Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów

Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów

Autor: Lyons Richard G.

ISBN: 978-83-206-1764-1

Wydanie: 2. rozszerzone / 2010
Tłumacz: Jan Zarzycki, Jerzy Szymbor
Liczba stron: 648
Liczba ilustracji: 409
Liczba tabel: 33
Oprawa: twarda

Polecam: 58

Opis

Podręcznik, stanowiący kompleksowy wykład z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów. Zawarto w nim podstawy teorii sygnałów i systemów dyskretnych, próbkowanie równomierne, dyskretne przekształcenie Fouriera, szybką transformatę Fouriera z algorytmami i programami komputerowymi, projektowanie filtrów o skończonej i nieskończonej odpowiedzi impulsowej, specjalne filtry dolnopasmowe, sygnały kwadraturowe, dyskretną transformatę Hilberta, konwersję częstotliwości próbkowania, uśrednianie sygnałów, formatowanie danych cyfrowych oraz sztuczki cyfrowego przetwarzania sygnałów zwiększające jego efektywność.
Odbiorcy książki: studenci wydziałów mechanicznych, mechatronicznych, elektrycznych i elektronicznych wyższych uczelni technicznych oraz słuchacze studiów podyplomowych w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnałów.



Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  PRZEDMOWA 11
  1. SYGNAŁY I SYSTEMY DYSKRETNE 19
  1.1. Sygnały dyskretne i ich notacja 20
  1.2. Wartość chwilowa, wartość bezwzględna i chwilowa moc sygnału 26
  1.3. Symbole operacji w przetwarzaniu sygnałów 28
  1.4. Wprowadzenie do dyskretnych systemów liniowych niezmiennych w czasie 30
  1.5. Liniowe systemy dyskretne 30
  1.5.1. Przykład systemu liniowego 31
  1.5.2. Przykład systemu nieliniowego 32
  1.6. Systemy niezmienne w czasie 35
  1.6.1. Przykład systemu niezmiennego w czasie 36
  1.7. Właściwość przemienności liniowych systemów niezmiennych w czasie 37
  1.8. Analiza systemów liniowych niezmiennych w czasie 37
  2. PRÓBKOWANIE RÓWNOMIERNE 39
  2.1. Aliasing: niejednoznaczność sygnału w dziedzinie częstotliwości 39
  2.2. Próbkowanie sygnałów dolnopasmowych 45
  2.3. Próbkowanie sygnałów pasmowych 48
  2.4. Odwrócenie widmowe w próbkowaniu pasmowym 57
  3. DYSKRETNE PRZEKSZTAŁCENIE FOURIERA 62
  3.1. Zrozumienie równania DFT 63
  3.1.1. Przykład 1 DFT 66
  3.2. Symetria DFT 75
  3.3. Liniowość DFT 77
  3.4. Widmo amplitudowe DFT sygnału 77
  3.5. Oś częstotliwości DFT 79
  3.6. Twierdzenie o przesunięciu 79
  3.6.1. Przykład 2 DFT 80
  3.7. Odwrotne DFT 82
  3.8. Przeciek DFT 83
  3.9. Okna 91
  3.10. Strata pochodząca od zafalowań DFT 98
  3.11. Rozdzielczość DFT, uzupełnianie zerami i próbkowanie w dziedzinie częstotliwości 99
  3.12. Poprawa stosunku sygnał/szum za pomocą DFT 103
  3.12.1. Poprawa stosunku sygnał/szum pojedynczej DFT 104
  3.12.2. Poprawa stosunku sygnał/szum wynikająca z uśredniania wielokrotnych DFT 107
  3.13. DFT funkcji prostokątnych 107
  3.13.1. DFT funkcji prostokątnej w postaci ogólnej 108
  3.13.2. DFT symetrycznej funkcji prostokątnej 114
  3.13.3. DFT funkcji prostokątnej o samych wartościach jednostkowych 116
  3.13.4. Osie czasu i częstotliwości związane z funkcjami prostokątnymi 119
  3.13.5. Alternatywne postaci DFT funkcji prostokątnej o samych wartościach jednostkowych 121
  3.13.6. Odwrotna DFT funkcji prostokątnej w postaci ogólnej 121
