Ciecze i tłumiki magnetoreologiczne. Właściwości, budowa, badania, modelowanie i zastosowania

Ciecze i tłumiki magnetoreologiczne. Właściwości, budowa, badania, modelowanie i zastosowania

Autor: Bajkowski Jerzy

ISBN: 978-83-206-1935-5

Wydanie: 1 / 2014
Format: B5
Liczba stron: 288
Liczba ilustracji: 261
Liczba tabel: 15
Oprawa: twarda

Polecam: 59

Opis

Monografia kompleksowo ujmująca właściwości sterowalnych cieczy magnetycznych, zwłaszcza magnetoreologicznych, wybrane zagadnienia z zakresu budowy wytrzymałościowych i reologicznych modeli ciał, schematy rozwiązań przepływu cieczy, przykłady obliczeń projektowych i najpopularniejsze modele reologiczne urządzeń magnetoreologicznych oraz wybrane przykłady konstrukcji urządzeń magnetoreologicznych (liniowych tłumików i amortyzatorów oraz obrotowych tłumików, sprzęgieł i hamulców), a także rezultaty badań tych urządzeń na specjalnych stanowiskach z uwzględnieniem m.in. wpływu temperatury na ich pracę. Opisano również lepkoplastyczne właściwości cieczy, w tym m.in. zachowanie cieczy w warunkach eksploatacyjnych, w których ich stan przypomina ciało stałe, oraz podano przykłady modelowania konstrukcji wykorzystujących urządzenia magnetoreologiczne (m.in. amortyzatora zamontowanego w podwoziu lekkiego samolotu sportowego, modelu samochodu oraz złożonego obiektu specjalnego). Szeroko przedstawiono też przykłady zastosowania urządzeń wykorzystujących ciecze magnetoreologiczne w różnego rodzaju konstrukcjach, zarówno ruchomych (np. zawieszenia pojazdów), jak i stacjonarnych (np. ochrona budynków przed trzęsieniem ziemi).
Odbiorcy: inżynierowie projektanci urządzeń tłumiących, pracownicy naukowi i studenci wydziałów mechanicznych, mechatronicznych i pokrewnych, studenci studiów doktoranckich oraz wszyscy zainteresowani tematyką publikacji.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ 15
  PRZEDMOWA  18
  1. WPROWADZENIE 21
  1.1. Materiały i struktury „inteligentne” oraz „smart” 21
  1.2. Historia odkrycia i rozwoju cieczy sterowalnych 23
  Literatura do rozdziału 1 27
  2. WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE BUDOWY
  WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH I REOLOGICZNYCH
  MODELI CIAŁ 29
  2.1. Główne wytyczne i założenia do budowy modeli ciał rzeczywistych 29
  2.2. Podstawowe pojęcia wytrzymałościowe oraz definicje i związki opisujące zależności między obciążeniami i odkształceniami 30
