Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 52
02-546 Warszawa

Adres korespondencyjny: 05-071 Sulejówek, ul. Armii Krajowej 8


Telefony w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 14,30
22 849 27 51, 22 849 23 45, 691 347 412 

e-mail:
wkl@wkl.com.pl

Informacja o wpisie do rejestru przedsiębiorstw

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
- siedziba firmy: ul. Kazimierzowska 52, 02-546 Warszawa,
- firma wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego   przez Sąd Rejonowy
  dla m.st. Warszawy w Warszawie,   XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego   pod numerem 0000032364,
- REGON 010651362
- NIP 521 10 03 989
- kapitał zakładowy - 256 600 zł opłacony gotówką


Ewa Berus - prezes, dyrektor
tel. 22 849 23 45,  
ewa.berus@wkl.com.pl

Krzysztof Wiśniewski - wiceprezes, redaktor naczelny
tel. 22 849 27 51 wew. 244,  
krzysztof.wisniewski@wkl.com.pl 

Tomasz Pietrykowski - kierownik pionu techniczno-produkcyjnego
tel. 22 849 27 51 wew. 213,   
   produkcja@wkl.com.pl

Sekretariat redakcji
tel. 22 849 23 21,  
umowy@wkl.com.pl

Jacek Łęgiewicz
tel. 22 849 27 51 wew. 276,  
jacek.legiewicz@wkl.com.pl

Zbigniew Otoczyński
tel.  22 849 27 51 wew. 212,  
zbigniew.otoczynski@wkl.com.pl

Dział handlowy
tel. 22 849 23 45, 849 27 51 wew. 254, 
handlowy@wkl.com.pl, handlowywkl@wkl.com.pl