  3.13.7. Odwrotna DFT symetrycznej funkcji prostokątnej 124
  3.14. DFT pobudzenia zespolonego 126
  3.15. DFT rzeczywistego pobudzenia kosinusoidalnego 129
  3.16. Jednoprążkowa DFT pobudzenia będącego rzeczywistym sygnałem kosinusoidalnym 131
  3.17. Interpretacja DFT 133
  Literatura do rozdziału 3 136
  4. SZYBKIE PRZEKSZTAŁCENIE FOURIERA 137
  4.1. Związek pomiędzy FFT i DFT 138
  4.2. Wskazówki dotyczące zastosowania FFT w praktyce 139
  4.2.1. Próbkowanie wystarczająco szybkie i wystarczająco długie 139
  4.2.2. Przetwarzanie wstępne danych czasowych przed wyznaczeniem FFT 140
  4.2.3. Poprawianie wyników FFT 141
  4.2.4. Interpretacja wyników FFT 142
  4.2.5. Oprogramowanie implementujące FFT 143
  4.2.6. Wyprowadzenie algorytmu FFT o podstawie 2 144
  4.3. Odwrócenie bitowe indeksu danych we/wy FFT 151
  4.4. Struktury motylkowe FFT o podstawie 2 152
  Literatura do rozdziału 4 160
  5. FILTRY O SKOŃCZONEJ ODPOWIEDZI IMPULSOWEJ 162
  5.1. Wprowadzenie do filtrów o skończonej odpowiedzi impulsowej – filtry SOI 163
  5.2. Operacja splotu w filtrach SOI 168
  5.3. Projektowanie dolnoprzepustowych filtrów SOI 178
  5.3.1. Projektowanie metodą okna 178
  5.3.2. Zastosowanie funkcji okien przy projektowaniu filtrów SOI 186
  5.4. Projektowanie środkowoprzepustowych filtrów SOI 192
  5.5. Projektowanie górnoprzepustowych filtrów SOI 195
  5.6. Metoda Remeza projektowania filtrów SOI 196
  5.7. Półpasmowe filtry SOI 198
  5.8. Charakterystyka fazowa filtrów SOI 200
  5.9. Ogólny opis splotu dyskretnego 205
  5.10. Splot dyskretny w dziedzinie czasu 206
  5.10.1. Twierdzenie o splocie 210
  5.10.2. Zastosowanie twierdzenia o splocie 213
  Literatura do rozdziału 5 216
  6. FILTRY O NIESKOŃCZONEJ ODPOWIEDZI IMPULSOWEJ 218
  6.1. Wprowadzenie do filtrów o nieskończonej odpowiedzi impulsowej 219
  6.2. Przekształcenie Laplace’a 222
  6.2.1. Bieguny i zera na płaszczyźnie s a stabilność 229
  6.3. Przekształcenie Z 236
  6.3.1. Bieguny i zera na płaszczyźnie z a stabilność 238
  6.3.2. Zastosowanie przekształcenia Z do analizy filtrów NOI 240
  6.3.3. Alternatywne struktury filtrów NOI 248
  6.4. Projektowanie filtrów NOI metodą niezmienniczości odpowiedzi impulsowej 250
  6.4.1. Przykład projektowania metodą niezmienniczości odpowiedzi impulsowej – Metoda 1 257
  6.4.2. Przykład projektowania metodą niezmienniczości odpowiedzi impulsowej – Metoda 2 260
  6.5. Projektowanie filtrów NOI metodą transformacji biliniowej 267
  6.5.1. Przykład projektowania filtru z użyciem transformacji biliniowej 273
  6.6. Zoptymalizowana metoda projektowania filtrów NOI 277
  6.7. Pułapki czyhające przy budowie cyfrowych filtrów NOI 279
  6.8. Poprawianie filtrów NOI – struktury kaskadowe 281
  6.8.1. Właściwości filtrów kaskadowych i równoległych 281
  6.8.2. Kaskadowe łączenie filtrów NOI 283
  6.9. Krótkie porównanie filtrów NOI i SOI 286
  Literatura do rozdziału 6 287
  7. SPECJALIZOWANE DOLNOPRZEPUSTOWE FILTRY SOI 289
  7.1. Filtry z próbkowaniem w dziedzinie częstotliwości: zapomniana sztuka 290
  7.1.1. Kaskadowe połączenie filtru grzebieniowego i zespolonego rezonatora cyfrowego 292
  7.1.2. Wielosekcyjne zespolone filtry FSF 297
  7.1.3. Zapewnienie stabilności filtrów FSF 301
  7.1.4. Wielosekcyjne filtry FSF o współczynnikach rzeczywistych 304
