Technika transportu ładunków

Technika transportu ładunków

Autor: Prochowski Leon , Żuchowski Andrzej

ISBN: 978-83-206-1977-5
Nowość

Wydanie: 2 / 2016 dodruk 2024
Format: B5
Liczba stron: 316
Liczba ilustracji: 241
Seria: Pojazdy samochodowe
Oprawa: twarda

Polecam: 84

Opis

Dostęp do wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl

Wyróżnienie Ministra Infrastruktury 2010 w kategorii  - podręczniki akademickie  W podręczniku przedstawiono budowę, sposoby wykorzystania i możliwości przewozowe środków transportu drogowego, właściwości stosowanych opakowań zbiorczych i transportowych oraz urządzenia i maszyny do załadunku i rozładunku. Zawarto niezbędne informacje, dotyczące przygotowania i bezpiecznej realizacji procesu transportu ładunków.
W celu scharakteryzowania właściwości użytkowych opisywanych pojazdów i urządzeń w książce podano przykładowe ich charakterystyki techniczne. Wiele miejsca poświęcono drogowym przewozom ładunków i procesom załadunku, metodom bezpiecznego mocowania ładunków oraz rozładunkowi, także w kombinacji transportu drogowo-kolejowego.

Podręcznik jest adresowany do studentów ostatnich lat studiów na specjalnościach związanych z transportem, logistyką i techniką samochodową oraz organizacją i zarządzaniem w transporcie drogowym. Jest on również przystosowany do samodzielnego studiowania materiału przez studentów studiów zaocznych. Książka może zdecydowanie przyczynić się do poszerzenia wiedzy pracowników firm transportowych i osób odpowiedzialnych za efektywność, racjonalność i bezpieczeństwo przewozów drogowych.Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 9
  Rozdział 1. Wprowadzenie 11
  Rozdział 2. Przygotowanie ładunków do transportu drogowego 13
  2.1. Podatność transportowa i klasyfikacja ładunków 13
  2.2. Opakowania transportowe 16
  2.3. Oznakowania na opakowaniach transportowych 19
  2.4. Palety transportowe 21
  2.4.1. Budowa, klasyfikacja i zastosowanie palet 21
  2.4.2. Normalizacja i wymagania względem palet 25
  2.4.3. Oznakowanie palet 28
  2.4.4 Formowanie jednostek paletowych 29
  2.5. Kontenery 30
  2.5.1. Budowa, klasyfikacja i zastosowanie kontenerów 30
  2.5.2. Wymagania i normalizacja kontenerów 34
  2.5.3. Oznakowanie kontenerów 36
  Rozdział 3. Bezpieczeństwo transportu ładunków 39
  3.1. Bezpieczeństwo ilościowe i jakościowe 39
  3.2. Zasady rozmieszczania ładunku na pojeździe 40
  3.3. Odpowiedzialność uczestników procesu transportowego w zakresie bezpieczeństwa ładunków 42
  3.3.1. Uczestnicy procesu transportowego 42
  3.3.2. Odpowiedzialność nadawcy 44
  3.3.3. Odpowiedzialność przewoźnika 44
  3.4. Obowiązki uczestników transportu towarów niebezpiecznych 46
  Rozdział 4. Unormowania prawne w transporcie ładunków 50
  4.1. Przepisy dotyczące transportu drogowego 50
  4.2. Ogólne warunki przewozu ładunków 51
  4.3. Ograniczenia wymiarów i masy pojazdów 52
  4.3.1. Podstawowe definicje 52
  4.3.2. Ograniczenia wymiarów i masy pojazdów 54
  4.3.3. Dopuszczalne wartości nacisku osi kół pojazdów 56
  4.4. Transport ładunków niebezpiecznych 68
  4.4.1. Umowa ADR 68
  4.4.2. Znakowanie ostrzegawczo-informacyjne towarów niebezpiecznych 69
  4.4.3. Pojazdy do przewozu towarów niebezpiecznych 73
  4.4.4. Przepisy krajowe w zakresie transportu towarów niebezpiecznych 75
  4.5. Transport ładunków nienormatywnych 76
  4.6. Transport artykułów żywnościowych 80
  Rozdział 5. Samochody do przewozu ładunków 82
  5.1. Klasyfikacja i przeznaczenie 82
  5.2. Struktura rynku samochodów ciężarowych w Polsce 88
  5.3. Charakterystyka techniczna samochodów 90
  5.3.1. Charakterystyka techniczna samochodów o małej ładowności 90
  5.3.2. Charakterystyka techniczna samochodów o średniej i dużej ładowności 93
  Rozdział 6. Przyczepy i naczepy 97
  6.1. Klasyfikacja i główne wymiary 97
  6.1.1. Podstawowe określenia i klasyfikacja 97
  6.1.2. Określenie głównych wymiarów 98
  6.2. Ogólna budowa przyczep i naczep 100
  6.2.1. Układ konstrukcyjny przyczep i naczep 100
  6.2.1.1. Przyczepy uniwersalne101
  6.2.1.2. Naczepy skrzyniowe 104
  6.2.1.3. Naczepy kurtynowe 106
  6.2.1.4. Nadwozia furgonowe 109
  6.2.2. Układ jezdny i nośny, nogi podporowe 110
  6.2.2.1. Budowa układu jezdnego i zawieszenia 110
  6.2.2.2. Zawieszenie pneumatyczne 112
  6.2.2.3. Wyrównywanie nacisków pod kołami 113
  6.2.2.4. Układy o zmiennej liczbie osi jezdnych 114
  6.2.2.5. Budowa osi jezdnych 115
  6.2.2.6. Koła, ogumienie i obręcze 115
  6.2.2.7. Nogi podporowe w naczepach 116
  6.2.3. Mechanizmy skrętu, skręt samochodu z przyczepą 118
  6.2.3.1. Ogólna charakterystyka mechanizmów skrętu 118
  6.2.3.2. Skręt samochodu z przyczepą 119
  6.2.3.3. Skręt ciągnika siodłowego z naczepą 120
  6.2.3.4. Skręt kół układów wieloosiowych 123
  6.2.4. Układy hamulcowe 124
  6.2.4.1. Hamowanie przyczepy i naczepy 124
  6.2.4.2. Hamulce najazdowe 125
  6.2.4.3. Pneumatyczne układy uruchamania hamulców 126
  6.2.4.4. Układy elektropneumatyczne 128
  6.2.4.5. Złącza pneumatyczne 129
  6.2.5. Instalacja elektryczna 131
  6.2.5.1. Ogólna budowa 131