  2.2.1. Podstawowe pojęcia dotyczące obciążeń i naprężeń 30
  2.2.2. Podstawowe definicje oraz klasyfikacja przemieszczeń i odkształceń ciał 32
  2.2.3. Podstawowe zależności między naprężeniami i odkształceniami.
  Stan czystego ścinania 34
  2.2.4. Podstawowe definicje dotyczące fizycznych właściwości
  wytrzymałościowych materiałów 40
  2.3. Modele reologiczne ciał doskonałych 41
  2.3.1. Elementarne modele reologiczne ciał doskonałych 41
  2.3.2. Model reologiczny doskonale sprężystego ciała Hooke’a 42
  2.3.3. Model reologiczny sztywno-plastycznego ciała Saint-Venanta 42
  2.3.4. Model reologiczny doskonale lepkiego ciała Newtona 42
  2.4. Wybrane właściwości elementarnych modeli reologicznych ciał doskonałych 43
  2.4.1. Właściwości modelu doskonale sprężystego ciała Hooke’a 43
  2.4.2. Właściwości modelu sztywno-plastycznego ciała Saint-Venanta 43
  2.4.3. Właściwości modelu doskonale lepkiego ciała Newtona 44
  2.5. Podstawowe złożone modele reologiczne ciał doskonałych 44
  2.5.1. Model Kelvina-Voigta 44
  2.5.2. Model Maxwella 45
  2.6. Uwagi dotyczące innych rodzajów modeli relogicznych 45
  Literatura do rozdziału 2 46
  3. STRUKTURA I PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI STEROWALNYCH CIECZY MAGNETYCZNYCH 47
  3.1. Wprowadzenie 47
  3.2. Ciecze elektroreologiczne 47
  3.3. Ciecze magnetoreologiczne 53
  3.4. Ciecze ferromagnetyczne 56
  Literatura do rozdziału 3 57
  4. REOLOGICZNE I INŻYNIERSKIE MODELE CIECZY MAGNETOREOLOGICZNYCH 59
  4.1. Wprowadzenie 59
  4.2. Wybrane przykłady struktur modeli płynów reologicznych 60
  4.3. Ciecz magnetoreologiczna jako przykład płynu nienewtonowskiego 61
  4.4. Wybrane modele reologiczne przydatne w analizie cieczy magnetoreologicznych 61
  4.4.1. Lepkoplastyczny i lepko-elastoplastyczny model Binghama 61
  4.4.2. Lepkoplastyczny model Herschela-Bulkleya 63
  4.4.3. Lepkoplastyczny model Cassona 64
  4.4.4. Sprężysto-lepkoplastyczny model Mc Kinleya 64
  4.4.5. Model BingMax 65
  4.4.6. Inne modele reologiczne 65
  4.5. Inżynierskie modele cieczy magnetoreologicznych 66
  4.6. Wybrane właściwości inżynierskich modeli cieczy magnetoreologicznych 67
  4.6.1. Wprowadzenie 67
  4.6.2. Właściwości modelu zaworowego 67
  4.6.3. Właściwości modelu ściskanego 68
  4.6.4. Właściwości modelu sprzęgłowego 68
  Literatura do rozdziału 4 69
  5. MECHANICZNE, REOLOGICZNE I MAGNETYCZNE WŁAŚCIWOŚCI WYBRANYCH CIECZY MAGNETOREOLOGICZNYCH 70
  5.1. Wprowadzenie 70
  5.2. Podstawowe właściwości wybranych cieczy magnetoreologicznych 71
  5.2.1. Wybrane charakterystyki cieczy MR produkcji firmy Lord Corporation 71
  5.2.2. Wybrane charakterystyki cieczy MR produkcji firmy BASF 76
  5.2.3. Wybrane charakterystyki cieczy MR opracowanych w Instytucie Fraunhofera 80
  5.2.4. Wybrane charakterystyki cieczy MR opracowanej w Politechnice Warszawskiej 81
  5.2.4.1. Właściwości cieczy magnetoreologicznej o oznaczeniu JL 81
  5.2.4.2. Porównanie przebiegów charakterystyk cieczy MR opracowanych w Instytucie Fraunhofera, cieczy JL skomponowanej w Politechnice Warszawskiej oraz cieczy firmy Lord o oznaczeniu MRF 132 LD 84
  5.2.4.3. Uwagi dotyczące innych europejskich cieczy magnetoreologicznych 85