  7.1.5. Wielosekcyjne filtry FSF o współczynnikach rzeczywistych i liniowej fazie 307
  7.1.6. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy z filtrami FSF 309
  7.1.7. Efektywny filtr FSF o rzeczywistych współczynnikach 310
  7.1.8. Modelowanie filtrów FSF 312
  7.1.9. Poprawianie charakterystyk z użyciem współczynników w paśmie przejściowym 313
  7.1.10. Alternatywne struktury filtrów FSF 315
  7.1.11. Zalety filtrów FSF 316
  7.1.12. Przykład filtru FSF Typu IV 318
  7.1.13. Kiedy stosować filtry FSF 319
  7.1.14. Projektowanie filtrów FSF 322
  7.1.15. Podsumowanie filtrów FSF 325
  7.2. Interpolowane dolnoprzepustowe filtry SOI 325
  7.2.1. Wybór optymalnego współczynnika rozszerzenia M 330
  7.2.2. Oszacowanie liczby ogniw filtru SOI 331
  7.2.3. Modelowanie charakterystyki filtru ISOI 332
  7.2.4. Problemy implementacyjne filtrów ISOI 335
  7.2.5. Przykład projektowania filtru ISOI 336
  Literatura do rozdziału 7 338
  8. SYGNAŁY KWADRATUROWE 340
  8.1. Dlaczego sygnały kwadraturowe? 341
  8.2. Notacja liczb zespolonych 341
  8.3. Reprezentacja sygnałów rzeczywistych z użyciem zespolonych wskazów 347
  8.4. Garść przemyśleń na temat ujemnych częstotliwości 351
  8.5. Sygnały kwadraturowe w dziedzinie częstotliwości 352
  8.6. Pasmowe sygnały kwadraturowe w dziedzinie częstotliwości 355
  8.7. Zespolona konwersja częstotliwości w dół 357
  8.8. Przykład zespolonej konwersji częstotliwości w dół 359
  8.9. Alternatywna metoda konwersji częstotliwości w dół 363
  Literatura do rozdziału 8 365
  9. DYSKRETNA TRANSFORMACJA HILBERTA 366
  9.1. Denicja transformacji Hilberta 367
  9.2. Dlaczego zajmujemy się transformacją Hilberta? 369
  9.3. Odpowiedź impulsowa transformatora Hilberta 374
  9.4. Projektowanie dyskretnego transformatora Hilberta 376
  9.4.1. Transformacja Hilberta w dziedzinie czasu: implementacja filtru SOI 376
  9.4.2. Transformacja Hilberta w dziedzinie częstotliwości 380
  9.5. Generacja sygnału analitycznego w dziedzinie czasu 382
  9.6. Porównanie analitycznych metod generacji sygnału 384
  Literatura do rozdziału 9 385
  10. KONWERSJA CZĘSTOTLIWOŚCI PRÓBKOWANIA 386
  10.1. Decymacja 387
  10.2. Interpolacja 392
  10.3. Połączenie decymacji i interpolacji 395
  10.4. Filtry polifazowe 396
  10.5. Kaskadowe integracyjne filtry grzebieniowe 402
  10.5.1. Rekursywny filtr sumujący 403
  10.5.2. Struktury filtrów CIC 404
  10.5.3. Poprawa tłumienia filtrów CIC 409
  10.5.4. Aspekty implementacyjne filtrów CIC 410
  10.5.5. Kompensacyjne filtry SOI 412
  Literatura do rozdziału 10 414
  11. UŚREDNIANIE SYGNAŁÓW 416
  11.1. Uśrednianie koherentne 417
  11.2. Uśrednianie niekoherentne 423
  11.3. Uśrednianie wielokrotnych FFT 426
  11.4. Aspekty filtracyjne uśredniania w dziedzinie czasu 435
  11.5. Uśrednianie wykładnicze 436
  Literatura do rozdziału 11 442
  12. REPREZENTACJE DANYCH CYFROWYCH I ICH SKUTKI 443
  12.1. Stałoprzecinkowe reprezentacje dwójkowe 443
  12.1.1. Liczby ósemkowe 444
  12.1.2. Liczby szesnastkowe 445
  12.1.3. Ułamkowe liczby dwójkowe 446
  12.1.4. Reprezentacja dwójkowa znak-moduł 447
  12.1.5. Reprezentacja uzupełnienia do dwóch 447
  12.1.6. Reprezentacja z przesunięciem dwójkowym 449
  12.2. Precyzja i zakres dynamiki liczb dwójkowych 450
