Teoria silników tłokowych

Teoria silników tłokowych

Autor: Rychter Tadeusz , Teodorczyk Andrzej

ISBN: 978-83-206-1630-9
Zapowiedź

Format: B5
Liczba stron: 268
Liczba ilustracji: 155
Seria: Pojazdy samochodowe
Oprawa: twarda

Polecam: 47

Opis

Podręcznik akademicki z zakresu teoretycznych podstaw działania tłokowych silników spalinowych o zapłonie iskrowym i o zapłonie samoczynnym. Zawiera opis obiegów teoretycznych i ich analizę, obiegów porównawczych i obiegów rzeczywistych. Przedstawiono termochemię spalania, termodynamiczną analizę obiegu z uwzględnieniem spalania, procesy gazodynamiczne, charakterystyki silników ZI oraz ZS, toksyczność spalin. Opisano systemy zasilania silników tłokowych, systemy spalania, a także niepożądane zjawiska, np. zjawisko stuku, nierównomierność biegu. Podano uwagi o modelowaniu matematycznym roboczego cyklu silnika tłokowego oraz przykłady obliczeń. Uwzględniono najnowsze wyniki badań i osiągnięcia w rozwoju silników spalinowych.
Z książką są powiązane opracowane przez autorów programy komputerowe, dostępne interaktywnie przez Internet.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści


  Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 10
  Wstęp 13

  Rozdział 1. Wprowadzenie ogólne 15
  1.1. Podstawowe parametry silnika tłokowego 15
  1.1.1. Parametry geometryczne, operacyjne i lokalne 15
  1.1.2. Parametry teoretyczne, indykowane i użyteczne 16
  1.2. Zakresy wielkości, zastosowania i warunki pracy 18
  1.3. Tendencje rozwojowe 20
  1.4. Napędy alternatywne 20

  Rozdział 2. Obiegi teoretyczne 23
  2.1. Wprowadzenie i założenia 23
  2.2. Obieg z doprowadzaniem ciepła przy stałej objętości
  (obieg Otta) 24
  2.3. Obieg z doprowadzaniem ciepła przy stałym
  ciśnieniu (obieg Diesla) 26
  2.4. Obieg z doprowadzaniem ciepła przy stałej objętości
  i stałym ciśnieniu (obieg Sabathégo) 28
  2.5. Analiza sprawności obiegów teoretycznych 30
  2.6. Obiegi z doładowaniem 32
  2.6.1. Uwagi ogólne 32
  2.6.2. Doładowanie mechaniczne 33
  2.6.3. Turbodoładowanie 35
  2.7. Średnie ciśnienie teoretyczne 37

  Rozdział 3. Obiegi porównawcze i ich urzeczywistnienie 39
  3.1. Wprowadzenie 39
  3.2. Silniki o zapłonie iskrowym (ZI) 40
  3.3. Silniki o zapłonie samoczynnym (ZS) 42
  3.4. Silniki dwusuwowe 43
  3.5. Silniki doładowane 45
  3.6. Uwarunkowania techniczne parametrów obiegu 46

  Rozdział 4. Termochemia spalania 48
  4.1. Zależności dla gazu doskonałego i półdoskonałego 48
  4.2. Energia wiązań chemicznych a wywiązywanie ciepła
  (definicje) 54
  4.3. Adiabatyczna temperatura spalania 58
  4.4. I zasada termodynamiki 59
  4.5. Spalanie w umiarkowanych temperaturach 60
  4.6. Równowaga chemiczna 66
  4.7. Kinetyka reakcji chemicznych 70
  4.8. Zredukowane mechanizmy kinetyczne 75
  4.9. Inne mechanizmy globalne i wieloetapowe 76

  Rozdział 5. Termodynamiczna analiza obiegu
  na podstawie
  uproszczonego bilansu energii 79
  5.1. Uproszczona analiza obiegu silnika ZI 79
  5.2. Przygotowanie ładunku 83
  5.3. Praca silnika z częściowymi obciążeniami 84
  5.4. Doładowanie 85
  5.5. Uproszczona analiza obiegu silnika ZS 87

  Rozdział 6. Procesy spalania 89
  6.1. Charakterystyka ogólna 89
  6.2. Ruch ładunku w cylindrze 92
  6.3. Proces spalania w silniku ZI 94
  6.4. Proces spalania w silniku ZS 100
  6.5. Spalanie mieszanek ubogich 104
  6.6. Kształt komory spalania 109
  6.7. Recyrkulacja spalin 111

  Rozdział 7. Określanie przebiegu wywiązywania się
  ciepła
  112
  7.1. Wprowadzenie 112
  7.2. Sprzężenie między udziałem masowym spalin
  oraz ciśnieniem 113
  7.3. Określanie przebiegu wywiązywania się ciepła
  w silniku ZI (metody predykcyjne) 115
  7.3.1. Metoda szacunkowa 115
  7.3.2. Metoda z uwzględnieniem danych doświadczalnych
  - funkcja Wibego 117
  7.3.3. Metoda z uwzględnieniem propagacji frontu
  spalania 118
  7.4. Określanie przebiegu wywiązywania się ciepła
  na podstawie wykresu indykatorowego (metody
  diagnostyczne) 120
  7.4.1. Uwagi ogólne 120
  7.4.2. Określanie szybkości spalania w silniku ZI 121
  7.4.3. Określanie przebiegu wywiązywania się ciepła
  w silniku ZI - model jednostrefowy 122
  7.4.4. Określanie przebiegu wywiązywania się ciepła
  w silniku ZI - model dwustrefowy 125
  7.5. Określanie przebiegu wywiązywania się ciepła
  w silniku ZS 127
  7.5.1. Szybkość wtrysku paliwa 127
  7.5.2. Analiza zmierzonego wykresu indykatorowego 128
  7.6. Analiza obiegu termodynamicznego silnika ZI 132
  7.7. Analiza obiegu termodynamicznego silnika ZS 139