  Literatura do rozdziału 5 86
  6. SCHEMATY ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH URZĄDZEŃ MAGNETOREOLOGICZNYCH ILUSTRUJĄCE ZASADĘ ICH DZIAŁANIA 87
  6.1. Wprowadzenie 87
  6.2. Przykłady rozwiązań przepływu cieczy w konstrukcjach magnetoreologicznych tłumików i amortyzatorów liniowych 88
  6.2.1. Stosowane koncepcje przepływu cieczy w rozwiązaniach konstrukcyjnych magnetoreologicznych tłumików liniowych 88
  6.2.2. Stosowane koncepcje przepływu cieczy w rozwiązaniach konstrukcyjnych magnetoreologicznych amortyzatorów liniowych 90
  6.3. Schematy rozwiązań konstrukcyjnych magnetoreologicznych tłumików, sprzęgieł i hamulców obrotowych 91
  Literatura do rozdziału 6 93
  7. PRZYKŁADY INŻYNIERSKICH OBLICZEŃ PROJEKTOWYCH I ROZWIĄZAŃ
  KONSTRUKCYJNYCH KLASYCZNYCH URZĄDZEŃ
  MAGNETOREOLOGICZNYCH 95
  7.1. Ogólne uwagi dotyczące projektowania tłumików i amortyzatorów oraz sprzęgieł i hamulców MR 95
  7.2. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych magnetoreologicznych tłumików i amortyzatorów liniowych 96
  7.3. Przykład konstrukcji magnetoreologicznego tłumika obrotowego 99
  7.4. Przykłady obliczeń projektowych urządzeń magnetoreologicznych 100
  7.4.1. Wprowadzenie 100
  7.4.2. Przykład obliczeń projektowych prototypu magnetoreologicznego tłumika liniowego 101
  7.4.3. Przykład obliczeń projektowych prototypu magnetoreologicznego tłumika, sprzęgła lub hamulca obrotowego o cylindrycznym kształcie szczeliny 105
  7.4.4. Przykład obliczeń projektowych prototypu magnetoreologicznego tłumika sprzęgła lub hamulca obrotowego ze szczeliną utworzoną przez równoległe płaszczyzny tarcz 107
  Literatura do rozdziału 7 108
  8. NAJPOPULARNIEJSZE MODELE URZĄDZEŃ MAGNETOREOLOGICZNYCH 109
  8.1. Wprowadzenie 109
  8.2. Pierwotny i modyfikowane modele tłumików Gamota-Filisco 109
  8.3. Lepko-elastoplastyczny model Li 111
  8.4. Model Bouca-Wena 111
  8.5. Model Spencera 113
  8.6. Inne reologiczne modele urządzeń MR 114
  Literatura do rozdziału 8 115
  9. PRZYKŁADY KONSTRUKCJI LINIOWYCH AMORTYZATORÓW I TŁUMIKÓW 117
  9.1. Wprowadzenie 117
  9.2. Wybrane przykłady konstrukcji magnetoreologicznych amortyzatorów liniowych 118
  9.2.1. Amortyzator firmy Lord 118
  9.2.2. Prototypy amortyzatorów wykonane w IPBM Politechniki Warszawskiej 119
  9.3. Wybrane przykłady konstrukcji magnetoreologicznych tłumików liniowych 120
  9.3.1. Prototyp tłumika T-SiMR-PW-MRF-132DG-0,5G-207 120
  9.3.2. Prototyp tłumika T-SiMR-PW-MRF-132DG-0,5P-1-ST 122
  9.4. Konstrukcyjne rozwiązanie tłumika MR pracującego jako amortyzator 123
  9.5. Inne wybrane konstrukcje liniowych tłumików i amortyzatorów 123
  Literatura do rozdziału 9 125
  10. PROCEDURY ORAZ STANOWISKA DO BADAŃ URZĄDZEŃ MAGNETOREOLOGICZNYCH 127
  10.1. Wprowadzenie 127
  10.2. Charakterystyki niezbędne do ogólnej oceny amortyzatora lub tłumika MR 129
  10.3. Stanowiska do realizacji badań magnetoreologicznych liniowych tłumików i amortyzatorów 130
  10.3.1. Stanowisko do badań statycznych 130
  10.3.2. Stanowisko do badań tłumików i amortyzatorów o kinematycznym wymuszeniu przemieszczeń 130
  10.3.3. Stanowisko do wyznaczania charakterystyk amortyzatorów i tłumików MR o niewielkich wymiarach z kinematycznym wymuszeniem ruchu 133