  12.3. Skutki skończonej długości stałoprzecinkowego słowa dwójkowego 450
  12.3.1. Błędy kwantyzacji w przetwornikach A/C 451
  12.3.2. Przepełnienie danych 458
  12.3.3. Obcięcie 462
  12.3.4. Zaokrąglanie danych 465
  12.4. Zmiennoprzecinkowe reprezentacje dwójkowe 466
  12.4.1. Zakres dynamiki zmiennoprzecinkowej 470
  12.5. Blokowa zmiennoprzecinkowa reprezentacja dwójkowa 472
  Literatura do rozdziału 12 472
  13. SZTUCZKI CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW 474
  13.1. Przesunięcie częstotliwości bez mnożenia 474
  13.1.1. Przesunięcie częstotliwości o fs/2 474
  13.1.2. Przesunięcie częstotliwości o fs/4 476
  13.1.3. Filtracja i decymacja po przesunięciu w dół o fąşs/4 479
  13.2. Szybka aproksymacja modułu wektora 482
  13.3. Okienkowanie w dziedzinie częstotliwości 486
  13.4. Szybkie mnożenie liczb zespolonych 489
  13.5. Obliczanie dwóch N-punktowych rzeczywistych FFT 490
  13.5.1. Realizacja dwóch N-punktowych FFT 490
  13.5.2. Realizacja 2N-punktowej rzeczywistej FFT 497
  13.6. Obliczanie odwrotnej FFT za pomocą prostej FFT 501
  13.6.1. Pierwsza metoda obliczania odwrotnej FFT 501
  13.6.2. Druga metoda obliczania odwrotnej FFT 503
  13.7. Uproszczona struktura filtru SOI 504
  13.8. Redukcja szumu kwantyzacji przetwornika A/C 504
  13.8.1. Nadpróbkowanie 506
  13.8.2. Dithering 508
  13.9. Techniki testowania przetworników A/C 511
  13.9.1. Wyznaczanie szumu kwantyzacji za pomocą FFT 511
  13.9.2. Detekcja zagubionych kodów 514
  13.10. Szybka filtracja SOI z użyciem FFT 515
  13.11. Generacja danych losowych o rozkładzie normalnym 517
  13.12. Filtracja zerofazowa 519
  13.13. Poprawianie charakterystyk filtrów SOI 520
  13.14. Interpolacja sygnału pasmowego 522
  13.15. Algorytm lokalizacji wartości szczytowych w widmie 524
  13.16. Obliczanie współczynników obrotu FFT 526
  13.17. Detekcja pojedynczego tonu 529
  13.17.1. Algorytm Goertzela 530
  13.17.2. Przykład użycia algorytmu Goertzela 532
  13.17.3. Zalety algorytmu Goertzela 532
  13.18. Przesuwne DFT 533
  13.18.1. Algorytm przesuwnego DFT 534
  13.18.2. Stabilność SDFT 538
  13.18.3. Redukcja przecieku SDFT 539
  13.18.4. Mało znana właściwość SDFT 540
  13.19. Zoom FFT 541
  13.20. Praktyczny analizator widma 545
  13.21. Efektywna aproksymacja arctangent 548
  13.22. Algorytmy demodulacji częstotliwości 550
  13.23. Usuwanie składowej stałej 552
  13.23.1. Usuwanie składowej stałej z bloku danych 553
  13.23.2. Usuwanie składowej stałej w systemach czasu rzeczywistego 553
  13.23.3. Usuwanie składowej stałej z kwantyzacją w czasie rzeczywistym 555
  13.24. Poprawa jakości tradycyjnych filtrów CIC 556
  13.24.1. Nierekursywne filtry CIC 557
  13.24.2. Nierekursywne filtry CIC dla czynnika R będącego liczbą pierwszą 560
  13.25. Wygładzanie zakłóceń impulsowych 561
  13.26. Sprawne obliczanie wielomianu 563
  13.27. Projektowanie filtrów SOI bardzo wysokich rzędów 564
  13.28. Interpolacja w dziedzinie czasu z użyciem FFT 567
  13.28.1. Obliczanie interpolowanych sygnałów rzeczywistych 568
  13.28.2. Obliczanie interpolowanych sygnałów analitycznych 570
  13.29. Translacja częstotliwości poprzez decymację 571
  13.30. Automatyczna kontrola wzmocnienia 571
  13.31. Przybliżona detekcja obwiedni 574