  Rozdział 8. Obiegi rzeczywiste 143
  8.1. Ogólna charakterystyka obiegów rzeczywistych 143
  8.2. Wymiana ładunku 145
  8.2.1. Zadania procesu wymiany ładunku 145
  8.2.2. Współczynnik napełnienia 146
  8.2.3. Obliczanie procesu wymiany ładunku 148
  8.2.4. Przepływ przez zawory 150
  8.2.5. Fazy rozrządu 151
  8.2.6. Ruchy falowe 153
  8.3. Geometria komory spalania 155
  8.3.1. Komory spalania silników ZI 155
  8.3.2. Komory spalania silników ZS 159
  8.4. Wymiana ciepła 161
  8.4.1. Charakterystyka ogólna 161
  8.4.2. Uśredniony opis wymiany ciepła 163
  8.5. Turbulencja 165
  8.6. Pełny bilans energetyczny 167

  Rozdział 9. Zasilanie i systemy spalania 169
  9.1. Przygotowanie ładunku 169
  9.2. Zasilanie wtryskowe silników ZI 170
  9.3. Zasilanie wtryskowe silników ZS 171
  9.4. Systemy spalania silników ZI 174
  9.5. Systemy spalania silników ZS 183
  9.5.1. Uwagi ogólne 183
  9.5.2. Rodzaje systemów spalania silników ZS 184
  9.5.3. Mechanizm spalania strugi paliwa w silniku ZS 185

  Rozdział 10. Zjawiska niepożądane 188
  10.1. Zjawisko spalania stukowego 188
  10.2. Niepowtarzalność procesów 193
  10.3. Problemy rozruchowe silników ZS 196

  Rozdział 11. Toksyczność spalin 198
  11.1. Wprowadzenie 198
  11.2. Mechanizmy powstawania konwencjonalnych
  toksycznych składników spalin 198
  11.2.1. Tlenek węgla (CO) 198
  11.2.2. Niespalone węglowodory (HC) 200
  11.2.3. Tlenki azotu (NOx) 201
  11.2.4. Cząstki stałe 203
  11.2.5. Wpływ warunków pracy silnika na emisję
  toksycznych składników spalin 204
  11.3. Pozostałe toksyczne składniki spalin 206
  11.3.1. Aldehydy 206
  11.3.2. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
  (PAH) 206
  11.4. Dwutlenek węgla 206
  11.5. Związki toksyczne powstające w atmosferze - ozon
  troposferyczny 206
  11.6. Przepisy dotyczące emisji toksycznych składników
  spalin przez silniki 207
  11.7. Sposoby zmniejszania emisji toksycznych
  składników spalin 208
  11.7.1. Modyfikacja procesu spalania 208
  11.7.2. Neutralizacja toksycznych składników spalin 209

  Rozdział 12. Parametry operacyjne i charakterystyki
  silników 211
  12.1. Parametry operacyjne 211
  12.1.1. Średnie ciśnienie indykowane i użyteczne 211
  12.1.2. Moc indykowana i użyteczna 212
  12.1.3. Moment obrotowy 213
  12.1.4. Zużycie paliwa 213
  12.1.5. Sprawności 213
  12.1.6. Inne wskaźniki 215
  12.2. Ogólny podział charakterystyk 216
  12.3. Charakterystyki prędkościowe 216
  12.4. Charakterystyki obciążeniowe 220
  12.5. Charakterystyki uniwersalne 221
  12.6. Charakterystyki regulacyjne 222
  12.7. Charakterystyki specjalistyczne 224

  Rozdział 13. Modelowanie matematyczne roboczego
  cyklu
  silnika tłokowego 226
  13.1. Wprowadzenie 226
  13.2. Ogólna klasyfikacja modeli 227
  13.3. Podział według kryterium "samodzielności" 228
  13.4. Charakterystyka modeli strefowych 229
  13.5. Charakterystyka modeli polowych 233
  13.6. Wiarygodność wyników obliczeń 234
  13.7. Zastosowania 235

  Rozdział 14. Paliwa i oleje 237
  14.1. Chemia paliw węglowodorowych 237
  14.2. Ciepło właściwe węglowodorów 240
  14.3. Charakterystyka paliw ciekłych 241
  14.4. Benzyny 242
  14.5. Oleje napędowe 249
  14.6. Paliwa alternatywne 251
  14.7. Materiały smarowe 253
  14.7.1. Oleje mineralne 254
  14.7.2. Oleje syntetyczne 255

  Dodatek A Programy komputerowe do wykonywania
  obliczeń w Internecie 257

  Dodatek B Analiza obiegu termodynamicznego silnika
  ZI przy użyciu programu komputerowego
  STANJAN 263

  Dodatek C Wybrane adresy internetowe 265

  Literatura 267
  Skorowidz 269
Liczba szt.Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Podstawy budowy silników
Luft Sławomir
73.50 zł
Czujniki
Gajek Andrzej , Juda Zdzisław
53.55 zł
Konstrukcja grupy
tłokowo-cylindrowej silników spalinowych
Kozaczewski Wiesław
45.15 zł
Układy oczyszczania spalin i pokładowe systemy diagnostyczne samochodów
Rokosch Uwe
75.00 zł
Sterowanie silników o zapłonie samoczynnym
Praca zbiorowa
59.00 zł
Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji
Reimpell Jörnsen , Betzer Jürgen W.
57.75 zł

Książki autora

Teoria silników tłokowych
Rychter Tadeusz , Teodorczyk Andrzej
Zapowiedź