  10.3.4. Stanowisko do wyznaczania charakterystyk amortyzatorów lub tłumików MR o siłowym wymuszeniu ruchu 134
  10.4. Sposób rejestracji wyników badań magnetoreologicznych urządzeń liniowych i aparatura badawcza 135
  10.5. Charakterystyki niezbędne do ogólnej oceny magnetoreologicznych
  obrotowych tłumików, sprzęgieł lub hamulców 136
  10.6. Stanowiska do realizacji badań magnetoreologicznych urządzeń
  obrotowych 136
  10.6.1. Stanowisko do badań statycznych 136
  10.6.2. Stanowisko do badań dynamicznych 137
  10.7. Sposób rejestracji wyników badań magnetoreologicznych urządzeń obrotowych i aparatura badawcza 138
  Literatura do rozdziału 10 138
  11. BADANIA MAGNETOREOLOGICZNYCH LINIOWYCH AMORTYZATORÓW I TŁUMIKÓW 140
  11.1. Wprowadzenie 140
  11.2. Ogólne uwagi dotyczące wyznaczania podstawowych charakterystyk pochłaniania i rozpraszania energii w amortyzatorze lub tłumiku MR 141
  11.3. Wyniki badań amortyzatora Lord Rheonetic RD-1005-3 142
  11.3.1. Uwagi dotyczące przedmiotu badań 142
  11.3.2. Uwagi dotyczące obróbki i prezentacji wyników 142
  11.3.3. Wyznaczenie charakterystyk pochłaniania i rozpraszania energii w warunkach kinematycznego wymuszenia ruchu 143
  11.3.4. Charakterystyki pochłaniania i rozpraszania energii ilustrujące wpływ zmian temperatury 147
  11.3.5. Wyznaczenie charakterystyk pochłaniania i rozpraszania energii w warunkach wymuszenia ruchu siłą o charakterze uderzeniowym 148
  11.4. Wyniki badań amortyzatora A-SiMR-MR-LD-203 150
  11.4.1. Wyznaczenie charakterystyk pochłaniania i rozpraszania energii w warunkach kinematycznego wymuszenia ruchu 150
  11.4.2. Charakterystyki pochłaniania i rozpraszania energii ilustrujące wpływ zmian temperatury 152
  11.4.3. Wyznaczenie charakterystyk pochłaniania i rozpraszania energii w warunkach wymuszenia ruchu siłą o charakterze uderzeniowym 157
  11.4.4. Przykładowe przebiegi zmian wartości siły, przemieszczenia i temperatury w funkcji czasu w przypadku uderzeniowego wymuszenia ruchu uzyskane przy wielkości szczeliny s = 1,0 mm 159
  11.5. Wyniki badań tlumika T-SiMR MR-132 DG 161
  11.5.1. Wyniki badań pochłaniania i rozpraszania energii ilustrujące wpływ zmian wartości natężenia prądu w solenoidzie głowicy uzyskane przy różnych wysokościach szczeliny do przepływu cieczy
  i kinematycznym wymuszeniu ruchu 161
  11.5.2. Wyniki uzyskane w przypadku szczeliny o wysokości 0,5 mm 163
  11.5.3. Wyniki uzyskane w przypadku szczeliny o wysokości 0,7 mm 164
  11.5.4. Wyniki uzyskane w przypadku szczeliny o wysokości 1,0 mm 165
  11.5.5. Wykresy porównawcze wyników badań ilustrujące wpływ prędkości na zmianę siły działającej na tłoczysko uzyskane przy różnych wartościach wysokości szczeliny 167
  11.5.6. Wyniki badań ilustrujące wpływ temperatury na wartości pochłaniania i rozpraszania energii 169
  11.5.7. Wybrane wyniki badań statycznych 173
  Literatura do rozdziału 11 174
  12. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ LINIOWYCH AMORTYZATORÓW I TŁUMIKÓW 176
  12.1. Analiza wyników badań amortyzatorów i tłumików z kinematycznym wymuszeniem ruchu 176
  12.1.1. Analiza charakterystyk pochłaniania i rozpraszania energii amortyzatora Lord Rheonetic LD-1005-3 176