  13.32. Oscylator kwadraturowy 575
  13.33. Uśrednianie dwumodowe 578
  Literatura do rozdziału 13 579
  A. ARYTMETYKA LICZB ZESPOLONYCH 583
  A.1. Reprezentacja graczna liczb rzeczywistych i zespolonych 583
  A.2. Arytmetyczna reprezentacja liczb zespolonych 584
  A.3. Operacje arytmetyczne na liczbach zespolonych 586
  A.3.1. Dodawanie i odejmowanie liczb zespolonych 586
  A.3.2. Mnożenie liczb zespolonych 587
  A.3.3. Sprzężenie liczby zespolonej 587
  A.3.4. Dzielenie liczb zespolonych 588
  A.3.5. Odwrotność liczby zespolonej 588
  A.3.6. Potęgowanie liczb zespolonych 589
  A.3.7. Pierwiastki liczby zespolonej 589
  A.3.8. Logarytmy naturalne liczby zespolonej 590
  A.3.9. Logarytm o podstawie 10 liczby zespolonej 590
  A.3.10. Logarytm o podstawie 10 liczby zespolonej, wyrażony za pomocą logarytmu naturalnego 590
  A.4. Pewne praktyczne implikacje używania liczb zespolonych 591
  Literatura do Dodatku A 592
  B. JAWNA POSTAĆ SZEREGU GEOMETRYCZNEGO 593
  C. ODWRACANIE CZASU I DFT 595
  D. WARTOŚĆ ŚREDNIA, WARIANCJA I ODCHYLENIE STANDARDOWE 598
  D.1. Miary statystyczne 598
  D.2. Odchylenie standardowe lub wartość skuteczna, ciągłej sinusoidy 601
  D.3. Wartość średnia i wariancja sygnałów przypadkowych 602
  D.4. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa rozkładu normalnego 605
  Literatura do Dodatku D 606
  E. DECYBELE (dB i dBm) 607
  E.1. Zastosowanie miary logarytmicznej do określania względnej mocy sygnału 607
  E.2. Pewne użyteczne liczby decybelowe 612
  E.3. Moc bezwzględna wyrażona decybelami 612
  F. TERMINOLOGIA FILTRÓW CYFROWYCH 614
  Literatura do Dodatku F 624
  G. ROZWAŻANIA NA TEMAT FILTRÓW PRÓBKUJĄCYCH W DZIEDZINIE CZĘSTOTLIWOŚCI 624
  G.1. Odpowiedź impulsowa filtru grzebieniowego 625
  G.2. Odpowiedź impulsowa pojedynczego zespolonego filtru FSF 626
  G.3. Zależności fazowe w wielosekcyjnych filtrach FSF 627
  G.4. Funkcja transmitancji wielosekcyjnego filtru FSF 628
  G.5. Funkcja transmitancji rzeczywistego filtru FSF 629
  G.6. Charakterystyka częstotliwościowa filtru FSF Typu-IV 631
  H. TABLICE WSPOMAGAJĄCE PROJEKTOWANIE FILTRÓW PRÓBKUJĄCYCH W DZIEDZINIE CZĘSTOTLIWOŚCI 633
  Indeks 643
   
   

  O autorach / z książki


  Richard G. Lyons jest konsultantem inżynierii systemów i wykładowcą w Besser Associates w Mountain View, w Kalifornii. Był naczelnym inżynierem układowym w wartych wiele milionów dolarów projektach systemów DSP dla Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) i TRW Inc. Lyons wykładał DSP w oddziale University of California w Santa Cruz i jest autorem licznych artykułów z zakresu DSP. Jako edytor (Associate Editor) magazynu IEEE Signal Proccesing, stworzył i nadal prowadzi rubrykę „DSP Tips&Tricks”.


Liczba szt.

Cena: 122.85 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań
Zieliński Tomasz P.
99.00 zł
Przetworniki danych
Maloberti Franco
94.50 zł
Przetwarzanie sygnałów w praktyce
Owen Mark
58.80 zł
Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej
Katulski Ryszard J.
63.00 zł
Sieci telekomunikacyjne
Kabaciński Wojciech , Żal Mariusz
95.00 zł
Sztuka elektroniki, cz. 1 i 2
Horowitz Paul , Hill Winfield
279.00 zł

Książki autora

Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów
Lyons Richard G.
122.85 zł