budownictwa o specjalności budowa dróg i lotnisk, inżynieria sanitarna i ochrona środowiska.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Przedmowa 9
  l Wprowadzenie do problematyki odwodnienia dróg  11
  1.1 Wiadomości wstępne  11
  1.2 Analiza wstępna do projektu odwodnienia 13
  1.3 Założenia wstępne w planowaniu 15
  1.4 Prawo wodne z uwzględnieniem zagadnień prawnych odwodnień drogowych 17

  2 Podstawowe wiadomości z hydrogeologii i hydrologii 23
  2.1 Wiadomości wstępne 23
  2.2 Pochodzenie wód podziemnych 26
  2.3 Opady atmosferyczne, ich rodzaje i charakterystyka 29
  2.4 Wielkość opadów 30
  2.5 Natężenie opadu 30
  2.6 Parowanie, sublimacja, spływ, odpływ i przepływ  33
  2.7 Retencja i jej rodzaje 35
  2.8 Zlewnia, jej rodzaje i charakterystyka 36
  2.9 Współczynnik odpływu 36
  2.10 Odbiorniki wód opadowych 37

  3 Podstawy wymiarowania odwodnienia 39
  3.1 Wielkość spływów z dróg i ulic 39
  3.1.1 Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu 40
  3.1.2 Czas trwania deszczu 41
  3.1.3 Natężenie deszczu 41
  3.1.4 Natężenie deszczu miarodajnego 43
  3.1.5 Współczynnik spływu 44
  3.2 Metody obliczania wielkości spływów  47
  3.2.1 Metoda stałych natężeń deszczu 47
  3.2.2 Metoda natężeń granicznych 48
  3.2.3 Metoda graficzna Vicari-Hauffa 52
  3.2.4 Metoda współczynnika opóźnienia odpływu i zmiennego współczynnika spływu 56

  4 Podstawy odwodnienia powierzchni dróg i ulic 69
  4.1 Powierzchnie komunikacyjne 69
  4.2 Pobocze  71
  4.3 Pas dzielący 72
  4.4 Skarpy  72

  5 Urządzenia powierzchniowe do odprowadzania wody deszczowej 73
  5.1 Muldy podłużne  73
  5.1.1 Mulda trawiasta 74
  5.1.2 Mulda z gładkim umocnieniem dna 75
  5.1.3 Mulda z porowatym umocnieniem dna  75
  5.1.4 Mulda brukowana 75
  5.2 Rowy odwadniające 76
  5.2.1 Rowy przydrożne 76
  5.2.2 Rowy stokowe  80
  5.2.3 Przepusty drogowe  81
  5.3 Ścieki drogowe i uliczne 82
  5.3.1 Ściek przykrawężnikowy zwykły 83
  5.3.2 Ściek przykrawężnikowy obniżony 85
  5.3.3 Ściek pilasty 85
  5.3.4 Ściek przykrawężnikowy wydzielony 87
  5.3.5 Ściek płaski trójkątny 88
  5.3.6 Ściek płaski obniżony 88
  5.3.7 Ściek płaski trapezowy  89
  5.3.8 Ściek płaski prostokątny 89
  5.3.11 Ściek szczelinowy 91
  5.3.12 Ściek drogowy trójkątny 93
  5.3.13 Ściek drogowy trapezowy 94
  5.3.14 Ściek drogowy muldowy 94
  5.4 Wpusty deszczowe 94
  5.4.1 Nasady żeliwne do wpustów ulicznych 96
  5.4.2 Części podziemne wpustów 98
  5.5 Wymiarowanie powierzchniowych urządzeń odwadniających 102
  5.5.1 Wymiarowanie cieków otwartych  102
  5.5.2 Wymiarowanie rynien drogowych przykrawężnikowych 104
  5.5.3 Wymiarowanie muld 104
  5.5.4 Wyznaczanie odstępów między wpustami deszczowymi 111