  6.2.5.2. Złącza do połączenia z ciągnikiem 134
  6.3. Urządzenia sprzęgające ciągniki z przyczepami i naczepami 137
  6.3.1. Klasyfikacja i ogólne wymagania względem urządzeń sprzęgających 137
  6.3.2. Sprzęg sworzniowy 139
  6.3.3. Sprzęg hakowy 142
  6.3.4. Dyszel przyczepy 143
  6.3.5. Sprzęg siodłowy 145
  6.3.6. Zasady doboru urządzeń sprzęgających 148
  Rozdział 7. Nadwozia specjalizowane przyczep i naczep 152
  7.1. Ogólna charakterystyka 152
  7.2. Nadwozia samowyładowcze 152
  7.3. Nadwozia izotermiczne 156
  7.3.1. Ogólna charakterystyka nadwozi izotermicznych 156
  7.3.2. Lodownie 158
  7.3.3. Chłodnie 159
  7.3.4. Nadwozia ogrzewane 160
  7.4. Nadwozia zbiornikowe, cysterny i silosy 160
  7.4.1. Cysterny 161
  7.4.2. Cysterny do paliw płynnych 162
  7.4.3. Budowa cystern do produktów spożywczych 165
  7.4.4. Cysterny ogrzewane 166
  7.4.5. Silosy 166
  7.4.6. Nadwozia ze zbiornikami o osi pionowej 168
  7.4.7. Mycie nadwozi zbiornikowych 169
  7.5. Nadwozia do transportu zwierząt 171
  7.6. Transport samochodów 173
  7.7. Transport kontenerów 174
  Rozdział 8. Przyczepy i naczepy do przewozu ładunków nienormatywnych 176
  8.1. Przeznaczenie, klasyfikacja i ogólna budowa 176
  8.2. Przyczepy i naczepy niskopodłogowe 177
  8.3. Przyczepy i naczepy najazdowe 179
  8.4. Przyczepy i naczepy dłużycowe 180
  8.5. Przyczepy segmentowe 182
  8.6. Ciągniki do przyczep i naczep do przewozu ładunków nienormatywnych 183
  Rozdział 9. Ocena przydatności pojazdów do transportu ładunków 185
  Rozdział 10. Urządzenia załadowcze i wyładowcze (przeładunkowe) 191
  10.1. Klasyfikacja i zadania urządzeń przeładunkowych 191
  10.2. Wózki widłowe 192
  10.2.1. Przeznaczenie i klasyfikacja 192
  10.2.2. Budowa i właściwości użytkowe podnośnikowych wózków widłowych 194
  10.2.3. Charakterystyka techniczna podnośnikowych wózków widłowych 198
  10.3. Urządzenia do przeładunku kontenerów 200
  10.3.1. Ogólna charakterystyka 200
  10.3.2. Wozy podnośnikowe 201
  10.3.3. Suwnice 202
  10.3.4. Wozy bramowe 204
  10.3.5. Podnośniki narożnikowe 204
  10.4. Urządzenia do przechylania nadwozi samowyładowczych 206
  10.4.1. Przeznaczenie i klasyfikacja 206
  10.4.2. Budowa urządzeń do przechylania nadwozi samowyładowczych 207
  10.4.3. Stateczność pojazdu podczas przechylania nadwozia samowyładowczego 210
  10.5. Żurawie samochodowe 212
  10.5.1. Przeznaczenie i klasyfikacja 212
  10.5.2. Budowa i działanie 215
  10.5.3. Charakterystyka techniczna 217
  10.5.4. Stateczność pojazdu podczas pracy żurawia 219
  10.6. Platformy załadowcze 221
  10.6.1. Przeznaczenie i klasyfikacja 221
  10.6.2. Działanie platformy załadowczej 224
  10.6.3. Charakterystyka techniczna 225
  10.7. Ruchoma podłoga 226
  10.7.1. Ogólna budowa i zasada działania 226
  10.7.2. Przeznaczenie ruchomej podłogi 229
  10.8. Urządzenia do przeładunku płynów i materiałów sypkich 230
  10.8.1. Parametry sprężarek i pomp 230
  10.8.2. Przeładunek płynów 230
  10.8.3. Przeładunek materiałów sypkich 234
  10.9. Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń przeładunkowych 237
  10.9.1. Ogólne zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń przeładunkowych 237
  10.9.2. Bezpieczeństwo w eksploatacji urządzeń dźwigowych 242
  10.9.3. Bezpieczeństwo w eksploatacji urządzeń hydraulicznych 243
  10.9.4. Kwalifikacje i wymagania dla operatorów urządzeń przeładunkowych 244
  Rozdział 11. Mocowanie ładunków 245
  11.1. Wymagania dotyczące mocowania ładunków 245
  11.2. Siły działające na ładunek podczas jazdy 247
  11.2.1. Siły wywołujące ruch ładunku 247
  11.2.2. Siła tarcia 251
  11.3. Stateczność ładunku 253
  11.4. Metody mocowania ładunków 254
  11.5. Urządzenia do mocowania ładunków 259
  11.5.1. Elementy blokujące ładunek 259
  11.5.2. Pasy mocujące 263
  11.5.3. Odciągi łańcuchowe i linowe 269
  11.6. Dobór parametrów i charakterystyk urządzeń mocujących ładunek 270
  11.6.1. Dobór elementów blokujących 270
  11.6.2. Dobór pasów mocujących do opasania ładunku 270
  11.6.3. Dobór odciągów do kotwiczenia prostego 273
  11.6.4. Dobór odciągów do kotwiczenia krzyżowego 275
  Rozdział 12. Transport z wykorzystaniem nadwozi wymiennych i pojemników 280
  12.1. Przeznaczenie i klasyfikacja nadwozi wymiennych 280
  12.2. Systemy wymiennych pojemników 283
  12.3. System bezpośredniego podnoszenia 284
  12.4. System najazdowy 286
  12.5. System hakowy 287
  12.6. System wciągarkowy 291
  12.7. System bramowy (kolebowy) 292
  Rozdział 13. Transport kombinowany i bimodalny 294
  13.1. Znaczenie transportu kombinowanego 294
  13.2. Klasyfikacja i metody kombinowanych przewozów kolejowo-drogowych 295
  13.3. Transport bimodalny 297
  Rozdział 14. Rozwój systemów transportu drogowego 301
  14.1. Kierunki rozwoju środków transportu 301
  14.1.1. Charakterystyki liczbowe i statystyka przewozów 301
  14.1.2. Rozwiązania techniczne w ramach obowiązujących ograniczeń 302
  14.2. Propozycje nowych rozwiązań technicznych 305
  14.3. Monitoring i nawigacja 307
  14.4. Systemy informatycznego wspomagania w transporcie drogowym 309
  Bibliografia 311
   