  12.1.2. Analiza charakterystyk pochłaniania i rozpraszania energii amortyzatora A-SiMR-MR-LD-203 178
  12.1.3. Analiza charakterystyk pochłaniania i rozpraszania energii tłumika T-SiMR MR-132 DG 178
  12.2. Analiza wyników badań amortyzatorów wyznaczonych przy uderzeniowym wymuszeniu ruchu 179
  12.2.1. Analiza przebiegu zmian wartości siły obciążającej tłoczysko amortyzatora Lord Rheonetic LD-1005-3 179
  12.2.2. Analiza przebiegu zmian wartości siły obciążającej tłoczysko amortyzatora A-SiMR-MR-LD-203 179
  Literatura do rozdziału 12 180
  13. BADANIA MAGNETOREOLOGICZNYCH OBROTOWYCH TŁUMIKÓW, SPRZĘGIEŁ I HAMULCÓW 182
  13.1. Wprowadzenie 182
  13.2. Podobieństwa i różnice w konstrukcji oraz badaniach magnetoreologicznych obrotowych tłumików, sprzęgieł i hamulców 182
  13.3. Przyjęta metodyka badawcza wybranych przedmiotów badań 184
  13.4. Wyniki badań prototypu sprzęgła magnetoreologicznego S-SiMR-MR-FB2040 185
  13.4.1. Badania sprzęgła przy przepływie prądu w dwóch solenoidach 185
  13.4.1.1. Wyniki badania momentu obrotowego przenoszonego przez sprzęgło zarejestrowane przy różnych wartościach natężenia prądu płynącego w solenoidach urządzenia 185
  13.4.1.2. Wyznaczone w funkcji prędkości wyniki badania wpływu natężenia pola magnetycznego na wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło oraz na zmiany temperatury 187
  13.4.1.3. Zarejestrowane w funkcji czasu wyniki badania zmian wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło wyznaczone przy różnych wartościach natężenia prądu płynącego w solenoidach i zmiennej prędkości 188
  13.4.1.4. Wyniki badania wpływu prędkości obrotowej i temperatury na uśrednione wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło 189
  13.4.1.5. Wyniki badania zmian wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło i temperatury zarejestrowane w funkcji czasu przy stałych wartościach prędkości obrotowej 189
  13.4.1.6. Wyniki badania remanencji sprzęgła 191
  13.4.2. Badania sprzęgła przy przepływie prądu w jednym solenoidzie 192
  13.4.2.1. Wyniki badania momentu obrotowego przenoszonego przez sprzęgło zarejestrowane przy różnych wartościach natężenia prądu płynącego w jednym solenoidzie urządzenia 192
  13.4.2.2. Wyznaczone w funkcji prędkości obrotowej wyniki badania wpływu natężenia pola magnetycznego na wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło oraz zmiany temperatury 193
  13.4.2.3. Wyniki badania wpływu prędkości obrotowej na uśrednione wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło i temperaturę 195
  13.4.2.4. Wyniki badania narastania w czasie temperatury sprzęgła wyznaczone dla różnych wartości natężenia prądu płynącego w solenoidzie 195
  13.4.2.5. Wyniki badania narastania temperatury sprzęgła w funkcji czasu i prędkości obrotowej 196
  13.4.2.6. Wyniki badania zmian wartości momentu obrotowego przenoszonego przez sprzęgło zarejestrowane w funkcji temperatury 196
  13.4.2.7. Wyniki badania zmian wartości momentu obrotowego w wybranym przedziale czasu pracy wyznaczone dla różnych wartości prędkości obrotowej 197
  13.4.2.8. Wyniki badania remanencji sprzęgła 197
  13.5. Wyniki badań prototypu hamulca magnetoreologicznego H-SiMR-MR-FB2040 przy przepływie prądu w dwóch solenoidach 198