  6 Podziemne urządzenia do odprowadzania wód opadowych 122
  6.1 Kanalizacja deszczowa 122
  6.1.1 Układy sieci kanalizacji deszczowej 123
  6.1.2 Przekroje poprzeczne i zagłębienia kanałów 124
  6.1.3 Spadki kanałów i prędkości przepływów 127
  6.1.4 Przepływ ścieków w kanałach zamkniętych 131
  6.2 Drenaż 135
  6.2.1 Drenaż kombinowany 139
  6.2.2 Drenaż zwykły  139
  6.2.3 Warstwa drenująca  140
  6.2.4 Projektowanie ciągów drenarskich 141
  6.2.5 Drenaż francuski 144
  6.3 Studnie kanalizacyjne 156
  6.3.1 Studnie rewizyjne 157
  6.3.2 Studnie połączeniowe i rozgałęzieniowe 159
  6.3.3 Studnie wpustowe 159
  6.3.4 Studnie kaskadowe 160
  6.3.5 Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych 162
  6.3.6 Studnie drenażowe z tworzyw sztucznych 167
  6.4 Warstwy chłonno-drenujące 168
  6.4.1 Warstwy filtracyjne 169
  6.4.2 Warstwa odsączająca skarpy  175
  6.4.3 Drenaż przyporowy 175
  6.4.4 Wgłębna warstwa odsączająca 177
  6.4.5 Rów infiltracyjny 177

  7 Urządzenia do regulacji odpływu deszczowego 178
  7.1 Urządzenia retencyjne 178
  7.1.1 Uwagi ogólne  178
  7.1.2 Wymiarowanie małych zbiorników retencyjnych 179
  7.2 Ukształtowanie zbiornika retencyjnego 195
  7.2.1 Zamknięte zbiorniki retencyjne 196
  7.2.2 Otwarte zbiorniki retencyjne 199
  7.3 Regulatory przepływu 209
  7.3.1 Budowa i zastosowanie regulatorów przepływu 209
  7.3.2 Zasada działania regulatorów przepływu 210
  7.3.3 Rodzaje regulatorów przepływu 211

  8 Urządzenia do wchłaniania wód opadowych 215
  8.1 Podstawy wymiarowania urządzeń chłonnych 217
  8.1.1 Usytuowanie urządzeń chłonnych 223
  8.1.2 Rodzaje urządzeń chłonnych 224
  8.2 Zbiornik chłonny 225
  8.3 Mulda chłonna 226
  8.4 Studnia chłonna 229
  8.4.1 Wymiarowanie studni chłonnych metodą Maaga 230
  8.4.2 Wymiarowanie studni chłonnych metodą filtracji bocznej 238
  8.5 Skrzynki i komory drenażowe 244
  8.5.1 Wstęp 244
  8.5.2 Skrzynka rozsączająca 247
  8.5.3 Komora drenażowa (filtracyjna) 249
  8.5.4 Projektowanie systemu komór drenażowych 253
  8.5.5 Obliczenie wielkości odpływu w systemie infiltracji do gruntu 256
  8.5.6 Obliczenie wielkości odpływu w systemie zatrzymania pierwszej fali spływu 257
  8.6 Ocena działania urządzeń chłonnych 257

  9 Zbiorniki odparowujące 259
  9.1 Teoretyczne podstawy parowania 260
  9.2 Wymiarowanie zbiornika odparowującego metodą retencyjną 263
  9.3 Wymiarowanie zbiornika odparowującego metodą bilansu wodnego zlewni 264
  9.4 Uwagi końcowe dotyczące projektowania zbiorników odparowujących 265

  10 Budowle inżynierskie 267
  10.1 Przepusty 267
  10.1.1 Usytuowanie i długość przepustu 269
  10.1.2 Ukształtowanie przepustu w przekroju poprzecznym nasypu 269
  10.1.3 Głowice przepustów 274
  10.1.4 Rodzaje przepustów 276
  10.1.5 Wymiarowanie parametrów hydraulicznych obiektów mostowych 282
  10.1.6 Minimalne wymiary przepustów 295
  10.1.7 Przepusty ekologiczne 296
  10.2 Syfony 299
  10.3 Filtracja wody pod przepustem 300
  10.4 Stopnie, progi, kaskady, niecki i bystrza 302
  10.4.1 Stopnie 302
  10.4.2 Progi 303
  10.4.3 Kaskady 304
  10.4.4 Bystrza 304

