Mosty zintegrowane

Mosty zintegrowane

Autor: Furtak Kazimierz , Wrana Bogumił

ISBN: 83-206-1550-X

Wydanie: 1 / 2005
Format: B5
Liczba stron: 240
Liczba ilustracji: 190
Liczba tabel: 19
Oprawa: twarda

Polecam: 25

Opis

AUTORZY książki otrzymali w 2006 roku nagrodę
Ministra Transportu i Budownictwa w Konkursie
na publikacje 2005 roku.

 
Podręcznik omawiający projektowanie mostów zintegrowanych, czyli mostów o specyficznej konstrukcji, w której nie występują dylatacje na styku przyczółka i nasypu dojazdowego. Zawiera opis rozwiązań konstrukcyjnych mostów oraz nasypów z uwzględnieniem osiadania gruntu nasypu i połączenia nasypu z konstrukcją obiektu, analizę zjawisk meteorologicznych i klimatycznych generujących oddziaływania termiczne na most, opis parcia i odporu gruntu, przemieszczeń przyczółków, wyniki badań doświadczalnych, zasady i algorytmy obliczeń niezbędne do projektowania, jak również wskazówki dotyczące przyjmowania modeli obliczeniowych i zakresu stosowania mostów zintegrowanych.Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

   
  Rozdział 1.
  Wprowadzenie / 9
  Rozdział 2.
  Rozwiązania konstrukcyjne mostów 
        zintegrowanych
  / 15
  2.1. Uwagi ogólne / 15
  2.2. Rozwiązania konstrukcyjne przęseł / 16
  2.2.1. Przęsła betonowe / 16
  2.2.2. Przęsła stalowe / 28
  2.2.3. Przęsła zespolone / 41
  2.2.4. Stężenia mostów stalowych i zespolonych / 47
  2.3. Rozwiązanie konstrukcyjne podpór / 52
  Rozdział 3.
  Rozwiązania konstrukcyjne nasypów / 53
  3.1. Uwagi ogólne / 53
  3.2. Odwodnienie nasypu / 54
  3.3. Nasypy tradycyjne / 57
  3.4. Nasypy z gruntu zbrojonego / 65
  3.5. Nasypy specjalne / 66
  3.6. Osiadanie gruntu nasypu / 68
  3.7. Połączenie nasypu z konstrukcją obiektu / 69
  Rozdział 4.
  Dzienne i roczne zmiany temperatury / 71
  4.1. Uwagi ogólne / 71
  4.2. Źródła zmian temperatury / 73
  4.3. Dobowe i roczne zmiany temperatury powietrza / 74
  4.4. Dzienne i roczne zmiany temperatury mostu / 77
  4.4.1. Uwagi wstępne / 77
  4.4.2. Spostrzeżenia ogólne dotyczące rozkładu
              temperatur w moście / 82
  4.4.3. Opisy analityczne rozkładu temperatur w moście / 86
  4.4.4. Ujęcia normowe / 90
  4.4.5. Mapy temperatur obiektów mostowych / 93
  Rozdział 5.
  Parcie i odpór gruntu / 98
  5.1. Uwagi ogólne / 98
  5.2. Właściwości gruntu / 99
  5.3. Rodzaje parcia gruntu działającego na elementy
          obiektów mostowych / 101
  5.4. Szerokość powierzchni parcia gruntu i głębokość
           jego zasięgu / 102
  5.5. Wartości graniczne parcia gruntu / 103
  5.5.1. Graniczne jednostkowe parcie czynne gruntu / 103
  5.5.2. Graniczny jednostkowy odpór gruntu / 105
  5.5.3. Spoczynkowe jednostkowe parcie gruntu / 106
  5.6. Parcie gruntu wywołane ruchomym obciążeniem
          naziomu / 107
  Rozdział 6.
  Modele gruntu / 111
  6.1. Uwagi ogólne / 111
  6.2. Opis modelu / 113
  6.2.1. Opis stanu naprężenia i odkształcenia / 113
  6.2.2. Przestrzeń naprężeń / 114
  6.2.3. Przestrzeń odkształceń / 117
  6.2.4. Plaski stan odkształcenia / 118
  6.2.5. Naprężenia całkowite i efektywne / 119
  6.3. Podstawowe równania / 120
  6.3.1. Powierzchnia plastyczności / 120
  6.3.2. Prawo plastycznego wzmocnienia / 121
  6.3.3. Prawo płynięcia plastycznego / 122
  6.4. Modele sprężysto-plastyczne gruntu / 124
  6.4.1. Powierzchnia plastyczności Mohra-Coulomba / 124
  6.4.2. Powierzchnia plastyczności Druckera-Pragera / 125
  6.4.3. Modelowanie gruntów spoistych / 125
  6.4.4. Modelowanie gruntów niespoistych / 128
  6.5. Podsumowanie / 131
  Rozdział 7.
  Przemieszczenia przyczółków / 132
  7.1. Uwagi ogólne / 132
  7.2. Osiadanie przyczółków posadowionych
           bezpośrednio / 133
  7.2.1. Naprężenia normalne w ośrodku gruntowym / 133
  7.2.2. Stany naprężeń w podłożu fundamentu / 134
  7.2.3. Osiadanie przyczółków / 135