  13.5.1. Wyniki badania momentu obrotowego przenoszonego przez hamulec zarejestrowane przy różnych wartościach natężenia prądu płynącego w solenoidach urządzenia 198
  13.5.2. Wyznaczone w funkcji prędkości wyniki badania wpływu natężenia pola magnetycznego na wartości momentu hamowania oraz na zmiany temperatury 200
  13.5.3. Wyniki badania zmian wartości momentu hamowania zarejestrowane w funkcji czasu i wyznaczone przy różnych wartościach natężenia prądu płynącego w solenoidach oraz zróżnicowanych wartościach prędkości 201
  13.5.4. Wyniki badania wpływu czasu pracy hamulca na zmianę temperatury wyznaczone dla kilku wartości prędkości obrotowych oraz natężenia prądu w solenoidach urządzenia 202
  13.5.5. Wyniki badania zmian temperatury w czasie wyznaczone dla kilku wartości prędkości obrotowej tłumika oraz natężenia prądu płynącego w solenoidach 202
  13.5.6. Wyniki badania zmian wartości momentu obrotowego tłumika wyznaczone w funkcji czasu przy różnych wartościach natężenia prądu 203
  13.5.7. Wyniki badania zmian momentu obrotowego tłumika w funkcji temperatury wyznaczone dla różnych wartości natężenia prądu w solenoidach 204
  13.5.8. Wyniki badania zmian wartości momentu hamowania i temperatury hamulca zarejestrowane w funkcji czasu przy stałych wartościach prędkości obrotowej, natężenia prądu i jednakowej wartości czasu pomiaru 204
  13.5.9. Wyniki badania remanencji hamulca H-SiMR-MR-FB2040 207
  Literatura do rozdziału 13 207
  14. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ MAGNETOREOLOGICZNYCH OBROTOWYCH
  TŁUMIKÓW, SPRZĘGIEŁ I HAMULCÓW 208
  14.1. Wprowadzenie 208
  14.2. Analiza zmian wartości przenoszonego momentu sprzęgła S-SiMR-MR-FB2040 w przypadku przepływu prądu w dwóch solenoidach 208
  14.2.1. Analiza wyników badania momentu obrotowego przenoszonego przez sprzęgło uzyskanych dla różnych wartości natężenia prądu płynącego w solenoidach urządzenia 208
  14.2.2. Analiza wpływu natężenia pola magnetycznego na wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło oraz na zmiany temperatury wyznaczone w funkcji prędkości 209
  14.2.3. Analiza zmian wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło zarejestrowanych w funkcji czasu wyznaczonych przy różnych wartościach natężenia prądu płynącego w solenoidach i zróżnicowanych wartościach prędkości 210
  14.2.4. Analiza wyników badania wpływu prędkości obrotowej i temperatury na wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło 210
  14.2.5. Analiza wyników badania zmian wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło i temperatury zarejestrowanych w funkcji czasu przy stałych wartościach prędkości obrotowej 211
  14.2.6. Analiza wyników badania wpływu remanencji na wartości momentu resztkowego sprzęgła 211
  14.3. Analiza zmian wartości przenoszonego momentu sprzęgła S-SiMR-MR-FB2040 w przypadku przepływu prądu w jednym solenoidzie 212
  14.3.1. Uwagi dotyczące analizy sprzęgła MR z pojedynczym oddziaływaniem pola magnetycznego na ciecz 212
  14.3.2. Analiza wyników badania momentu obrotowego przenoszonego przez sprzęgło uzyskanych przy różnych wartościach natężenia prądu płynącego w solenoidzie 212