  11 Ochrona wód powierzchniowych i gruntu w drogownictwie 306
  11.1 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich 307
  11.1.1 Separatory olejowe 308
  11.1.2 Wymiarowanie separatora olejowego 311
  11.2 Separatory koalescencyjne 317
  11.2.1 Budowa i działanie separatora koalescencyjnego 317
  11.2.2 Konserwacja separatora koalescencyjnego 319
  11.2.3 Inspekcja generalna separatora koalescencyjnego 319
  11.3 Lamelowe separatory olejowe 320
  11.3.1 Budowa i działanie lamelowego separatora olejowego 320
  11.3.2 Eksploatacja lamelowych separatorów olejowych 322
  11.3.3 Inspekcja generalna separatora lamelowego 323
  11.4 Osadniki 323
  11.5 Konstrukcja nawierzchni na powierzchniach narażonych na działanie substancji
  ropopochodnych 326
  11.5.1 Schemat ideowy stacji paliw 326
  11.5.2 Rodzaje konstrukcji nawierzchni 328
  11.5.3 Podłoże gruntowe 328
  11.5.4 Warstwa mrozoochronna  331
  11.5.5 Podbudowa 332
  11.5.6 Warstwa jezdna 333

  12 Podstawy odwodnienia obiektów mostowych 341
  12.1 Odwodnienie mostów w obrębie fundamentów przyczółków i podpór 343
  12.2 Odwodnienie pomostów 348
  12.2.1 Nawierzchnie mostów drogowych 350
  12.2.2 Drenaż nawierzchni mostów 353
  12.2.3 Izolacja 354
  12.2.4 Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni mostów 355
  12.2.5 Urządzenia dylatacyjne na mostach drogowych 356
  12.3 Przewody kanalizacji deszczowej 361
  12.4 Wpusty deszczowe w obiektach mostowych 364
  12.4.1 Rodzaje wpustów mostowych 367
  12.4.2 Montaż wpustów w mostach betonowych 370

  13 Podstawy odwodnienia lotnisk 373
  13.1 Powierzchnie wchodzące w skład lotniska dla samolotów 374
  13.2 Odwodnienie powierzchniowe 376
  13.2.1 Spadki podłużne 377
  13.2.2 Pochylenia poprzeczne 379
  13.2.3 Zebranie i odprowadzenie wód opadowych 381
  13.3 Lotniska śmigłowcowe na poziomie terenu 382
  13.4 Parametry deszczu obliczeniowego 383

  14 Odwodnienie w projekcie drogowym 385
  14.1 Wyniki obliczeń hydraulicznych 385
  14.2 Plan sytuacyjny 385
  14.3 Przekrój podłużny 385
  14.4 Przekroje poprzeczne (normalne)  386
  14.5 Plany wysokościowe i warstwicowe 386
  14.6 Symbole graficzne przedstawiające elementy odwodnienia 387

  Dodatek 1 Obliczanie kanalizacji deszczowej metodą współczynnika opóźnienia
  odpływu 390
  Dodatek 2 Obliczanie kanalizacji deszczowej metodą zmiennego współczynnika
  spływu  392
  Dodatek 3 Tablice przepływów w kanałach kołowych dla k = 2,5 mm 394
  Wykaz symboli, jednostek i oznaczeń 398
  Bibliografia 402
  Skorowidz 407
   

  O autorach / z książki


  Dr inż. Roman Edel – absolwent Politechniki Gdańskiej. W 1985 roku ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego, a w 2004 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. W pracy zawodowej zajmuje się projektowaniem dróg wraz z odwodnieniem drogowym. Współautor publikacji: „Tablice do obliczeń hydraulicznych przepływu cieczy w kanałach zamkniętych” (1997) oraz „Wpływ parametrów wpustów deszczowych na sprawność odwodnienia powierzchniowego dróg i ulic” (2004) –opublikowanych nakładem Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej. Oprócz pozycji książkowych jest autorem wielu artykułów w czasopismach fachowych.


Liczba szt.

Cena: 69.00 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka
Gaca Stanisław , Suchorzewski Wojciech , Tracz Marian
89.00 zł
Nawierzchnie asfaltowe (wydanie 2 / 2007)
Piłat Jerzy , Radziszewski Piotr
68.25 zł
nakład wyczerpany
Technologia warstw asfaltowych
Błażejowski Krzysztof , Styk Stanisław
78.75 zł
Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo
Janusz Leszek , Madaj Arkadiusz
64.05 zł
Węzły drogowe i autostradowe
Praca zbiorowa, red. Ryszard Krystek
72.45 zł
Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym
Głażewski Marian , Nowocień Eugeniusz , Piechowicz Konrad
72.45 zł

Książki autora

Odwodnienie dróg
Edel Roman
69.00 zł