   
Liczba szt.

Cena: 79.00 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Samochody ciężarowe i autobusy
Prochowski Leon , Żuchowski Andrzej
79.00 zł
Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych
Prochowski Leon , Unarski Jan , Wach Wojciech , Wicher Jerzy
68.25 zł
nakład wyczerpany
Podstawy obsługiwania i napraw
Abramek Karol F. , Uzdowski Mirosław
55.65 zł
Podstawy budowy silników
Luft Sławomir
84.00 zł
Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji
Reimpell Jörnsen , Betzer Jürgen W.
57.75 zł
Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych
Zieliński Andrzej
51.45 zł

Książki autora

Mechanika ruchu
Prochowski Leon
Zapowiedź
Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych
Prochowski Leon , Unarski Jan , Wach Wojciech , Wicher Jerzy
68.25 zł
nakład wyczerpany
Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych
Prochowski Leon , Unarski Jan , Wach Wojciech , Wicher Jerzy
nakład wyczerpany
Samochody ciężarowe i autobusy
Prochowski Leon , Żuchowski Andrzej
nakład wyczerpany
Samochody ciężarowe i autobusy
Prochowski Leon , Żuchowski Andrzej
79.00 zł
Technika transportu ładunków
Prochowski Leon , Żuchowski Andrzej
79.00 zł