  14.3.3. Analiza wpływu natężenia pola magnetycznego na wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło oraz na zmiany temperatury wyznaczone w funkcji prędkości obrotowej 213
  14.3.4. Analiza wyników badania wpływu prędkości obrotowej na uśrednione wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło i temperaturę 214
  14.3.5. Analiza wyników badania wzrostu temperatury 214
  14.3.6. Analiza wyników badania narastania temperatury sprzęgła w funkcji czasu i prędkości obrotowej 215
  14.3.7. Analiza wyników badania zmian wartości momentu obrotowego sprzęgła zarejestrowanych w funkcji temperatury 215
  14.3.8. Analiza wpływu zmian wartości momentu obrotowego w wybranym przedziale czasu pracy przy różnych wartościach prędkości obrotowej 215
  14.3.9. Analiza wyników badania wpływu remanencji na wartości momentu resztkowego sprzęgła 216
  14.4. Analiza zmian wartości momentu przenoszonego przez hamulec H-SiMR-MR-FB2040 pracujący z włączonymi dwoma solenoidami 216
  14.4.1. Wprowadzenie 216
  14.4.2. Analiza wyników badania przenoszonego przez hamulec momentu obrotowego zarejestrowanych przy różnych wartościach natężenia prądu płynącego w solenoidach urządzenia 216
  14.4.3. Analiza wpływu natężenia pola magnetycznego na wartości momentu hamowania oraz zmiany temperatury wyznaczone w funkcji prędkości 217
  14.4.4. Analiza wyników badania zmian wartości momentu hamowania zarejestrowanych w funkcji czasu i wyznaczonych przy różnych wartościach natężenia prądu płynącego w solenoidach oraz różnych wartościach prędkości 217
  14.4.5. Analiza wyników badania wpływu czasu pracy hamulca na zmianę temperatury wyznaczonych dla kilku wartości prędkości obrotowej oraz natężenia prądu w solenoidach urządzenia 218
  14.4.6. Analiza wyników badania zmian temperatury w funkcji czasu wyznaczonych dla kilku wartości prędkości obrotowej tłumika oraz natężenia prądu płynącego w solenoidach 218
  14.4.7. Analiza wyników badania zmian wartości momentu obrotowego tłumika wyznaczonych w funkcji czasu przy różnych wartościach natężenia prądu 219
  14.4.8. Analiza wyników badania zmian momentu hamowania wyznaczonych w funkcji temperatury dla różnych wartości prądu płynącego w solenoidach i przy stałych wartościach prędkości obrotowej
  wirnika hamulca 219
  14.4.9. Analiza wyników badania zmian wartości momentu hamowania i temperatury hamulca zarejestrowanych w funkcji czasu przy stałych wartościach prędkości obrotowej, natężenia prądu oraz jednakowej wartości czasu cyklu pomiarowego 220
  14.4.10. Analiza wyników badania remanencji hamulca H-SiMR-MR-FB2040 221
  Literatura do rozdziału 14 221
  15. MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA RÓWNAŃ KONSTYTUTYWNYCH DO OPISU WŁAŚCIWOŚCI CIECZY W URZĄDZENIACH MAGNETOREOLOGICZNYCH 222
  15.1. Wprowadzenie 222
  15.2. Przegląd modeli konstytutywnych opisujących właściwości metali 222
  15.2.1. Ogólna klasyfikacja modeli 222
  15.2.2. Prawo Bodnera-Partoma 224
  15.2.3. Prawo Perzyny 225
  15.2.4. Prawo Chaboche’a 226
  Literatura do rozdziału 15 227
  16. PRÓBA OPISU LEPKOPLASTYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI CIECZY MAGNETOREOLOGICZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W EKSPLOATACYJNYCH