  7.3. Osiadanie przyczółków posadowionych pośrednio / 140
  7.3.1. Uwagi wstępne / 140
  7.3.2. Osiadanie pojedynczego pala / 141
  7.3.3. Osiadanie grupy pali / 144
  7.4. Wpływ zmian temperatury na przemieszczenia
            przyczółków i naprężenia w gruncie / 147
  7.4.1. Uwagi wstępne / 147
  7.4.2. Przyczółki masywne posadowione na gruncie
              niespoistym / 148
  7.4.3. Przykład obliczeń. Przyczółek masywny posadowiony
              na gruncie niespoistym / 152
  7.4.4. Przyczółek jako ściana z pali / 160
  7.5. Wpływ zmienności obciążeń na osiadanie
            przyczółków / 161
  7.6. Wpływ przemieszczeń poziomych
            na osiadanie przyczółków / 161
  Rozdział 8.
  Stan przemieszczeń i naprężeń w gruncie
       za przyczółkiem
  / 163
  8.1. Uwagi ogólne / 163
  8.2. Zachowanie się gruntu w warunkach wymuszonych
          przemieszczeń / 163
  8.3. Modele obliczeniowe / 165
  8.3.1. Model trójelementowy gruntu za przyczółkiem / 165
  8.3.2. Wpływ pasma ścinania / 166
  8.3.3. Reologiczny model obliczeniowy / 167
  8.4. Wpływ zmian temperatury/ 170
  8.4.1. Równomierny wzrost temperatury / 170
  8.4.2. Cykliczne zmiany temperatury / 173
  8.5. Wpływ długości mostu / 174
  8.5.1. Zmiany naprężeń w gruncie / 174
  8.5.2. Osiadanie gruntu / 175
  8.6. Wpływ temperatury zwarcia / 175
  8.7. Wpływ rodzaju gruntu zasypowego / 177
  8.7.1. Uwagi ogólne / 177
  8.7.2. Wpływ rodzaju gruntu zasypowego
              na reakcje ściany przyczółka / 178
  8.7.3. Wpływ rodzaju gruntu zasypowego
              na jego osiadanie / 179
  Rozdział 9.
  Badania doświadczalne (laboratoryjne) / 181
  9.1. Uwagi ogólne / 181
  9.2. Opis badań na modelach / 181
  9.3. Wyniki badań modelowych / 183
  9.3.1. Zmiany naprężeń w gruncie / 183
  9.3.2. Wyniki badań modelu mostu o rozpiętości 60 m
              przy obrotach d/2H = 0,125% / 184
  9.3.3. Wpływ rozpiętości mostu / 185
  Rozdział 10.
  Zasady obliczania mostów zintegrowanych / 187
  10.1. Uwagi ogólne / 187
  10.2. Założenia obliczeniowe / 193
  10.2.1. Uwagi wstępne / 193
  10.2.2. Uwagi dotyczące efektów termicznych / 194
  10.2.3. Wartość współczynnika K / 195
  10.2.4. Szczegółowe zalecenia obliczeniowe / 199
  10.3. Algorytm obliczeniowy / 201
  10.3.1. Uwagi wstępne / 201
  10.3.2. Funkcje materiałowe / 201
  10.3.3. Fizyczne równanie stanu w płaskim stanie
               odkształcenia / 206
  10.3.4. Kolejność postępowania / 211
  10.3.5. Procedura obliczeń / 212
  10.4. Uwzględnienie sztywności gruntu
             za przyczółkiem / 213
  Rozdział 11.Praktyczne uwagi końcowe / 219
  11.1. Uwagi ogólne / 219
  11.2. Wnioski z badań i analiza wartości
             wskaźnika K / 219
  11.2.1. Zmienność wskaźnika reakcji ściany K / 219
  11.2.2. Deformacja powierzchni gruntu: osiadanie
               i wypiętrzenie / 220
  11.2.3. Osiadanie fundamentu ściany przyczółka / 220
  11.2.4. Graniczne wartości wskaźnika reakcji ściany K / 220
  11.3. Zakres stosowalności mostów zintegrowanych / 221
  11.4. Zasady konstruowania nasypów za przyczółkami / 223
  11.5. Przykłady obliczeń z uwzględnieniem sztywności
             gruntu za przyczółkiem / 229
   
  Literatura / 237
   

   
Liczba szt.

Cena: 49.35 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Podstawy projektowania budowli mostowych
Madaj Arkadiusz , Wołowicki Witold
57.75 zł
Mosty drewniane. Konstrukcje przełomu XX i XXI wieku
Zobel Henryk , Alkhafaji Thakaa
59.85 zł
Trwałość mostów drogowych
Czudek Henryk , Wysokowski Adam
46.20 zł
Budowa i utrzymanie mostów (wyd. 3 / 2007)
Madaj Arkadiusz , Wołowicki Witold
78.75 zł
nakład wyczerpany
Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo
Janusz Leszek , Madaj Arkadiusz
64.05 zł
Odwodnienie dróg
Edel Roman
69.00 zł

Książki autora

Mosty zintegrowane
Furtak Kazimierz , Wrana Bogumił
49.35 zł