  WARUNKACH PRACY ZA POMOCĄ RÓWNAŃ KONSTYTUTYWNYCH 229
  16.1. Wprowadzenie 229
  16.2. Podstawowe dane eksperymentalne oraz metodyka wyznaczania parametrów niezbędnych do opisu właściwości stanu cieczy MR za pomocą równań konstytutywnych 230
  16.3. Opis lepkoplastycznych właściwości cieczy MR z wykorzystaniem prawa Bodnera-Partoma 234
  16.4. Symulacja numeryczna 236
  Literatura do rozdziału 16 237
  17. PRZYKŁADY MODELOWANIA KONSTRUKCJI ZAWIERAJĄCYCH URZĄDZENIA
  MAGNETOREOLOGICZNE 238
  17.1. Wprowadzenie 238
  17.2. Modele zabezpieczeń budynków przed wstrząsami sejsmicznymi i obciążeniem wiatrem 239
  17.3. Modelowanie układu drgającego z kinematycznym wymuszeniem przemieszczeń 240
  17.4. Modelowanie podwozia lekkiego samolotu sportowego 250
  17.4.1. Wprowadzenie 250
  17.4.2. Model samolotu i jego opis matematyczny 250
  17.4.3. Przykład rezultatów badań eksperymentalnych i ich porównanie z wynikami procesu symulacji 252
  17.5. Modelowanie i badania drgań pojazdu wyposażonego w aktywne tłumiki MR 254
  17.5.1. Wprowadzenie 254
  17.5.2. Opis matematyczny modelu i równania ruchu 254
  17.5.3. Zagadnienie sterowania 256
  17.5.4. Sformułowanie problemu optymalizacji 257
  17.6. Modelowanie cech dynamicznych obiektu specjalnego z tłumikami magnetoreologicznymi 257
  17.6.1. Wprowadzenie 257
  17.6.2. Główne elementy konstrukcyjne modelu analizowanego obiektu 257
  17.6.3. Przyjęty model i badania amortyzatora MR 259
  17.6.4. Ostateczna postać modelu dynamicznego obiektu 259
  17.6.5. Równania ruchu ciał modelu z uwzględnieniem jednostronnych ograniczników ruchu 260
  Literatura do rozdziału 17 261
  18. PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA CIECZY I URZĄDZEŃ MAGNETOREOLOGICZNYCH 265
  18.1. Wprowadzenie 265
  18.2. Przykłady zastosowania cieczy magnetoreologicznych jako czynnika wykonawczego 265
  18.3. Przykłady urządzeń wykorzystujących ciecze magnetoreologiczne 267
  18.3.1. Wprowadzenie 267
  18.3.2. Zastosowanie tłumików magnetoreologicznych w budownictwie 267
  18.3.3. Zastosowanie tłumików magnetoreologicznych w urządzeniach mechanicznych 270
  18.3.4. Zastosowanie tłumików magnetoreologicznych w maszynach budowlanych 271
  18.3.5. Zastosowanie tłumików magnetoreologicznych w ortopedii i rehabilitacji 271
  18.3.6. Zastosowanie tłumików magnetoreologicznych w przemyśle samochodowym 275
  18.3.7. Zastosowanie tłumików magnetoreologicznych w przemyśle zbrojeniowym 280
  Literatura do rozdziału 18 283
Liczba szt.

Cena: 69.00 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych
Prochowski Leon , Unarski Jan , Wach Wojciech , Wicher Jerzy
nakład wyczerpany
Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1966-1970
Zieliński Andrzej
63.00 zł
Podstawy lakiernictwa samochodowego
Weinhuber Karl , Auer Klaus
69.00 zł
Układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy
Praca zbiorowa
42.00 zł
Napędy hybrydowe, ogniwa paliwowe i paliwa alternatywne
Praca zbiorowa
65.00 zł
Audi A4 (typu B6/B7) modele 2000-2007
Etzold Hans-Rüdiger
84.00 zł

Książki autora

Ciecze i tłumiki magnetoreologiczne. Właściwości, budowa, badania, modelowanie i zastosowania
Bajkowski Jerzy
69.00 zł